بررسی پوشش زنان و مردان در اسلام

بررسی پوشش زنان و مردان در اسلام,پایان نامه پوشش زنان و مردان در اسلام,پوشش اجتماعی بانوان,پوشش اجتماعی مردان,پوشش زنان در اسلام,پوشش مردان در اسلام,حجاب زن در قرآن مجید,دانلود پایان نامه حجاب,فلسفه پوشش در اسلام,فلسفه حجاب در قرآن
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی پوشش زنان و مردان در اسلام هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی بررسی پوشش زنان و مردان در اسلام ***کامل ترین پایان نامه کارشناسی ارشد در مورد پوشش و حجاب با 329 صفحه چکیده: این رساله حاصل تحقیق نویسنده در موضوع پوشش در اسلام است، که متشکل از یک پیشگفتار، دو بخش، نه فصل و یک خاتمه است.در پیش گفتار پیرامون پوشش در ادیان الهی قبل از اسلام مطالبی را متذکر شده‌ایم، به این منظور که امر به پوشش از امتیازات اسلام و مختص شریعت محمدی (ص) نیست، بلکه تمام ادیان الهی و همه انسانها معتقد به پوشش و مزین به لباس اند. در بخش اول که خود متشکل از شش فصل است، پوشش اجتماعی مرد و بانوی مسلمان تحلیل و تجزیه می شود. قبل از ورود به فصول این بخش به عنوان مقدمه در زمینة  پوشش از دیدگاه اهل لغت، پوشش از دیدگاه عقل و از دیدگاه فطرت مطالبی بیان شده است.  فصل اول: بیانگر پوشش در آیات و روایات است. فصل دوم: در این فصل انواع پوشش که عبارتند از پوشش حفاظتی ـ تجملی ـ تأدبی و تعبدی ـ تمانعی و تأمینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فصل سوم: در این فصل پوشش موظفی مرد مسلمان را در اجتماع بیان کرده، حدود و کیفیت آن از دیدگاه شرع مقدس اسلام مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم: این فصل بیان کننده حدود و کیفیت پوشش اجتماعی بانوان مسلمان است در این فصل مطالبی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند که از این قراراند. 1- شرکت بانوان در اجتماع از نظر دین مبین اسلام 2- حکمت پوشش بانوان در اجتماع 3- شخصیت زن از دیدگاه قرآن کریم 4- حجاب زن در قرآن مجید. آنگاه حدود و کیفیت پوشش بانوان در اجتماع ضمن پنج فرع فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.  فصل پنجم: این فصل مبین احکام پوشش اعضاء مصنوعی است. فصل ششم: در این فصل پوششهای ممنوعه از نظر شرع مقدس اسلام تجزیه و تحلیل شده است و در ضمن دو مبحث لباسهای ممنوعه مشترک و لباسهای ممنوعه مختص بیان شده اند. در بخش دوم پوشش ممنوعه تأدبی و تعبدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.این بخش متشکل از سه فصل است. فصل اول: در این فصل پوشش نمازگزار (ستر صلاتی) در ضمن دو مبحث مورد تجزیه قرار گرفته است. مبحث اول مبین حدود و کیفیت پوشش مرد نماز گزار است و مبحث دوم پوشش موظفی زن نمازگزار را بیان می کند. فصل دوم: لباس احرام، در این فصل حدود و کیفیت لباس محرم تبیین شده است. فصل سوم: لباس آخرت، این فصل بیان کننده پوشش میت، اندازه و شرائط آن از دیدگاه شرع مقدس اسلام است. و در نهایت خاتمه این رساله است که ضمن دو مبحث رنگهای مستحب و مکروه را از نظر دین مبین اسلام بیان می کند. کلمات کلیدی: حجاب پوشش انواع پوشش پوشش در آیات و روایات حجاب زن در قرآن مجید پوشش اجتماعی بانوان مسلمان مقدمه: یا بنی آدم قد أنزلنا علیکم لِباساً یوا‍رِی سُواتِکُم و ریشا و لِباس التّقوی ذِلک خَیر…  ای فرزندان آدم! لباس برای شما فرو فرستادیم که اندام شما را می‌پوشاند. و مایة زینت شماست؛ اما لباس پرهیزگاری بهتر است. احکام و دستورهای مکتب وحی، که از سوی آفریدگار انسان و جهان، توسط پیامبران به بشر