جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل

جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل,رضایت شغلی,رضایت شغلی پرسنل,رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل,نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته  تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان-های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1393 ***هدایا:ضمیمه کردن 4 پرسشنامه بصورت رایگان: پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا پرسشنامه نگرش به رشته تحصیلی پرسشنامه جو اخلاقی بیمارستانی اولسون برای پرسنل اتاق عمل  پرسشنامه جو اخلاقی بیمارستانی اولسون برای دانشجویان اتاق عمل چکیده زمینه و هدف: جو اخلاقی محیط کاری بیمارستان، علاوه بر تاثیر بر کیفیت مراقبت های ارائه شده توسط پرسنل، در رضایت شغلی آن ها نیز موثر است. از طرفی جو حاکم بر محیط های بالینی، از عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی و نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی خود نیز گزارش شده است. به  دلیل عدم وجود مطالعه ای در مورد تاثیر جو اخلاقی اتاق های عمل بر رضایت شغلی پرسنل آن و هم چنین تاثیر چنین جوی بر نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی خود، مطالعه حاضر در بیمارستان های آموزشی تبریز انجام گرفت.  روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی می باشد که به صورت مقطعی در سال 1393، بر روی دانشجویان اتاق عمل و پرسنل اتاق عمل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفته است. به علت محدود بودن تعداد پرسنل (تقریبا 200 نفر) و دانشجویان (تقریبا 120 نفر)، تمامی این افراد وارد پژوهش شدند. ابزارهای مورد استفاده، فرم مشخصات فردی- اجتماعی و پرسشنامه های جو اخلاقی بیمارستانی اولسون و رضایت شغلی مینه سوتا و نگرش تحصیلی دانشجویان می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و آزمون کای- دو، تحت نرم افزار آماری SPSS18 استفاده شد.  یافته ها: نتایج نشان داد که 78 درصد پرسنل مورد مطالعه زن و 3/75 درصد متاهل بوده و در طیف سنی 22 تا 56 سال با میانگین و انحراف معیار 98/6±54/34 قرار داشتند. در مورد دانشجویان نیز، 4/61 درصد مونث و 8/86 درصد مجرد بوده و میانگین سنی آن ها 87/20 بود. طبق نتایج بدست آمده، 9/64 درصد دانشجویان و 1/58 درصد پرسنل دیدگاه منفی به جو اخلاقی حاکم در اتاق های عمل داشتند. همچنین، 4/48 درصد پرسنل رضایت شغلی متوسطی داشتند و 8/51 درصد دانشجویان نیز نگرش مثبت به رشته تحصیلی خود داشتند. بر طبق نتایج، ارتباط معنی داری بین جو اخلاقی با رضایت شغلی پرسنل (93/0r= ،001/0 P≤) و بین جو اخلاقی با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی شان یافت شد (56/0r= ،001/0 P≤). واژه های کلیدی: نگرش جو اخلاقی رضایت شغلی رشته تحصیلی پرسنل اتاق عمل دانشجویان اتاق عمل زمینه پژوهش: علم اخلاق مجموعه ای از اصول و قواعد اخلاقی است و دارای استانداردهایی برای رفتار حرفه ای می باشد. اخلاق حرفه ای  نیز به عنوان مسئولیت پذیری اخلاقی افراد در حرفه و مسئولیت پذیری سازمان ها در حرفه و هر  دو در برابر حقوق صاحبان حق تعریف می شود (1). حفظ اخلاق حرفه ای مستلزم آن است که پرسنل تعهدات خود را در قبال ارزش ها و آرمان های حرفه ای سازمان نشان دهند و اجازه ندهند که این ارزش های اخلاقی به-خاطر مسائل شخصی و احساسی و مسائل دیگر به خطر