عوامل موثر و علل نوسانات بهره وری و ارائه استراتژیهای مناسب برای بهبود آن

ارائه استراتژیهای مناسب بهبود بهره وری,دانلود پایان نامه بهره وری,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت,علل نوسانات بهره وری,عوامل موثر بر بهره وری,عوامل موثر و علل نوسانات بهره وری و ارائه استراتژیهای مناسب برای بهبود آن
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام عوامل موثر و علل نوسانات بهره وری و ارائه استراتژیهای مناسب برای بهبود آن هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت عوامل موثر و علل نوسانات بهره وری و ارائه استراتژیهای مناسب برای بهبود آن *هدیه: ضمیمه شدن پرسشنامه و خروجیهای کامپیوتری مقدمه: نیروی‌ انسانی‌ با بهره‌وری‌ بالا یكی‌ از عوامل‌ اساسی‌ دستیابی‌ كشورها به‌ پیشرفتهای‌ علمی‌ وصنعتی‌ و در نهایت‌ توسعه‌ اقتصادی‌ است‌. از آنجا كه‌ پایه‌ اصلی‌ توسعه‌ انسان‌ است‌، توجه در جذب نیروی متخصص و همچنین بهبود كیفیت ‌این‌ عامل‌ در امر توسعه‌ بسیار حیاتی‌ است‌ و در هر گونه‌ برنامه‌ریزی‌ به‌ منظور توسعه‌، نقش‌محوری‌ دارد. از این‌ رو باید توجه‌ داشت‌ كه‌ بدون‌ اولویت‌ دادن‌ به‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ كه‌ جز درفرآیند برنامه‌ریزی‌ علمی‌ بلندمدت‌ و جامع‌ بر پایه‌ اطلاعات‌ دقیق‌ از گذشته مسیر حال و آینده روشن نخواهد شدو توسعه‌ اقتصادی‌ بدست‌ نخواهد آمد(خداپرست‌ شیرازی‌، 1377ص 182). حیات‌ سازمان‌ تا حدود زیادی‌ بستگی‌ به‌ تخصص، مهارت‌ها و آگاهی‌های‌ مختلف‌  کارکنان آن ‌دارد. هر چه‌ این‌ زمینه‌ها بهنگام‌ و بهینه‌ باشند، قابلیت‌ سازگاری‌ سازمان‌ با محیط‌ متغیر نیز بیشترمی‌شود؛ لذا در بدو امر جذب نیروی متخصص و متناسب با اهداف سازمانی و همچنین توجه به آموزش‌ و توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ نه‌ تنها در ایجاد دانش‌ و مهارت‌ ویژه‌ در کارکنان ‌نقش‌ بسزایی‌ دارد، بلكه‌ باعث‌ می‌شود كه‌ افراد در ارتقاء سطح‌ كارآیی‌ و اثربخشی‌ سازمان‌ سهیم‌باشند و خود را با فشارهای‌ متغیر محیطی‌ وفق‌ دهند. بدیهی است نیروهای متخصص و همچنین آموزش‌ این نیروها و به تعبیری مهارت آموزی این نیروها تغییرات‌ اساسی‌ را در نگرش‌ها و طرز تلقی‌های خود آنها در سازمان بوجود می‌آورد كه‌اثربخشی‌ آن‌ در بهره‌وری‌ و بهره‌گیری و به تبع آن استفاده  از امكانات‌ موجود را افزایش‌ می دهد و در پیشبرد اهداف‌سازمان‌ نقش‌ مهمی‌ را ایفا می‌كند و به‌ افراد قدرت‌ اظهار نظر و ارائه‌ ارزشهای‌ خود را می‌دهد. چرا كه‌ نیروی انسانی آگاه و متخصص قدرت‌ درك‌ بهتری نسبت‌ به‌ مسایل‌ محیطی‌ و پیرامونی‌ محیط کار خود دارد و‌ این‌ خود توانایی‌های‌ آنان‌ را در مشاركت‌ در فرآیند تصمیم‌گیری‌ بالا می‌برد. نیروی انسانی اصلی‌ترین سرمایه هر سازمان است که نیازمند مراقبتهای ویژه و تدارکات و تمهیداتی است که بتواند استعدادهای نهفته خود را در عرصه فعالیتهای سازمان شکوفا سازد و توانائی‌های خود را از قوه به فعل درآورد.  