تاثیر سیاست تغییر اوباما بر روابط ایران و آمریکا

تاثیر سیاست تغییر اوباما بر روابط ایران و آمریکا,خرید پایان‌نامه ارشد علوم سیاسی,دانلود پایان‌نامه ارشد علوم سیاسی,دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی,دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی,روابط ایران و آمریکا,سیاست تغییر اوباما,سیاست خارجی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تاثیر سیاست تغییر اوباما بر روابط ایران و آمریکا هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی تاثیر سیاست تغییر اوباما بر روابط ایران و آمریکا چکیده: نگاهی گذرا به تاریخ جهان از گذشته تا به حال موید این مسأله است که انسان‌ها از دیر باز تاکنون به ضرورت وجود ارتباطات سیاسی و اقتصادی و تبادل فرهنگی با سایر جوامع معتقد بوده و ضمن تلاش برای شناختی مبتنی بر واقعیات از سایر انسان‌ها، همواره می کوشید‌ه‌اند در جهت حفظ و ارتقای منافع خود در مناسبات با دیگران از هیچ تلاشی فرو گذار نکنند. از آن‌جا که در دنیای کنونی ، تعاملات و ارتباطات رسمی جوامع انسانی، بیش‌تر در قالب روابط دولت‌ها معنا پیدا می‌کنند و از سوی دیگر ملت‌ها در یک فرآیند دمکراتیک و مدنی، پیگیری نیازها و علایق خود را به دولت‌ها واگذار کرده‌اند، از این رو دولت‌ها هستند که بایستی بازتابنده خواسته‌ها، نیازها و تأمین‌کننده منافع ملت‌ها محسوب شوند. موضوع روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا یکی از چالش‌آمیزترین مسائل سیاسی دو کشور در دهه اخیر بوده که تداوم، تطویل و افزایش روزافزون حوزه های تنش بر پیچیدگی آن افزوده است. در موضوع خاص روابط ایران و آمریکا بنیادهای فکری، شخصیت های اصلی روابط و اختلافات موجود به شمار می آید، که به سختی قابل تغییر بوده و عدم توجه به ثبات یا تغییرات موجود در این سطح منجر به آشفتگی استراتژی‌ها خواهد شد. در واقع استراتژی‌ها برگرفته از نگرش‌ها هستند؛ نگرش‌هایی که ایجاد تغییر در آن‌ها سهل‌تر از شخصیت‌ها و بنیادهای فلسفی صورت می گردد؛ اما این تغییرات به راحتی دگرگونی‌های متناوب در حوزه نظر نیست. عدم توجه به تحولات موجود در عرصه‌های استراتژیک، منجر به ناهمخوانی و ناهمگونی نظرها می شود. اگرچه تاریخ تعارض آمریکا و ایران در دوره جدید حیات نظام سیاسی در ایران، به آغازین روزهای خیزش انقلابی مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) باز می‌گردد؛ اما این واقعیت که تغییر شرایط محیطی و ابزارهای حقوقی و فن‌آورانه، آمریکا را به سوی طراحی و اجرای سیاست‌های تازه‌ای رهنمون کرده است؛ غیرقابل انکار می‌نماید.  کلید واژه ها:  روابط بین‌المللی سیاست خارجی روابط ایران و آمریکا سیاست تغییر اوباما فهرست مطالب فصل اول : کلیات و طرح تحقیق …………………………………………………………….. 1 1 1 مقدمه – – ……………………………………………………………………………………. 2 1 2 طرح مسأله – – ……………………………………………………………………………….. 3 1 3 انگیزه و اهمیت انتخاب موضوع – – …………………………………………………………… 6 1 4 سؤالات و فرضیات – – ………………………………………………………………………… 7 1 5 متغیرها و واژه های کلیدی – – ……………………………………………………………….. 8 1 6 واژه های کلیدی و تعریف مفاهیم – – ………………………………………………………… 8 1 7 روش تحقیق – – …………………………………………………………………………….. 11 1 8 روش گردآوری اطلاعات – – ………………………………………………………………… 11 1 9 سازماندهی پژوهش – – ……………………………………………………………………… 11 فصل دوم :ادبیات نظری تحقیق ……………………………………………………………… 12 2 1 مقدمه – – …………………………………………………………………………………… 13 2 2 سازه انگاری یا کانستراکتیویسم – – ………………………………………………………… 16 2 3 چارچوب تحلیلی سازه انگارانه در روابط بین الملل – – ………………………………………. 16 2 3 1 هستی شناسی – – – …………………………………………………………………………….. 19 2 3 1 1 ساخت مادی فکری منابع – – – – – …………………………………………………………. 21 2 3 1 2 ساختار یابی – – – – …………………………………………………………………………… 22 2 3 1 3 هویت پویا و تجلی آن در سیاست بین المللی – – – – ………………………………………… 23 2 3 2 معرفت شناسی – – – ……………………………………………………………………….. 24 2 3 2 1 جنبه فکری معنایی واقعیت – – – – – …………………………………………………………. 24 2 3 2 2 انواع طبیعی و انواع اجتماعی – – – – …………………………………………………………. 25 2 3 2 3 قوام بخشی ساختار کارگزار – – – – – ………………………………………………………… 25 2 3 2 4 تقریر و توصیه در تحقیق – – – – ……………………………………………………………… 26 2 3 سازه انگاری از روابط بین الملل تا سیاست خارجی – – …………………………………….. 27 سیاست گذاری ……………………………………………………………………………………….. 35 2 5 انواع رویکردهای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در تقابل با ایران – – ………………. 47 2 5 1 رویکرد تقابل گرایی تعامل گرایانه – – – Interactional cunterism Approach ………. 47 2 5 2 رویکرد تعامل گرایی – – – Approach Interactional ……………………………………… 48 2 5 3 رویکرد تقابل گرایی – – – cunterism Approach ………………………………………… 48 فصل سوم :تاریخچه روابط خارجی ایران و ایالات متحده آمریکا …………………………….. 