بیفتد (2). مسائل اخلاقی در بیمارستان ها و سازمان-های مراقبت بهداشتی نیز، با سایر سازمان ها متفاوت است (3). از طرفی در حرفه  پرستاری، اخلاق امری ذاتی است (2)؛ زیرا اگر پرستاران با خود یا دیگران درباره  ارزش ها، توانایی ها و اعمالشان از لحاظ اخلاقی صادق نباشند، برای آن ها مشکل خواهد بود که به طور اخلاقی رفتار کنند (4). هم خود بیمارستان به عنوان یک سازمان مراقبت بهداشتی و هم تک  تک افراد مشغول به خدمت در آن، به عنوان افراد حرفه ای در مراقبت بهداشتی، متعهد به پیاده سازی اصول اخلاقی در حرفه  خود می باشند (2). یکی از مفاهیم اصلی در اخلاق شغلی، جو سازمانی است (5) که به عنوان ادراکات اعضای سازمان از ارزش ها، عقاید و رفتارهای موجود در آن سازمان تلقی می شود (6). جو اخلاقی یکی از ابعاد جو سازمانی است و از آن به عنوان شخصیت سازمان یاد می شود (7). در واقع جو اخلاقی به عنوان بخشی از شخصیت سازمان، موید اخلاق آن سازمان است (8). جو اخلاقی در سیستم های مراقبت بهداشتی جوی از محیط کاری است که برای برخورد با مشکلات اخلاقی مساعد بوده و موجب پرورش عملکرد اخلاقی پرسنل می شود (9). اما طبق تعریف اولسون  جو اخلاقی درک فرد از سازمان است که بر نگرش و رفتار وی اثر می گذارد و به عنوان مرجعی برای رفتار فرد عمل می-کند. به عقیده  وی جو اخلاقی در سازمان های بهداشتی در ارتباطاتی که افراد حرفه ای مراقبت بهداشتی با یکدیگر، مدیران و بیماران دارند، نمود پیدا می کند. با آگاهی از مفهوم جو اخلاقی، پرستاران، پزشکان و مدیران بیمارستانی می توانند راهکار هایی را برای بهبود جو اخلاقی محیط کاری خود مشخص کرده و بکار گیرند. اولسون جو اخلاقی را در پنج حیطه قرار می دهد و اشاره می کند برداشتی که پرستاران از جو اخلاقی محیط کاری خود دارند، در ارتباطات آن ها با همکاران، پزشکان، مدیران، بیماران و بیمارستان نهفته است (7). فهرست مطالب: فصل اول: معرفی پژوهش زمینه پژوهش ——————————————————— 2 ضرورت پژوهش ——————————————————– 8 اهداف پژوهش ——————————————————— 9 هدف کلی ————————————————————- 9 اهداف اختصاصی —————————————————–  10 اهداف فرعی ———————————————————  10 اهداف کاربردی ——————————————————  10 سوالات پژوهش ——————————————————  11 فرضیات پژوهش —————————————————— 11 پیش فرض های پژوهش ————————————————- 11 تعریف واژه های اختصاصی ———————————————– 12 جو اخلاقی ———————————————————– 12 رضایت شغلی ——————————————————— 12  نگرش ————————————————————–  13 پرسنل اتاق عمل —————————————————— 14 فصل دوم: دانستنی های پژوهش جو اخلاقی ———————————————————– 16 تعریف اخلاق ——————————————————— 16 علم اخلاق و پرستاری ————————————————– 17 جو، جو سازمانی و جو اخلاقی ——————————————– 18 چگونگی بهبود جو اخلاقی سازمان —————————————- 24 رضایت شغلی ——————————————————–  26 عوامل موثر بر رضایت شغلی ——————————————— 27 تاثیر رضایت شغلی بر سایر ابعاد سازمانی ———————————– 27 رضایت شغلی در پرستاران ———————————————-  28 نگرش ————————————————————–  29 ابعاد نگرش ———————————————————-  30 کنش یا کارکرد نگرش ها ———————————————— 31 تغییر نگرش ها ——————————————————– 32 مروری بر متون ——————————————————- 32 فصل سوم: روش پژوهش روش پژوهش ——————————————————— 38 نوع پژوهش ———————————————————- 38 جامعه پژوهش ——————————————————– 38 محیط پژوهش ——————————————————– 39 نمونه پژوهش ——————————————————–  