مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت

اثر قرارداد در مسئولیت,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق,مسئولیت در قراردادها,مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت,مسئولیت قراردادی,مسئولیت مدنی,مسئولیت مصدری
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق مسئولیت در قراردادها و اثر قرارداد در مسئولیت چکیده: مسئولیت مدنی، دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. اگر قراردادی بین دو یا چند شخص وجود داشته و یکی از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام؛ تاخیر در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد مسئولیت قراردادی داشته و باید از عهده خسارت وارده برآید. در جایی که شخص به دیگری ضرر وارد می کند بدون اینکه بین آنها قراردادی وجود داشته باشد یا اگر قراردادی وجود دارد، ایراد ضرر ارتباطی به قرارداد ندارد، صحبت از مسئولیت غیر قراردادی می شود.در ارتباط با اینکه آیا مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی دو نظام حقوقی مختلف هستند یا نظام حقوقی واحدی را تشکیل می دهند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد: برخی این دو نظام را متمایز از یکدیگر می دانند ولی برخی دیگر معتقدند که چون هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر می باشد، این دو نظام حقوقی واحد می باشند.با بررسی نظرات مختلف خواهیم دید که این دو نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی متمایز از یکدیگر می باشند و با وجود قرارداد، متضرر نمی تواند به قواعد مسئولیت غیر قراردادی استناد کند. کلمات کلیدی: مسئولیت مدنی مسئولیت مصدری مسئولیت قراردادی مسئولیت در قراردادها اثر قرارداد در مسئولیت مقدمه  در همه نظامات حقوقی، اصلی ترین وظیفه حقوق در جامعه جلوگیری از ارتکاب اعمال زیانبار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن است، از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می آید، سخنی گزاف نخواهد بود.مسئولیت مدنی که بخش مهمی از حقوق مدنی را تشکیل می دهد همان التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل هستند به او و به مناسبت انجام فعل زیانبار به دیگری وارد شده است که ممکن است ناشی از نقض قرارداد و مصنوع اراده انشایی افراد و یا نقض الزامات قانونی باشد. مسئولیت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه «سال یسال» به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری آمده است.(معین، 1371، 4077)در آیات قرآنی واژه مسئولیت در معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال شده، چنانکه در آیه 34 سوره اسراء و 23 سوره صافات کلمه مسئول با عبارت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» این معنا از مسئولیت مراد بوده است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است. (باریکلو، 1385، 22) درباره مفهوم مسئولیت مدنی برخی بر این عقیده¬اند که در هر مورد که کسی موظف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد (کاتوزیان، 1374، 48) و برخی نیز آن را عبارت از مسئولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شی ء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند. (جعفری لنگرودی، 1364، 173)  فهرست مطالب مقدمه 8 1 – مفهوم و هدف مسئولیت مدنی 8 1ـ1ـ مفهوم مسئولیت مدنی 8 1 – 2 – هدف مسئولیت مدنی 9 1 – 2 – 1 – جلب رضایت زیاندیده 9 1-2 – 2 – هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با عامل ورود زیان 10 1- 2 – 3 – ایجاد نظم در جامعه با جلوگیری از اقدامات سایر اشخاص 11 2 – اقسام مسئولیت مدنی 11 2 – 1 – مفهوم مسئولیت قراردادی 11 2 – 2 – ماهیت مسئولیت قراردادی 12 2 – 3 – مفهوم مسئولیت قهری 12 2 – 4 – ماهیت مسئولیت قهری 13 3 – ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی 13 3 – 1 – فعل زیانبار 13 3 – 2 – ورود ضرر 14 3 – 4 – تقصیر 15 4 – ارکان تحقق مسئولیت قراردادی 16 4 – 1 – وجود قرارداد معتبر 16 4 – 2 – ورود ضرر 16 5 – وحدت یا دوگانگی نظام مسئولیت 17 6 – 1 – تفاوت در مبنا 17 6 – 2 – تفاوت در تقصیر و اثبات آن 19 6 – 3 – تفاوت در اهلیت و میزان خسارت قابل مطالبه 20 6 – 4 – تفاوت در سایر مشخصات 20 7 – 1 – ادله قائلین به یگانگی دو نظام 21 7 – 2 – یکسانی از حیث مبنا و مفهوم تقصیر 22 7 – 2 – 1 – یکسانی از حیث مبنا 22 7 – 3 – اهلیت و شرط معافیت از مسئولیت 23 7- 4 – یگانگی در سایر مشخصات 23 8 – 1 – آثار مثبت و منفی جدایی نظام مسئولیتها 24 8 – 2 – آثار یگانگی نظام مسئولیتها 25 9 – حق زیان دیده در انتخاب نظام مسئولیت 25 10 – حق انتخاب و دلایل آن 26 10 – 1 – اختیار خواهان در تعیین مبنای دعوی 26 10 – 2 – دلایل موافقان نظریه حق انتخاب 27 10 – 3 – معایب نظریه حق انتخاب 27 11 – نظریه عدم اختیار خواهان 28 11 – 1 – مبنای نظریه عدم اختیار خواهان 29 12 – امکان یا عدم امکان جمع بین دو مسئولیت 30 12 – 1 – مطالبه دو خسارت جداگانه 30 12 – 2 – امکان طرح دوباره دعوای مسئولیت 31 مسئولیت قراردادی-ادامه 33 اول) وجود قرارداد 34 دوم) رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد 34 انواع مسئولیت در حقوق مدنی 34 طبق ماده 307 امور ذیل موجب ضمان قهری است: 34 1- غصب 35 موارد غصب 35 احكام غصب 35 2- اتلاف 36 3-  تسبیب 36 4-استیفاء 37 الف) تفاوت استیفاء با غصب 38 ب) تفاوت استیفاء با اتلاف 38 ج) تفاوت استیفاء با تسبیب 39 بخش سوم: شرایط تحقق مسئولیت 40 1- ضرر 40 ج) شرایط‌ ضرر قابل ‌مطالبه 40 2-فعل زیانبار 41 3- رابطه سببیت 42 ب) نظریه سبب نزدیک 43 ج) سبب متعارف و اصلی 43 بخش چهارم: نتیجه‌گیری 43 مسئولیت مدنی 44 ـ قاعده تسبیب در فقه اسلامی .   2 ـ مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران   3 ـ مسئولیت مدنی در بعضی از قوانین مدنی دول غرب 44 مسئولیت مدنی جبران خسارت 53 گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت 54 1. شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه 54 الف – شرط توسعه و تضییق قوه قاهره 56 ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن 57 ج – شرط كاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان) 57 د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات 57 ب- ماده 381 قانون تجارت 59 ج – ماده 230 قانون مدنی 59 د – ماده 436 قانون مدنی 59 ه – ماده 448 قانون مدنی 60 و – مواد 752 و 754 قانون مدنی 60 ز – مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی 60 پذیرش عرف و نیازجامعه 62 گفتار سوم : احكام شرط عدم مسئولیت و آثار آن 63 1. شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت 63 ب – معقول بودن و رعایت اصل قسط 64 ج – عدم مخالفت با قوانین حمایتی 64 ه – عدم ارتكاب عمد یا تقصیر سنگین 65 . قلمرو شرط عدم مسئولیت 66 ب – شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد 67 3. آثار شرط عدم مسئولیت 68 ب – اثر شرط نسبت اشخاص ثالث 68 الزامات قانونی خارج از قرارداد (ضمان قهری) 72 مقدمه 72 الزام خارج از قرار داد به چه معناست؟ 72 اتلاف و احکام آن 74 اتلاف به مباشرت: 76 اتلاف به تسبیب: 77 گفتار دوم: شیوه ی جبران خسارت 83 گفتار سوم: نمونه ای از آرای شورای حل اختلاف درخصوص اتلاف 85 تسبیب و احکام آن 87 گفتار اول: شرایط تحقق ضمان در تسبیب 93 گفتار دوم: اسباب سقوط ضمان در تسبیب 111 گفتار سوم: تصادم وسایل نقلیه 115 گفتار چهارم: آثار مسؤولیت مدنی 117 گفتار پنجم: نمونه ای از آرای شورای حل اختلاف درخصوص تسبیب 118 دلیل قائلین به اینکه ضمان نقل ذمه به ذمه است: 127 انعقاد عقد ضمان: 128 ضمانت ورشکسته: 129 اعسار ضامن: 130 تعلیق در عقد ضمان: 131 خصوصیات عقد ضمان: 134 موارد فسخ نیز در بخش دوم ماده 701 احصاء شده است  به موجب این ماده عقد ضمان در سه مورد قابل فسخ است: 139 اقاله در عقد ضمان: 139 خصوصیات لازم برای موضوع عقد ضمان: 140 ضمان عهده : 141 تأثیر فسخ یا اقاله در برائت ضامن از ضمان عهده:(ماده 708ق.م) 143 وضعیت تضمینات سابق در ضمان 145 مقایسه بین تبدیل تعهد وانتقال دین: 146 انتقال قهری دین مانند انتقال دین متوفی به ورثه در صورت قبول ترکه 147 تعدد ضامن: 148 بررسی تأثیر شرایط عقد ضمان نسبت به مسئولیت ضامن: 149 1-ضمان به بعض از دین یابه بیشتر یا کمتر از دین: 149 2-وضعیت دین وضمان از حیث مؤ جل یا حال بودن: 149 رجوع ضامن به مضمون عنه: 151 الف: اذن مضمون عنه در ضمانت: 151 ب : تأدیه دین از سوی ضامن: 153 رجوع به مضمون عنه پیش از تأدیه: 154 تأدیه ناروای دین: 155 مواردی که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد: 157 حالات مختلف پرداخت دین از سوی ضامن: 158 ضمانت از ضامن: 158 ضمان معاوضی در بیع 160 تعریف و ماهیت ضمان معاوضی   مبحث نخست:تعریف ضمان معاوضی 160 مبحث دوم:ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف 160 مبحث سوم: انتقال ضمان 160 قاعده علی‌الید: 160 تلف نماء حاصل از مبیع: 160 برخی موارد مرتبط با عقد بیع 160 تلف بیع در مأخوذ بالسوم: 160 تلف مبیع در اجاره به شرط تملیك: 160 کاهش یا افزایش مسئولیت قراردادی- اثر قرارداد در مسئولیت 177 اقسام شروط مربوط به مسئولیت قراردادی 180 (شرط عدم مسولیت مطلق در صورت عدم اجرای قرارداد) 182 (مثال جهت شرط عدم مسئولیت وکاهش مسئولیت) 184 (شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا) 185 منابع: 187

