چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی

بررسی چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی با استفاده از داده کاوی,چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی,خوشه بندی,داده کاوی,دانلود مقالات ترجمه شده مدیریت,دانلود مقاله فناوری اطلاعات,دانلود مقاله مدیریت,درخت تصمیم,فناوری اطلاعات,یادگیری الکترونیکی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی هستید.

دانلود فایل

دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت بررسی چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی با استفاده از داده کاوی در مدارس شهرستان سردشت عنوان انگلیسی: Discussing how to improve the quality of information technology systems in electronic learning through data mining in schools of Sardasht *قابل استفاده برای رشته های كامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات چکیده هدف از این تحقیق بررسی چگونگی افزایش کیفیت سیستم های فن آوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی با استفاده از داده کاوی در مدارس شهرستان سردشت بود. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری، معلمان درس کامپیوتر در مدارس شهرستان سردشت بودند که تعداد آنها 300 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 169 نفر به دست آمد. برای جمع آوری اطلاعات مربوط پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. برای روایی پرسشنامه ها از نظرات استاد راهنما و اساتید رشته مدیریت استفاده شد. برای پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج نشان داد که داده کاوی و فنون داده کاوی (شبکه های عصبی، درخت تصمیم، استنتاج قوانین، خلاصه سازی، خوشه بندی، تشخیص ناهمگونی) بر روی کیفیت سیستم فناوری اطلاعات و آموزش الکترونیکی در مدارس شهرستان سردشت تاثیر مثبت دارد. واژگان کلیدی: داده کاویدرخت تصمیمخوشه بندییادگیری الکترونیکی مقدمهتوسعه نظام آموزشی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی از چالش های اصلی سیاست گذاران آموزشی است. بازنگری فرایند نظام آموزشی به سبب تاثیر شگرف فناوری اطلاعات و نفوذ روزافزون آن در ارکان متفاوت نظام آموزشی مهم ترین اموری است که باید بدان پرداخت تا منظومه ای هماهنگ برای حضور پویا در عرصه اطلاعات پی ریزی و قوام و دوام آن تضمین شود (زارعی زوارکی، 1383). یادگیری الکترونیکی روشی برای ارائه یادگیری انعطاف پذیرتر و ایجاد فرصت بیشتر برای فراگیران، تسهیل پیگیری پیشرفت یادگیرندگان و فعالیت های آنان و همچنین فراهم آوردن فرصتی برای ایجاد محیطهای یادگیری جدید اثربخش محسوب می شود (خلیفه و رضوی، 1391). نتایج تحقیق فلاح و دیگران (1391) نشان داد نشان داد که آموزش الکترونیکی تأثیر بیشتری در رشد شناختی، روانی، اجتماعی و اخلاقی دانش آموزانی که به این روش آموزش دیده اند، در مقایسه با دانش آموزانی که این روش آموزش را دریافت نکردند، داشته است. نتایج تحقیق اونگ و همکاران (2010) نشان داد که نگرش دانش‌آموزان نسبت به دانش در مدارس عادی و هوشمند با یکدیگر تفاوت معناداری دارد. فهرست مطالبچكیدهمقدمهروش تحقیقجدول (1) پایایی پرسشنامه هایافته هایافته های توصیفینرمال بودن توزیع داده هاجدول (2) نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای نرمال بودن داده هافرضیه ی اصلیجدول (3) نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلیجدول (6) نتایج مدل رگرسیونی برای فرضیه اصلیفرضیه ی فرعی اولجدول (7) نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اولجدول (8) نتایج مدل رگرسیونی برای فرضیه فرعی اولفرضیه ی دوم فرعیجدول (9) نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی دومجدول (10) نتایج مدل رگرسیونی برای فرضیه فرعی دومفرضیه ی سوم فرعیجدول (11) نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی سومجدول (12) نتایج مدل رگرسیونی برای فرضیه فرعی سومفرضیه ی چهارم فرعیجدول (13) نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی چهارمجدول (14) نتایج مدل رگرسیونی برای فرضیه فرعی چهارمفرضیه ی پنجم فرعیجدول (15) نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی پنجمجدول (16) نتایج مدل رگرسیونی برای فرضیه فرعی پنجمفرضیه ی ششم فرعیجدول (17) نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی ششمجدول (4-20) نتایج مدل رگرسیونی برای فرضیه فرعی ششمبحث و نتیجه گیری

 • بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی

  برنامه ریزی آرمانی,بودجه بندی سرمایه ای,بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی,دانلود پایان نامه ارشد,شبیه…

 • درک مشتری و خواسته های او در انجام پروژه QFD

  خواسته های مشتری در انجام پروژه QFD,دانلود تحقیق QFD,دانلود تحقیق گسترش عملکرد كیفی,درک مشتری در انجام پروژه QFD,درک مشتری و…

 • انعکاس موضوع مرگ و شهادت در شعر دفاع مقدس

  انعکاس موضوع مرگ و شهادت در شعر دفاع مقدس,دانلود پایان نامه درون مایه شهادت در شعر,دانلود پایان نامه درون مایه…

 • جنبه های کیفری حقوق کار و ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران

  جرم انگاری در حقوق کار,جنبه های کیفری حقوق کار,جنبه های کیفری حقوق کار و ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی…

 • ارزیابی اجرای بودجه بندی عملیاتی در شرکت‌های آب و فاضلاب ایران براساس مدل شه

  اجرا بودجه ریزی عملیاتی در شرکت آب و فاضلاب,اجرای بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه,ارزیابی اجرای بودجه بندی عملیاتی…

 • مبانی نظری ارزیابی تطبیقی بستر زیرساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش

  پیاده سازی مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی,پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان,زیرساخت های مدیریت دانش,مبانی نظری ارزیابی تطبیقی بستر…

 • بررسی تاثیر عوامل واكنشی بر كوپلیمریزاسیون پیوندی نشاسته-آكریل آمید

  fileina,آكریل آمید,بررسی تاثیر عوامل واكنشی بر كوپلیمریزاسیون پیوندی نشاسته-آكریل آمید,خرید مقاله و تحقیق رشته شیمی,دانلود مقاله بررسی تاثیر عوامل واكنشی…

 • مراجع بین المللی حاکم بر اِشغال و عوامل موثر بر آن

  اِشغال نظامی,تحولات قانونی اِشغال,دانلود پایان نامه اِشغال نظامی,عوامل موثر بر وضع قوانین اِشغال,مراجع بین المللی حاکم بر اِشغال,مراجع بین المللی…

 • ویژگیهای طبیعی، فرهنگی ،جمعیتی ، اجتماعی و اقتصادی شهر ری

  پیشینه تاریخی شهر ری,عوامل طبیعی موثر در توسعه شهر ری,عوامل فرهنگی موثر در توسعه شهر ری,ویژگیهای اقتصادی شهر ری,ویژگیهای انسانی…

 • مبانی نظری تحلیل دلایل سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری

  بررسی علل و انگیزه سرقت,تحقیق در مورد سرقت,جرم شناسی سرقت,راههای پیشگیری از سرقت,علل و انگیزه سرقت,عوامل موثر بر سرقت,مبانی نظری…

 • تشریح احداث شبکه های برق رسانی و نصب ترانس

  تشریح احداث شبکه های برق رسانی و نصب ترانس,دانلود پایان احداث شبکه های شهری,دانلود پایان برق رسانی شهری,دانلود پایان نامه…

 • پاورپوینت بررسی اثرات کاربرد جوش شیرین در عمل آوری پخت نان

  پاورپوینت بررسی اثرات کاربرد جوش شیرین در عمل آوری پخت نان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت بررسی…

 • پاورپوینت پارادایم ها و مکاتب مدیریت استراتژیک

  پارادایم تجویزی (پیش تدبیری),پارادایم ترکیبی (تلفیقی),پارادایم توصیفی (تجربی –انطباقی ),پارادایم ها در سازمان,پاورپوینت پارادایم ها و مکاتب مدیریت استراتژیک,دانلود پاورپوینت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد شرکت

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد شرکت رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری رشته مدیریت مبانی نظری و…

 • خصوصی سازی در اصل ۴۴ قانون اساسی و نقش نظارت بر آن

  چالش‌های تجزیه و تحلیل خط ‌مشی خصوصی‌سازی,چالش‌های خصوصی‌سازی,خصوصی سازی در اصل ۴۴ قانون اساسی و نقش نظارت بر آن,دانلود مقالات…