39 معیارهای ورود ——————————————————– 39 معیارهای ورود به تحقیق برای پرسنل ————————————- 39 معیارهای ورود به تحقیق برای دانشجویان ———————————- 40 معیارهای خروج ——————————————————- 40 معیارهای خروج برای پرسنل ——————————————– 40 معیارهای خروج برای دانشجویان —————————————– 40 روش نمونه گیری و حجم نمونه ——————————————- 40 ابزار گردآوری داده ها ————————————————— 41 روش کار ———————————————————— 43 تعیین اعتبار علمی (روایی) ———————————————- 44 تعیین اعتماد علمی (پایایی) ——————————————— 44 روش تجزیه و تحلیل داده ها ——————————————— 45 ملاحظات اخلاقی —————————————————– 45 محدودیت های پژوهش ————————————————- 46 فصل چهارم: یافته های پژوهش یافته های پژوهش —————————————————– 48 فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها114 بحث و بررسی یافته ها ————————————————– 121 هدف اختصاصی اول —————————————————133 هدف اختصاصی دوم ————————————————— 135 هدف اختصاصی سوم ————————————————— 137 هدف اختصاصی چهارم ————————————————- 140 هدف اختصاصی پنجم ————————————————– 143 نتیجه گیری نهایی —————————————————–145 کاربرد یافته ها ——————————————————–  پیشنهادات برای پژوهش های بعدی —————————————  منابع —————————————————————  پیوست ها پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا پرسشنامه جو اخلاقی بیمارستانی اولسون برای پرسنل اتاق عمل پرسشنامه نگرش به رشته تحصیلی  پرسشنامه جو اخلاقی بیمارستانی اولسون برای دانشجویان اتاق عمل چکیده انگلیسی فهرست جداول، اشکال و نمودارها جدول 1: مشخصات فردی- اجتماعی- حرفه ای پرسنل اتاق عمل—————-  49 جدول 2: مشخصات فردی- اجتماعی- حرفه ای دانشجویان اتاق عمل ————- 51 جدول 3: توزیع فراوانی پرسنل اتاق عمل در بیمارستان های آموزشی تبریز ——–  53 جدول 4: توزیع فراوانی متغیرهای تحقیق در واحدهای مورد پژوهش ————- 53 جدول 5: توزیع فراوانی حیطه های جو اخلاقی در واحدهای مورد پژوهش ———  55 جدول 6: توزیع فراوانی حیطه  های رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل ———— 56 جدول 7: ضرایب همبستگی میان متغیر جو اخلاقی با متغیرهای رضایت شغلی و نگرش تحصیلی————————————————————- 56 جدول 8: ضرایب همبستگی رتبه ای اسپیرمن میان حیطه های جو اخلاقی و حیطه های رضایت شغلی ——————————————————— 57 جدول 9: ضرایب همبستگی رتبه ای اسپیرمن میان حیطه های جو اخلاقی با رضایت شغلی پرسنل و نگرش تحصیلی دانشجویان اتاق عمل —————————— 58 جدول 10: نتایج آزمون کای- دو بمنظور بررسی ارتباط بین جو اخلاقی با مشخصات دموگرافیک پرسنل اتاق عمل ——————————————– 59 جدول 11: نتایج آزمون کای- دو بمنظور بررسی ارتباط بین رضایت شغلی با مشخصات دموگرافیک پرسنل اتاق عمل ——————————————– 60 جدول 12: نتایج آزمون کای- دو بمنظور بررسی ارتباط بین جو اخلاقی با مشخصات دموگرافیک دانشجویان اتاق عمل —————————————– 61 جدول 13: نتایج آزمون کای- دو بمنظور بررسی ارتباط بین نگرش تحصیلی با مشخصات دموگرافیک دانشجویان اتاق عمل —————————————– 62 جدول 14: فراوانی پاسخ به پرسشنامه جو اخلاقی در دانشجویان اتاق عمل ——– 63 جدول 15: فراوانی پاسخ به پرسشنامه جو اخلاقی در پرسنل اتاق عمل ———– 66 جدول 16: فراوانی پاسخ به پرسشنامه رضایت شغلی در پرسنل اتاق عمل ———  69 جدول 17: فراوانی پاسخ به پرسشنامه نگرش تحصیلی در دانشجویان اتاق عمل —– 71