توجه به حفظ و بهبود کیفی ترکیب نیروی انسانی ایجاب می‌نماید که کلیه افراد در تمام طول مدت اشتغال تحت یک نظام جامع کاربردی- تخصصی به منظور رشد و ارتقاء قرار گیرند و با توجه به فن‌آوری در سطح جامعه بشری و همراه با ارتقاء سطح فرهنگ اجتماعی و صنعتی کشور آموزشهای مناسب به صورت برنامه‌ریزی شده و هدف‌دار برای آنان ارایه گردد.  دانشمندان علم مدیریت معتقدند زمان مدیریت منابع انسانی بسر رسیده و امروز بحث از توسعه منابع انسانی است، یعنی نگرش مبتنی بر اینکه، مدیر بایستی کارکنان را اداره کند موضوعی کهنه و دیدگاهی قدیمی است. بلکه امروزه مدیران می‌بایستی منابع انسانی را توسعه داده و به کارآفرینی برسانند در عصر حاضر در سازمانهای نوین، پیشرفت و توسعه در گروه علم و دانش بوده و توجه به ترکیب کارایی نیروی انسانی از مهمترین ضرورت‌های گام در راه توسعه تلقی می‌شود. کلمات کلیدی: بهره وری علل نوسانات بهره وری عوامل موثر بر بهره وری ارائه استراتژیهای مناسب بهبود بهره وری فهرست مندرجات فصل اول: طرح تحقیق 1-1 مقدمه 2 2-1 ضرورت مسأله تحقیق 4 3-1 بیان موضوع تحقیق 5 4-1 اهداف تحقیق 5 5-1 سئوالات تحقیق 6 6-1 فرضیه‌های تحقیق 7 7-1 قلمرو تحقیق 7 8-1 مدل عملیاتی تحقیق 9 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 1-2 مقدمه 11 2-2  فلسفه و مفهوم مدیریت منابع انسانی 13 3-2 جایگاه نوین مدیریت منابع انسانی 14 4-2 اهداف مدیریت منابع انسانی 15 5-2 وظایف و مسؤولیتهای مدیریت منابع انسانی 16 6-2 سیاستها و خط مشی‌های مدیریت منابع انسانی 18 7-2 عملكرد منابع انسانی‌   19 8-2 نقش مدیران منابع انسانی در نیرویابی، جذب و گزینش 21 9-2 مدیریت منابع انسانی و عملكرد مدیر پرسنل 23 10-2 هدفهای آموزشی و توسعة منابع انسانی 24 11-2 روشهای آموزشی و توسعة مدیریت و سرپرستی 25 12-2 ضرورت‌ توجه به آموزش‌ در توسعه منابع انسانی 26 1-12-2  از نظر سازمان‌ 29 2-12-2 از نظر کارکنان‌ 30 13-2 وظایف اجرایی مدیریت منابع انسانی 32 1-13-2 برنامه‌ریزی نیروی انسانی، كارمندیابی و گزینش 32 2-13-2 آموزش و توسعة نیروی انسانی 33 3-13-2 نظام جبران خدمات و انگیزه 34 4-13-2 نظام ارزیابی عملكرد 34 5-13-2 پرورش زندگی شغلی 35 6-13-2 ایمنی و سلامتی روانی و جسمی 35 7-13-2 بهبود ارتباطات منابع انسانی 36 8-13-2 تحقیقات منابع انسانی 36 14-2 تعریف کارمندیابی 38 15-2 فرآیند کارمندیابی 39 16-2 جایگزین‌های کارمندیابی 39 17-2 عوامل محیطی مؤثر بر فرآیند کارمندیابی 41 18-2 روش‌های کارمندیابی 43 1-18-2 روش‌های کارمندیابی از داخل 43 2-18-2 روش‌های کارمندیابی از بیرون سازمان 45 19-2 ترکیب نیروی انسانی و فرآیند کارمندیابی 46 20-2 اهمیت فرآیند گزینش 47 21-2 فرآیند گزینش 48 22-2 عوامل محیطی مؤثر بر فرآیند گزینش 49 23-2 اهمیت دانش مدیریت و تركیب منابع انسانی 51 24-2 معیارهای سنجش تركیب نیروی انسانی 52 25-2 تاثیر «نابهنگامی» درتركیب نیروی انسانی 53 26-2 انگیزش كار نیروی انسانی و تركیب نیروی انسانی 54 27-2 تركیب نیروی انسانی، محدودیت‌ها و موانع 56 28-2 مدیریت زمان و تركیب نیروی انسانی از آن 57 29-2 نیازها، تركیب نیروی انسانی و توسعه 57 30-2 تركیب نیروی انسانی مدیریت، شاخصی نو 58 31-2 به كارگیری موثر نیروی انسانی و