51 3 1 روابط ایران و آمریکا از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران – – …………………………….. 51 3 1 1 تاریخچه شکل گیری روابط از آغاز تا جنگ جهانی دوم – – – …………………………………. 51 – – -3 1 2 از جنگ جهانی دوم تا کودتای 28 مرداد 1332 …………………………………………. 56 3 1 3 از کودتای 28 مرداد تا پیروزی انقلاب اسلامی – – – …………………………………………… 59 3 1 3 1 روابط سیاسی – – – – …………………………………………………………………………. 61 3 1 3 2 روابط اقتصادی – – – – ………………………………………………………………………… 63 3 1 3 3 تحکیم روابط اطلاعاتی امنیتی – – – – – ……………………………………………………… 66 3 2 روابط خارجی ایران و آمریکا از پیروزی انقلاب اسلامی تا دوره اوباما – – ………………….. 68 3 2 1 چرخش در سیاست خارجی آمریکا – – – ……………………………………………………….. 68 3 2 2 روابط ایران و آمریکا در دوران تحولات انقلابی تا بحران گروگان گیری – – – …………………. 71 3 2 3 روابط ایران و آمریکا از بحران گروگانگیری تا پایان جنگ با عراق – – – ……………………….. 75 3 2 3 1 تلاش برای حل بحران تا صدور بیانیه الجزایر – – – – ………………………………………… 75 3 2 3 2 آغاز جنگ ایران و عراق – – – – ……………………………………………………………….. 79 3 2 4 روابط ایران و آمریکا از پایان جنگ تا روی کار آمدن دولت اصلاحات – – – …………………… 83 3 2 5 روابط ایران و آمریکا از دولت اصلاحات تا دولت اوباما – – – ……………………………………. 91 فصل چهارم :سیاست تغییراوباما ……………………………………………………………. 111 4 1 انتخاب اوباما – – ………………………………………………………………………….. 111 4 سیاست تغییر در داخل آمریکا – – 2 ……………………………………………………….. 113 4 3 اصول دکترین اوباما و شعار تغییر – – …………………………………………………….. 114 4 4 سیاست تغییر در عرصه خارجی – – ………………………………………………………. 116 4 4 1 خاورمیانه – – – ………………………………………………………………………………… 118 4 4 1 1 مسأله فلسطین – – – – ……………………………………………………………………… 118 4 4 1 2 افغانستان و پاکستان – – – – ………………………………………………………………… 119 4 عراق – – – – 4 1 3 ………………………………………………………………………………… 112 فصل پنجم : عوامل تنشزای روابط دوطرف ………………………………………………… 117 5 1 بنیان های سیاست خارجی آمریکا – – ……………………………………………………. 119 5 1 1 مکات سه گانه – – – ………………………………………………………………………….. 119 الف. مکت هامیلتونیسم؛ ………………………………………………………………………… 119 ب. مکت جکسونیسم؛ …………………………………………………………………………… 121 ج. مکت ویلسونیسم؛ ……………………………………………………………………………. 121 5 1 2 عوامل مؤثر بر سیاست خارجی امریکا – – – …………………………………………………… 123 الف. عوامل دولتی ……………………………………………………………………………….. 123 ب.عوامل غیردولتی ………………………………………………………………………………. 123 5 2 رویکرد سیاست تغییر اوباما نسبت به ایران – – …………………………………………… 124 5 3 علل و عوامل تعامل ایران و آمریکا – – ……………………………………………………. 129 5 3 1 فعالیت ایران در روند غنی سازی اورانیوم – – – ………………………………………………. 131 5 3 2 امنیت سازی در افغانستان و عراق – – – ………………………………………………………. 131 5 3 3 بازسازی ادراک سیاسی نسبت به ساختار قدرت در ایران – – – ………………………………. 131 5 5 مهمترین محورهای مناقشات روابط ایران و آمریکا – – …………………………………… 132 5 5 1 مسأله تروریسم و روابط ایران و آمریکا – – – …………………………………………………. 132 5 5 2 مسأله هسته ای – – – …………………………………………………………………………. 133 5 5 2 1 راهبرد تهدید و تطمیع )سیاست چماق و هویج( – – – – …………………………………… 134 5 5 2 2 راهبرد فشار از بیرون، تغییر از درون – – – – ………………………………………………. 134 5 5 2 3 راهبرد فشار از پایین و چانهزنی از بالا – – – – ………………………………………………. 135 5 5 2 4 سیاست های آمریکا برای مقابله با برنامه هسته ای ایران – – – – …………………………….. 136 5 5 3 مسأله طرح خاورمیانه بزرگ – – – …………………………………………………………….. 141 5 5 4 مسأله صلح خاورمیانه – – – …………………………………………………………………… 142 5 6 علل و عوامل تقابل ایران وآمریکا – – ……………………………………………………… 142 5 7 هویت به عنوان عامل بازدارنده روابط ایران و آمریکا – – ………………………………….. 143 5 8 انتخابات در ایران: رویکرد روحانی و ظریف – – …………………………………………… 149 5 9 1 رابطه ایران و آمریکا بعد از انتخابات – – – …………………………………………………….. 153 – – -5 9 2 سفر روحانی به نیویورک 1392 ………………………………………………………… 155 5 9 3 اوباما در حال مکالمه تلفنی با حسن روحانی – – – …………………………………………… 156 5 9 4 مذاکرات ژنو – – – …………………………………………………………………………….. 158 5 8 نتیجه گیری – – …………………………………………………………………………… 159 منابع ………………………………………………………………………………………… 165 کتابها …………………………………………………………………………………………. 165 مقالات ………………………………………………………………………………………… 168 English ……………………………………………………………………………………. 172 دانلود پایان‌نامه تاثیر سیاست تغییر اوباما بر روابط ایران و آمریکا