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در دختران نوجوان

  ادبیات نظری پرخاشگری,ادبیات و مبانی نظری پرخاشگری,پیشینه پرخاشگری,پیشینه تحقیق پرخاشگری,دانلود مبانی نظری پرخاشگری,فصل دوم پایان نامه پرخاشگری,مبانی نظری پرخاشگری,مبانی نظری…

 • مقاله رشته اقتصاد با عنوان درآمدهای متحمل شده و رشد عایدی كیفیت درآمدها و ضرایب واكنش درآمدها

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته اقتصاد,خرید مقالات اقتصاد,دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان درآمدهای متحمل شده و رشد عایدی…

 • طراحی پایدارساز مقاوم مرتبه ثابت سیستم قدرت با استفاده از نامساوی‌های ماتریس خطی

  پایداری سیستم قدرت,دانلود پایان نامه ارشد برق,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برق,سیستم های قدرت,طراحی پایدار كننده های مقاوم,طراحی پایدارساز مقاوم…

 • ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

  دانلود مقالات حقوق,دانلود مقالات حقوقی,دانلود مقالات رشته حقوق,دانلود مقاله داوری,دانلود مقاله رشته حقوق,داوری تجاری بین المللی,داوری در ضمن قرارداد,داوری در…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش داده کاوی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش داده کاوی رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کامپیوتر چارچوب نظری و…

 • تاثیر روشهای نوروسایکولوژی بیکر در درمان دانش آموزان ابتدایی دچار نارساخوانی تحولی

  اختلالهای یادگیری,تاثیر روشهای نوروسایکولوژی بیکر در درمان دانش آموزان ابتدایی دچار نارساخوانی تحولی,دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی,دانلود پایان نامه روانشناسی,دانلود…

 • بررسی امكان استفاده از مدل ژنتیك مالی ( FGP ) در ارزیابی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

  ارزیابی قیمت سهام,اهمیت پیش بینی قیمت سهام,بررسی امكان استفاده از مدل ژنتیك مالی ( FGP ) در ارزیابی قیمت سهام…

 • پروپوزال و طرح تفصیلی ارزیابی اثرات تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش بر خلق و حفظ ارزش ویژه برند

  اثرات پیشبرد فروش بر خلق و حفظ ارزش ویژه برند,اثرات تبلیغات تجاری بر خلق و حفظ ارزش ویژه برند,ارزش ویژه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم عامل های ابری

  ادبیات نظری سیستم عامل های ابری,ادبیات و مبانی نظری سیستم عامل های ابری,پیشینه تحقیق سیستم عامل های ابری,دانلود مبانی نظری…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر

  ادبیات نظری استراتژیک تغییر,ادبیات و مبانی نظری استراتژیک تغییر,پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر,دانلود مبانی نظری استراتژیک تغییر,فصل دوم پایان نامه استراتژیک…

 • مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان

  مبانی نظری ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ارزیابی عملکرد راهبردی سازمان (مطالعه…

 • مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک

  استقرار مدیریت دانش در بانک,بکارگیری مدیریت دانش در بانک,پیاده سازی مدیریت دانش در بانک,تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک,رابطه مدیریت…

 • نقش و اهمیت آماد و پشتیبانی در مدیریت بحران

  اهمیت لجستیک در مدیریت بحران,بحران,دانلود مقالات ارشد مدیریت بحران,دانلود مقالات کارشناسی ارشد مدیریت بحران,لجستیک,لجستیک بحران,مدیریت بحران,نقش و اهمیت آماد و…

 • پرسشنامه بررسی مدیریت آموزشی در مدارس شاهد شهر تهران

  پرسشنامه بررسی مدیریت آموزشی در مدارس شاهد شهر تهران,پرسشنامه رابطه سبک رهبری مدیران و میزان رضایت شغلی معلمان,پرسشنامه رابطه سبک…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شبکه های عصبی 2

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق شبکه های عصبی 2 رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کامپیوتر…