پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در بانک

استقرار مدیریت دانش در بانک,پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در بانک,پروپوزال تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانک,پروپوزال سرمایه اجتماعی,پروپوزال مدیریت دانش,تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش,رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش,سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در بانک هستید.

دانلود فایل

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در بانک چکیده       هدف این تحقیق سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه شامل شعب بانک های غرب استان گیلان می باشد. که در سطح واحد سازمانی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است جامعه آماری تحقیق برابر182 شعبه بانک دولتی وخصوصی در سطح 6 شهرستان (آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال، بندر انزلی و صومعه صرا) که مشغول به ارائه خدمات هستند می باشد.که حجم نمونه 96 می باشد. برای تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشی داده های از شاخص فراوانی، درصد فراوانی و از شاخص های مرکزی استفاده شده است. و برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگریسیون استفاده شده است. یافته ها تحقیق نشان از تأثیر مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش دارد و همچنین تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش، سرمایه شناختی بر مدیریت دانش و سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش است. واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی سرمایه ساختاری سرمایه شناختی سرمایه ارتباطی مدیریت دانش مقدمه        در عصر امروزی پیشرفت علم وتکنولوژی با سرعت خارق العاده در حال حرکت به سمت جلو است و جهان امروز را خیلی متفاوت از جهان دیروز گردانیده است. و همه انسان ها و سازمان ها تحت تأثیر این تحولات می باشند. بانکداری امروزی با بانکداری گذشته تفاوت پیدا کرده است. و مشتری امروزی نیز با مشتری دیروزی فرق می کند مشتری دیروز به دنبال بانک و بانکدار بود تا بتواند نیازهای خود را مرتفع و از آن بهره-مند شود ولی امروز این بانک ها هستند که باید در این فضای کاملا رقابتی بدنبال مشتری بگردند و زمینه رضایت آن ها را فراهم کنند. چون دیگر مشتری وقت و فرصت آن را ندارد که بدنبال بانک و بانکدار باشد. و بانک ها باید با برخورداری از علم روز و تشخیص نیازهای مشتریان زمینه دلخواه مشتری را فراهم بیاورند. سازمان ها باید توان این را داشته باشند که خود را با شرایط روز وفق دهند و برای این کار لازم است تا سازمان ها از حالت یادگیری سازمانی تغییر جهت داده و به سمت مفاهیم سازمان های یادگیرنده و سازمان های دانشی و مدیریت دانش حرکت کنند. مدیریت دانش یکی از این مفاهیمی است که از الزامات مهم سازمان ها می باشد و سازمان ها با بکارگیری مدیریت دانش امکان نوآوری در فعالیت ها، فرایندها، خدمات خویش را فراهم می آورند.  و در نتیجه موقعیت رقابتی خویش را بهبود می-بخشند. سازمان ها باید توانایی این را داشته باشند تا دانش مورد نیاز را کسب و میان کارکنان نشر داده و در فعالیت های روزانه خود بکار گیرند. پس شناخت عوامل تأثیر گذار بر مدیریت دانش از جمله اقدامات اولیه سازمان ها می باشد. از طرف دیگر یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار کند و برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند سرمایه اجتماعی  است (پروساک و کوهن ، 2001). سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقش بسیار مهمتری نسبت به سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی  در سازمان ها و جوامع ایفا می کند. بطوری که بدون سرمایه اجتماعی کارکنان حاضر به تسهیم اطلاعات و دانش نخواهند شد و برنامه مدیریت دانش موفقیت آمیز نخواهد بود. برای ایجاد و تکمیل فرایند مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی جایگاه اساسی دارد (این کپن ،1998(. که سازمان ها با استفاده درست از مدیریت دانش  و سرمایه اجتماعی می توانند سازمان های خود را به کمال مورد نظر برسانند.       بنابراین با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان ها این تحقیق در پی دستیابی به شناخت بیشتر عوامل موثر بر اجرای مناسب این راهبرد می باشد. با توجه به تعاریف و ابعاد مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی که هر دو بر تعاملات و ارتباطات میان افراد تاکید دارد. در این تحقیق تلاش می شود تا چگونگی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و نیز سه بعد سرمایه اجتماعی یعنی بعد ارتباطی، شناختی و ساختاری بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان بررسی شود و میزان تأثیر پذیری مدیریت دانش از سرمایه اجتماعی مورد آزمون قرار گیرد.  فهرست مطالب  فصل اول 1 1-1 مقدمه… 2 1-2 بیان مسئله. 3 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6 1-4 چارچوب نظری. 7 1-5 اهداف تحقیق. 9 1-6 فرضیات. 9 1-7 تعاریف نظری وعملیاتی متغییرها 9 1-8 قلمرو تحقیق 11 3-1 روش تحقیق….. 74 3-2 جامعه آماری. 74 3-3 حجم نمونه و نمونه گیری 75 3-4 روش و ابزار جمع آوری داده ها 76 3-5 روایی وپایایی از جمع آوری داده ها 77 3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 79 منابع. فهرست اشکال شکل ‏1 1: مدل مفهومی تحقیق 8 فهرست جداول جدول ‏3 1: جامعه آماری و نمونه 76 جدول ‏3 2: ضریب آلفای کرونباخ 78