اهداف سازمانی 59 32-2 مفهوم الگوی تركیب نیروی انسانی 60 33-2 مراحل عمده تركیب نیروی انسانی 62 34-2 خصوصیات الگوی تركیب نیروی انسانی 66 34-2 انواع الگوی تركیب نیروی انسانی 67 34-2 الگوی تركیب نیروی انسانی آموزش وزارت امور اقتصادی و دارایی 68 35-2 الگو تركیب نیروی انسانی توسعه تكنولوژی 70 36-2 الگوهای خاص تركیب نیروی انسانی 72 37-2 آشنایی مختصر با قلمرو مکانی پژوهش 74 1-37-2 دارایی و تاریخچه آن در ایران 74 2-37-2 هدف و وظایف کلی وزارت امور اقتصادی و دارائی 75 3-37-2 سیاستهای اقتصادی و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی 77 4-37-2 ویژگی‌های معاونت هزینه و خزانه‌داری کل کشور 79 38-2 سوابق تحقیقات انجام شده 83 فصل سوم:  روش اجرای پژوهش 1-3 مقدمه 91 2-3 روش تحقیق 91 3-3 جامعه آماری 92 4-3  نمونه و روش نمونه گیری 93 5-3  جمع آوری اطلاعات 94 6-3  روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 96 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 1-4   مقدمه 99 2-4 روشهای آماری توصیفی 100 3-4 روش های آماری استنباطی 107 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 1-5 مقدمه 120 2-5 خلاصه تحقیق 120 3-5 یافته ها و نتیجه گیری 124 4-5 پیشنهادها 126 5-5 محدودیت های تحقیق 128 فهرست منابع منابع فارسی 131    منابع لاتین 133    فهرست جداول جدول 1-3: عوامل و سوالات مربوطه به پرسشنامه 94 جدول 1-4: توزیع پاسخ دهندگان به تفکیک سمت 100 جدول 2-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سابقه کار 102 جدول 3-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تحصیلات 103 جدول 4-4: شاخص های آماری مربوط به هر یک از سوالات پرسشنامه در وضعیت موجود سازمان 106 جدول 5-4: شاخص های آماری و آزمون Z مربوط به هر یک از فرضیه های تحقیق 108 جدول 6-4: مقایسه میزان تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی با اهداف کوتاه مدت سازمان 112 جدول 7-4: مقایسه میزان تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی با اهداف میان مدت سازمان 114 جدول 8-4: مقایسه میزان تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی با اهداف بلند مدت سازمان 116 فهرست اشکال و نمودارها نمودار 1-4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک سمت آنها 101 نمودار 2-4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک سابقه کار 103 نمودار 3-4 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تحصیلات 104 نمودار 4-4: وضعیت تناسب ترکیب نیروی انسانی با اهداف سازمان 111 نمودار 5-4: مقایسه تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی در تحقق اهداف کوتاه مدت سازمان 113 نمودار 6-4: مقایسه تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی در تحقق اهداف میان مدت سازمان 115 نمودار 7-4: مقایسه تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی در تحقق اهداف بلند مدت سازمان 117 نمودار 8-4: مقایسه تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی در تحقق اهداف بلند مدت سازمان 118