 • بررسی مقام روحانیون زرتشتی و نقش آنها در جامعه ایران باستان

  بررسی مقام روحانیون زرتشتی و نقش آنها در جامعه ایران باستان,جامعه روحانیت ایران باستان,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد تاریخ,دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ

  ادبیات نظری سیستم های تشخیص نفوذ,ادبیات و مبانی نظری سیستم های تشخیص نفوذ,پیشینه تحقیق سیستم های تشخیص نفوذ,دانلود مبانی نظری…

 • نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

  اجرای احکام داوری بین‌المللی,اجرای احکام داوری تجاری بین المللی,پایان نامه داوری تجاری بین‌المللی,پایان نامه نظم عمومی در اجرای احکام داوری,داوری…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری فعالیت ها

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری فعالیت ها رفتن به سایت اصلی مقدمه مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون…

 • پاورپوینت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

  پاورپوینت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM),تعریف ماتریس برنامه ربزی استراتژیک کمی,دانلود پاورپوینت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSP M),ماتریس…

 • نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویكرد تلفیقی

  ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویكرد تلفیقی,ارزشیابی پیشرفت تحصیلی,برنامه درسی,برنامه درسی تلفیقی,موانع و محدودیتهای سازماندهی…

 • بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل

  بررسی تطبیقی قاچاق انسان در قانون مجازات اسلامی و حقوق بین الملل,بررسی قاچاق انسان به قصد فحشا,پایان نامه با موضوع…

 • بررسی و تشریح کامل تئوریهای تنیدگی

  انواع تئوریهای تنیدگی,بررسی و تشریح کامل تئوریهای تنیدگی,پایان نامه بررسی تئوریهای تنیدگی,پایان نامه تئوری تنیدگی,تئوریهای تنیدگی,تاثیر استرس بر میزان خطای…

 • پرسشنامه ارزیابی اثرات مزایای اکتسابی بر وفاداری استفاده کنندگان از خدمات بیمه ای خودرو

  پرسشنامه ارزیابی اثرات مزایای اکتسابی بر وفاداری استفاده کنندگان از خدمات بیمه ای خودرو رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته…

 • حقوق مالکیت فکری و بررسی تقسیم بندی های متفاوت آن

  پایان نامه حقوق مالکیت فکری,پیشینه حقوق مالکیت فکری,تقسیم بندی های حقوق مالکیت فکری,حقوق مالکیت فکری,حقوق مالکیت فکری بین المللی,حقوق مالکیت…

 • مبانی نظری ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب سازمان تامین اجتماعی با DEA

  مبانی نظری ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب سازمان تامین اجتماعی با DEA رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه…

 • اصول و مبانی تربیت دینی و عوامل موثر بر آن با توجه به نیازهای دوره نوجوانی

  اصول و مبانی تربیت دینی و عوامل موثر بر آن با توجه به نیازهای دوره نوجوانی رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت ارائه منصفانه (فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

  پاورپوینت ارائه منصفانه (فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) رفتن به سایت اصلی عنوان: پاورپوینت ارائه منصفانه (فصل…

 • پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان تعریف و ویژگی های طمانینه و آرامش

  fileina,اسباب حصول آرامش,انجام پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی,پایان نامه کارشناسی رشته الهیات و معارف اسلامی با عنوان…

 • ارزیابی نگرش دانشجویان بومی در برابر غیر بومی ها و اثرات آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد

  اثرات نگرش دانشجویان بومی به غیربومی بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه,ارزیابی نگرش دانشجویان بومی در برابر غیر بومی ها…