کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی تقویت شده با زیرکن و اثر ساخت بر ریزساختار

انواع کامپوزیت ها,انواع کامپوزیت های زمینه فلزی,تولید کامپوزیت با روش متالورژی پودر,دانلود پایان نامه کامپوزیتهای زمینه فلزی,روش های تولید کامپوزیت زمینه فلزی,روشهای تولید کامپوزیتهای زمینه فلزی,کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی تقویت شده با زیرکن و اثر ساخت بر ریزساختار,کامپوزیتهای زمینه فلزی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی تقویت شده با زیرکن و اثر ساخت بر ریزساختار هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه مهندسی مواد کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی تقویت شده با زیرکن و اثر ساخت بر ریزساختار کامپوزیت ها و انواع آن:    معنی لغوی کامپوزیت به معنی ماده ای است که از اجزا و قسمتهای مختلفی ساخته شده باشد. بسیاری از مواد که معموﻷ تحت اصطلاحات دیگری مشخص شده اند، درحقیقت می توانند نوعی کامپوزیت باشند، مانند: فلزات روکش دار، اندود شده، آبکاری شده و پلاستیک های تقویت شده وغیره. با تعریف فوق، از آنجائیكه تقریباً اكثر مواد طبیعی و مصنوعی را می توان كامپوزیت به حساب آورد، به تعریفی جامع تر و تخصصی تر از آن می پردازیم. كامپوزیت ماده ای است كه دارای چهار ویژگی ذیل باشد : ۱- جامد ؛ ۲- مصنوعی( در این تعریف كامپوزیت طبیعی حذف می شود) ؛ ۳- متشكل از دو یا چند جزء (یا فاز) كه از نظر شیمیایی یا فیزیكی كاملا متفاوتند و بصورت منظم یا پراكنده كنار هم قرار گرفته اند و فصل مشتركی بین آنها وجود دارد؛ ۴- دارای خواص و ویژگیهای هستند كه هیچ یك از فازهای تشكیل دهنده به تنهایی نمی توانند آنها را داشته باشند [۱]. به طور کلی کامپوزیت ها دارای دو جزﺀ می باشند : الف) زمینه؛                  ب) تقویت کننده.          مقدار فاز تقویت کننده کمتر از زمینه می باشد، همچنین فازهای تقویت کننده معمولا سخت تر بوده و دارای خواص مکانیکی بالاتری از فازهای زمینه می باشند.     کامپوزیت ها بر اساس فاز زمینه به انواع زیر تقسیم می شوند [۲]: ۱- كامپوزیت با زمینه پلیمری؛ ۲-كامپوزیت با زمینه سرامیكی؛ ۳-كامپوزیتهای كربن ـ كربن؛  ۴ -كامپوزیت با زمینه بین فلزی؛ ۵ -كامپوزیت با زمینه فلزی. کلمات کلیدی: انواع کامپوزیت بررسی کامپوزیتها کامپوزیتهای زمینه فلزی روشهای تولید کامپوزیتهای زمینه فلزی فهرست مطالب ۲-۱- کامپوزیت ها و انواع آن                                                                               ۲-۱-۱- کامپوزیت‌های زمینه پلیمری  PMCS     ۲-۱-۲-  کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی   CMCS ۲-۱-۳- کامپوزیت‌های کربن – کربن CCCS     ۲-۱-۴-  کامپوزیت‌ها با زمینه بین فلزی   IMCS ۲-۱-۵- کامپوزیت‌های زمینه فلزی     MMCS       ۲-۱-۶-  انواع تقویت‌کننده‌ها و خواص آنها ۲-۱-۷- معرفی فلزAl  بعنوان فاز زمینه کامپوزیت  ۲-۱-۸- معرفی خواص زیرکن  ۲-۱-۹-  دلایل استفاده از کامپوزیت Al-Zircon و کاربرد آن  ۲-۲-  روش های تولید کامپوزیت های زمینه فلزی ۲-۲-۱-  روش گردابی  ۲-۲-۲- روش کمپوکستینگ ۲-۲-۳-  روش ریخته گری کوبشی  ۲-۲-۴- روش ریخته‌گری فشار بالا  ۲-۲-۵-  روش رخنه‌دهی  ۲-۲-۶-  روش درجا  ۲-۲-۷-  روش شکل دهی توسط اسپری  ۲-۲-۸- روش متالورژی پودر ۲-۲-۹- مزایا  و  معایب استفاده از روش متالورژی پودر برای تولید کامپوزیت ۲-۳: کامپوزیت های زمینه آلومینیمی تقویت شده با زیرکن ۲-۳-1: توزیع ذرات زیرکن در نمونه ها ۲-۴- تاثیرفرآیند پروسه ساخت برریزساختار ۲-۴-۱: خواص مكانیكی كامپوزیتهای Al-Zircon ۲-۴-۱-۱: تاثیر کسر حجمی   ۲-۴-۱-۲- تاثیر روش تولید و اندازه ذره  ۲-۴-۱-۳- تاثیر مواد افزودنی ۲-۴-۲-  اثر مقدار و اندازه ذارت 4ZrSiO بر روی چگالی ۲-۴-۳-  اثر مقدار و اندازه ذرات Zircon بر روی سختی ۲-۴-۴- اثر مقدار و اندازه ذارت تقویت كننده  بر استحکام  فشاری و کششی، مدول یانگ وتغییر طول تا شکست  ۲-۴-۵- اثر مقدار واندازه ذرات Zircon بر ریزساختار کامپوزیت Al-Zircon 2-4-6-اثر دمای تف جوشی بر روی خواص و ریزساختارکامپوزیت منابع فهرست تصاویر شكل ۲-۱ . طبقه بندی مواد كامپوزیت]۱۲[.  شکل ۲-۲: نمایش یک کریستال طبیعی zircon تک بلور [۱۵]. شکل ۲-۳: نمایش صفحات کریستالی zircon تک بلور [۱۵]. شکل ۲-۴: نمایی از شبکه کریستالی پیچیده zircon [۱۶]. شكل۲-۵.  روشهای ساخت كامپوزیت های زمینه فلزی [۱۲]. شكل ۲-۶ .  سهم روشهای مختلف تولید كامپوزیت های زمینه فلزی  در صنعت [۱۳]. شکل ۲- ۷ . شمایی ازتولید کامپوزیت زمینه فلزی به روش گردابی [۱۷]. شکل ۲-۸ . شمایی از روش شکل دهی توسط اسپری فلز مذاب [۳۱]. شكل۲-۸ .  نمایی از فرآیند پرس سرد ایزواستاتیک [۱۸]. شكل۲-۹ .  نمایی از فرآیند پرس  بوسیله  سمبه  و  ماتریس [۱۸]. شكل۲-۱۰ .  تعدادی از فرآیندهای رایج اكستروژن در متالورژی پودر [۱۹].  شکل ۲-۱۱ . فرآیند های  متداول  متالورژی پودر [۱۹]. شکل ۲-۱۲ .  شماتیکی از فرایند  اتصال از طریق انتقال اتمها  به  نقاط گردنی در هنگام تف جوشی  [۲۰]. شکل ۲-۱۳ . شماتیکی از تغییرات میکروسکوپی در هنگام تف جوشی  [۲۰].  شکل۲-۱۴: کامپوزیت های زمینه آلومینیومی، (a حاوی ذرات آلومینا ۴۴-۷۴µm ،  b) حاوی ذرات آلومینا ۷۴- ۱۰۵ µm  ،  c) حاوی ذرات زیرکن۴۴-۷۴µm و  d)حاوی ذرات زیرکن۷۴- ۱۰۵ µm [۲۸]. شکل۲-۱۵. دیاگرام دوتایی 2SiO-2ZrO. شکل ۲-۱۶: تغییرات سختی نمونه های کامپوزیتی تقویت شده با آلومینا و زیرکن با اندازه ذرات مختلف [۲۸]. شكل۲- ۱۷: نرخ سایش کامپوزیت های مختلف زمینه  آلومینیمی و آلومینیم خالص [۲۸]. شكل۲- ۱۸: کاهش حجم در طی سایش کامپوزیت های مختلف زمینه  آلومینیمی و آلومینیم خالص [۲۸]. شکل ۲- ۱۹ : شکل الکترونی سطح سایشی  a)نمونه حاویSiC  b) حاوی زیرکن(۴۴-۷۴µm) و c)حاوی زیرکن (۷۴-۱۰۵µm)[۲۸]. شكل۲- ۲۰: شکل  میکروسکوپی سطح سایشی نمونه های a) آلومینیوم خالص b)حاوی ذرات آلومینا ۴۴-۷۴µm   c) حاوی آلومینا ۷۴-۱۰۵µm d)حاوی زیرکن۴۴-۷۴µm و e)حاوی زیرکن۷۴- µm ۱۰۵[۲۸]. شکل ۲-۲۱ . کاهش چگالی کامپوزیت با افزایش درصد حجمی تقویت کننده [۲۲].  شکل ۲-۲۲. افزایش تخلخل با افزایش تقویت کننده [۲۲]. شکل ۲-۲۲ . افزایش چگالی با افزایش مقدار و اندازه ذرات تقویت کننده [۱۸].  شکل ۲-۲۳ . افزایش تخلخل با افزایش درصد وزنی تقویت کننده [۱۸]. شکل ۲-۲۴ . تغییرات سختی با تغییر مقدار و اندازه ذارت  [۱]. شکل ۲-۲۵ . تغییرات سختی با تغییر مقدار ذارت آلومینا [۵]. شکل ۲-۲۶ . افزایش استحکام فشاری با افزایش مقدار تقویت کننده [۳۱]. شکل ۲-۲۷ . نمودار فشار ماده کامپوزیتی حاوی ذرات BN  [۸]. شکل۲-۲۸ . کاهش تغییر طول با افزایش مقدار تقویت کننده [۲۲]. شکل ۲-۲۹ . افزایش استحکام تسلیم با افزایش مقدار  SiC برای آلیاژ Al-Cu–Mn [۲۲]. شکل ۲-۳۰ . افزایش استحکام کششی با افزایش مقدار  SiC برای آلیاژ Al-Cu–Mn [۲۲].