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

  fileina,اختیارات رهبری,انجام پروژه و پایان نامه,پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل),خرید مقالات،پایان نامه…

 • رضایتمندی و سنجش آن در مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر بهبود CRM

  رضایتمندی و سنجش آن در مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر بهبود CRM رفتن به سایت اصلی دانلود پایان…

 • پروپوزال بررسی تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

  استقرار مدیریت دانش در سازمان بازرسی,پروپوزال بررسی تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی,پروپوزال تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی,پروپوزال…

 • بررسی اثربخشی تنوع کاربرد کارتهای عابر بانک در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد شعب بانک ها

  بررسی اثربخشی تنوع کاربرد کارتهای عابر بانک در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد شعب بانک ها رفتن به سایت اصلی…

 • بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح روند قضایی آن

  بطلان رأی داور در رویه قضایی,بطلان رأی داوری,بطلان رأی داوری در حقوق ایران,بطلان رای داوری در حقوق ایران با تشریح…

 • کارآموزی حسابداری شرکت ساختمانی

  دانلود کارآموزی حسابداری,دانلود کارآموزی حسابداری شرکت ساختمانی,دانلود کارآموزی شرکت ساختمانی,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت ساختمانی,کارآموزی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییر حسابرس

  پیشینه پژوهش تغییر حسابرس,پیشینه تحقیق تغییر حسابرس,پیشینه تحقیق و مبانی نظری تغییر حسابرس,دانلود پیشینه پژوهش تغییر حسابرس,دانلود مبانی نظری تغییر…

 • ماهیت و خصوصیات دیوان کیفری بین المللی و بررسی مسئولیتهای دادستان در آن

  بررسی مسئولیتهای دادستان در دیوان کیفری بین المللی,خصوصیات دیوان کیفری بین المللی,دانلود پایان نامه حقوق بین الملل,دانلود پایان نامه کارشناسی…

 • انواع گندم و شرایط مناسب برای رشد آن با تاکید بر گندم دوروم

  اختلافات ساختاری و شیمیایی گندم دوروم و نان,انواع گندم و شرایط مناسب برای رشد آن با تاکید بر گندم دوروم,اهمیت…

 • مبانی نظری ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانک با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها

  مبانی نظری ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانک با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها رفتن…

 • انتخاب رله و اختصاص توان در شبکه های بیسیم به کمک تئوری بازی

  اختصاص توان در شبکه های بیسیم,انتخاب رله در شبکه های بیسیم,انتخاب رله و اختصاص توان در شبکه های بیسیم,تخصیص توان,رله…

 • گزارش كارآموزی كاردانی رشته كامپیوتر

  کارآموزیکاردانیرشته کامپیوترکارآموزی کاردانی رشته کامپیوتر,گزارش كارآموزی كاردانی رشته كامپیوتر بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام گزارش كارآموزی…

 • بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان وزارت صنایع

  ابعاد مدیریت دانش,ایجاد کارآفرینی سازمانی,ایجاد کارآفرینی سازمانی با مدیریت دانش,بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان وزارت…

 • بازتاب سلسله تیموری درنقاشیهای دیواری اوایل این دوره

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه هنر و گرافیک,بازتاب سلسله تیموری درنقاشیهای دیواری اوایل این دوره,خرید مقالات هنر و گرافیک,دانلود مقاله…

 • پروپوزال ارزیابی کارکرد و درجه بندی صندوق های سرمایه گذاری طبق شاخصهای متفاوت

  ارزیابی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری,پروپوزال ارزیابی کارکرد و درجه بندی صندوق های سرمایه گذاری طبق شاخصهای…