 • مبانی نظری زیرساختهای مدیریت دانش

  ادبیات نظری زیرساختهای مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری زیرساختهای مدیریت دانش,پیشینه تحقیق زیرساختهای مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری زیرساختهای مدیریت دانش,فصل…

 • مقاله ترجمه شده مدیریت،مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان فاکتورهای اصلی موفقیت سازمانی در انتخاب بانکداری الکترونیکی در بانک Woolwich

  انجام,بانکداری الکترونیکی,تجارت الکترونیکی,تغییر سازمانی,خرید مقالات ترجمه شده,دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت،مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان فاکتورهای اصلی موفقیت…

 • پرسشنامه اهمیت نقش رضایت مشتری در بقاء سازمان در محیط رقابتی

  پرسشنامه اهمیت نقش رضایت مشتری در بقاء سازمان در محیط رقابتی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه اهمیت نقش…

 • ارزیابی علل عدم تمایل افراد به بیمه

  ارزیابی علل عدم تمایل افراد به بیمه,ارزیابی علل عدم تمایل افراد به بیمه آتش سوزی,انواع بیمه آتش سوزی,بیمه آتش سوزی,دانلود…

 • فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی و نقاط مشترک و متفاوت آن با حقوق غربی

  انجام پایان نامه حقوق,تعزیرات,حدود وقصاص,حقوق جزای اسلامی,حقوق جزای تطبیقی,خرید پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود پایان نامه رشته حقوق,سیستم همکاری…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد با ترکیب DEA و ANN

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد با ترکیب DEA و ANN رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری رشته…

 • ضرورت ثبت نکاح و طلاق و ضمانت اجرایی مدنی آن

  ضرورت ثبت نکاح و طلاق و ضمانت اجرایی مدنی آن رفتن به سایت اصلی ضرورت ثبت نکاح و طلاق و…

 • پروپوزال ارزیابی تطبیقی بستر زیر ساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش

  پروپوزال ارزیابی تطبیقی بستر زیر ساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش,پروپوزال زیرساختهای مورد نیاز پیاده سازی مدیریت…

 • كنترل موجودی انبار شركت گروه ماشین های اداری مادیران (آپدیت شده)

  انبار,انبارداری,دانلود پایان نامه انبار,دانلود پایان نامه كنترل موجودی انبار,دانلود پایان نامه كنترل موجودی انبار ماشین های اداری,كنترل موجودی انبار,كنترل موجودی…

 • یک مدل تصمیم گیری یکپارچه برای مسائل تصمیم گیری چند معیاره (MADM) در برنامه ریزی روند تولید افزوده

  یک مدل تصمیم گیری یکپارچه برای مسائل تصمیم گیری چند معیاره (MADM) در برنامه ریزی روند تولید افزوده بازدید کننده…

 • خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات گوهریان

  خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات گوهریان رفتن به سایت اصلی خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات گوهریان 98 صفحه…

 • پاورپوینت زندگی نامه و آثار سانتیاگو کالاتراوا

  پاورپوینت زندگی نامه و آثار سانتیاگو کالاتراوا رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت زندگی نامه و آثار سانتیاگو…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش بسط برند

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش بسط برند رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری مدیریت چارچوب نظری و پیشینه پژوهش بسط…

 • گزارش کار آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

  خرید گزارش کار آزمایشگاه فیزیک حالت جامد,دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک,دانلود مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک پایه 2,سیستم همکاری در فروش…

 • پروپوزال ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار

  پروپوزال ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار رفتن به سایت…