 • پروژه و پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان ارائه مدلی جهت تخمین ارزش اطلاعات با استفاده از روشهای داده‌كاوی

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه مهندسی کامپیوتر,پروژه و پایان نامه مهندسی کامپیوتر و آی تی با عنوان ارائه مدلی جهت…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک و ریخته گری با عنوان تولید چدن با گرافیت فشرده با استفاده روش افزودن گوگرد به مذاب عملیات شده با منیزیم

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک و ریخته گری با عنوان تولید چدن با گرافیت فشرده با استفاده روش افزودن…

 • بررسی عوامل كمرویی و گوشه گیری در كودكان

  اختلالهای رفتاری كودكان,بررسی عوامل كمرویی و گوشه گیری در كودكان,تعریف كمرویی,دانلود مقالات رشته علوم تربیتی,دانلود مقالات علوم تربیتی,دانلود مقاله بررسی…

 • كمیته حقوق بشر

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,تحلیل رویه كمیته حقوق بشر از مداخلات غیر قانونی و خودسرانه در برخی از جنبه های…

 • پکیج مشاوران نصر فوق العاده و کاملا تضمین شده قبولی بی چون و چرا و شگفتی ساز حتی در شب امتحان

  آزمون مشاوران رشته اینترنت و شبکه مدیریت,آزمون مشاوران رشته نرم افزار سخت افزار و زیرساخت آزمون مشاوران نصر رتبه 3,آزمون…

 • مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی آن و رسم منحنیهای تاریخچه تدفین در نرم افزار

  بازسازی تاریخچه تدفین رسوبات,دانلود پایان نامه رشته نفت,دانلود پایان نامه مدلسازی حرارتی,دانلود پایان نامه نفت,مدلسازی حرارتی چاههای نفتی,مدلسازی حرارتی، فرایند…

 • پاورپوینت نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری

  اهداف مدیریت مشاركتی,بهره وری چیست,پاورپوینت نقش مدیریت مشاركتی و نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری,چرا از…

 • مکان یابی و روند طراحی معماری شهرک دانشجویی

  تحلیل کالبدی بافت شهر شیراز,دانلود پروژه رشته معماری,دانلود پروژه طراحی معماری شهرک دانشجویی,روند طراحی معماری شهرک دانشجویی,طراحی معماری ساختمان های…

 • پاورپوینت آشنائی با اصول ومفاهیم علم تمرین

  آشنائی با اصول ومفاهیم علم تمرین,پاورپوینت آشنائی با اصول ومفاهیم علم تمرین بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • جزوه کامل نقشه برداری مهندسی

  جزوه کامل نقشه برداری مهندسی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام جزوه کامل نقشه برداری مهندسی هستید.…

 • مولفه‌های مختلف مدیریت دانش و نحوه ارتباط و تاثیر آنها بر یکدیگر

  پایان نامه با موضوع مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش doc,دانلود پایان نامه مدیریت دانش,زیرساختهای مدیریت دانش,مبانی زیر ساخت مدیریت دانش,مدلهای…

 • بررسی نقشهای فعلی سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی ایران

  بررسی نقشهای فعلی سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی ایران,دانلود پایان نامه رشته محیط زیست,سازمانهای غیردولتی زیست محیطی در ایران,سازمانهای مردم…

 • مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با DEA

  مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با DEA رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی…

 • پرسشنامه کارایی کارکنان سازمان

  پرسشنامه کارایی کارکنان سازمان رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه کارایی کارکنان سازمان       این پرسشنامه به…

 • بررسی تزریق گاز به میادین نفتی به عنوان یكی از روشهای موثر ازدیاد برداشت

  ازدیاد برداشت از مخازن نفت با تزریق گاز,ازدیاد برداشت به كمك تزریق گاز,ازدیاد برداشت نفت با تزریق گاز,بررسی تزریق گاز…