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش استراتژیک تغییر

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش استراتژیک تغییر رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته مدیریت چارچوب نظری و پیشینه پژوهش…

 • بررسی رهبری مدیران در سازمان با نگاهی به مدل لیکرت

  بررسی رهبری مدیران در سازمان با نگاهی به مدل لیکرت,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دیدگاه های معاصر رهبری,رهبری مدیران در سازمان,سبک…

 • سنجش كیفیت تصاویر دیجیتال فشرده شده زبان اشاره فارسی

  زبان اشاره,سنجش كیفیت تصاویر,سنجش كیفیت تصاویر دیجیتال فشرده شده زبان اشاره فارسی,فشرده سازی ویدیو بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • ادبیات و مبانی نظری مدیریت دانش

  ادبیات نظری مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری مدیریت دانش,پیشینه تحقیق مدیریت دانش,دانلود پیشینه تحقیق مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه مدیریت…

 • تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری

  ارزش بازار,ارزش بازار به ارزش دفتری (MB),ارزش بازار به سود هر سهم (PE),ارزش دفتری,اهرم اقتصادی,پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت…

 • جزوه خط مشی گذاری عمومی

  جزوه خط مشی گذاری عمومی,خط مشی گذاری عمومی,کاملترین منبع,کنکور دکتری مدیریت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • بررسی و تحلیل درایوهای تراكشن جریان مستقیم و القایی

  بررسی و تحلیل درایوهای تراكشن جریان مستقیم و القایی,دانلود پایان نامه الكترونیک,دانلود پایان نامه رشته الكترونیک,درایوهای تراكشن جریان القایی,درایوهای تراكشن…

 • ارزیابی اثرات رنگ بر حافظه دانش آموزان دبستانی

  اثرات رنگ بر حافظه,اثرات رنگ بر حافظه بچه های دبستانی,ارزیابی اثرات رنگ بر حافظه دانش آموزان دبستانی,تاثیر رنگ بر حافظه…

 • سیستم حسابداری

  اطلاعات مالی,بورس اوراق بهادار,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,دانلود پایان نامه سیستم حسابداری,سیستم حسابداری,صورتهای مالی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • انواع موتورهای الكتریكی و كاربرد آنها

  انواع موتورهای الكتریكی و كاربرد آنها,پست های فشار قوی,دانلود مقالات الكترونیک,دانلود مقالات رشته الكترونیک,دستگاههای الكترومكانیكی,كاربرد موتورهای الكتریكی,موتور الكتریكی بازدید کننده…

 • تحلیل های علمی تولید گندم در ایران و جهان (اقتصاد گندم ایران )

  fileina,بازاریابی صادراتی گندم ایران,تحلیل های علمی تولید گندم در ایران و جهان (اقتصاد گندم ایران ),توسعه کشاورزی در ایران,تولید گندم…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی سرمایه اجتماعی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی سرمایه اجتماعی رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری مدیریت چارچوب نظری و پیشینه پژوهش…

 • ارتباط‌گرایی به سوی الگوی جدید یادگیری در سازمان‌ها و مؤسسه‌ها با تأکید بر نیروی انتظامی

  fileina,ارتباط‌گرایی,ارتباط‌گرایی به سوی الگوی جدید یادگیری در سازمان‌ها و مؤسسه‌ها با تأکید بر نیروی انتظامی,خرید مقاله و تحقیق علوم اجتماعی,دانش…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تنش خشکی در گیاهان

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تنش خشکی در گیاهان رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان‎نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی   چارچوب نظری…

 • پرسشنامه بررسی نقش شاخص های فردی و سازمانی در بکارگیری سیستم های مبتنی بر یادگیری الکترونیک

  پرسشنامه بررسی نقش شاخص های فردی و سازمانی در بکارگیری سیستم های مبتنی بر یادگیری الکترونیک رفتن به سایت اصلی…