ارزانی شده است، با در نظر قرار دادن ابعاد مختلف انسان، در مقام پاسخ به نیازهای طبیعی و فطری او است. در نتیجه، با سیر تکاملی او هم‌سو و هماهنگ است و در جهت تعالی ارزش‌های انسانی، رهنمایی دانا و خبیر، بلکه بهترین جهت‌دهنده و برترین شکوفاگر استعدادهای مختلف آدمی است. با توجه به این که جهان و از جمله، انسان ماهیتی«از اویی» و«به سوی اویی» دارد، فقط قوانین و برنامه‌های الهی می‌تواند سعادت انسان را تأمین کند. شهید مطهری در این باره می‌فرماید: جهان ماهیت از«اویی» (انالله) و«به سوی اویی»(و انا الیه راجعون) دارد. موجودات جهان با نظامی هماهنگ، به یک سو و به یک طرف و یک مرکز تکامل می‌یابند. آفرینش هیچ موجودی عبث و بیهوده و بدون هدف نیست… انسان در میان  موجودات، از شرافت و کرامت مخصوص برخوردار است و وظیفه و رسالتی خاص دارد و مسؤول تکمیل و تربیت خود و اصلاح جامعه خویشتن است. جهان مدرسة انسان است و خداوند به هر انسانی بر طبق نیت و کوشش صحیح و درستش پاداش می‌دهد.بنابراین، احکام دینی با طبیعت فطری هماهنگ و هم‌سو است. این تناسب و ارتباط تنگاتنگ، میان طبیعت فطری و دستورهایی دینی، دو سویه و به صورت متقابل است؛ یعنی از یک سو هدایت‌های فطری، آدمی را به پیروی از احکام و دستورهای مکتب وحی فرا می‌خواند و از سوی دیگر، دستورهای دینی، ما را به پیروی از هدایت‌های فطری دعوت می‌کند.  فهرست مطالب چکیده  1 سپاس 1 پوشش در آئین زرتشت 7 اقدامات زرتشت برای تحکم رعایت حجاب 7 سیرة عملی زرتشتیان 9 پوشاک زنان زرتشتی 10 پوشش در آئین یهود 12 حجاب در تورات مقدس 13 کیفیت و مقدار پوشش زنان یهودی  14 حجاب در تلمود مقدس 15 قوانین حجاب زنان در تلمود 16 سیره عملی زنان یهودی 19 پوشش در آئین مسیحیت 21 حجاب در انجیل مقدس 22 دستورهای دینی پاپ ها و علمای مسیحی 26 سیره عملی زنان مسیحی 29 خلاصه  32 بیان موضوع 33 پیشینه تحقیق 33 ضرورت تحقیق 34 بخش اول: پوشش اجتماعی 36 مقدمه بخش اول: 37 مطلب اول: حجاب در لغت و اصطلاح 37 مطلب دوم: پوشش از دیدگاه فطرت 38 مطلب سوم: پوشش از دیدگاه عقل 39 فصل اول: پوشش در آیات و روایات 41 الف) پوشش در قرآن کریم 41 ب) پوشش در احادیث و روایات 50 فصل دوم: انواع پوشش 52 1- پوشش حفاظتی 53 2- پوشش تجملی 56 3- پوشش تأدبی و تعبدی 64 4- پوشش تمانعی 68 5- پوشش تأمینی 69 فصل سوم: پوشش اجتماعی مردها 73 دیدگاه ها 74 دیدگاه اول: قول مشهور علمای اسلام 74 ادله قول مشهور 74 نکات 75 شرح و بررسی واژه ها 76 نتیجه 82 دیدگاه دوم: میزان پوشش آقایان در اجتماع 82 ادله 82 نتیجه 85 تحقیق در مسأله  88 دلایل 88 فصل چهارم: پوشش اجتماعی بانوان 90 مطالب 90 مطلب اول: شرکت بانوان در اجتماع  90 روایاتی درباره حضور زنان در اجتماع 91 مطلب دوم: حکمت پوشش بانوان در اجتماع 94 مطلب سوم: شخصیت زن از دیدگاه قرآن مجید 96 مطلب چهارم: حجاب زن در قرآن کریم 100 شرح و بررسی واژه ها 103 استثناء اول 105 استثناء دوم 111 شرح و بررسی واژه ها 116 نتیجه  117 حدود و کیفیت پوشش بانوان در اجتماع 120 فروع  120 فرع اول: پوشش بانوان در برابر نامحرم 120 دیدگاه اول: پوشاندن همه بدن غیر از چهره و دستها تا مچ 121 دلایل 121 خلاصه  139 نتیجه 143 دیدگاه دوم: پوشانیدن همه بدن  144 دلایل 144 تحقیق در مسأله 160 آراء دانشمندان (فقها) 164 الف) آرا فقهای خاصه پیرامون پوشش بانوان در برابر نامحرم 164 ب) آرا علمای عامه پیرامون پوشش بانوان در برابر نامحرم 165 فرع دوم: پوشش بانوان در برابر محارم 168 کیفیت پوشش بانوان در برابر محارم 169 دیدگاه اول: بر بانوان مسلمان واجب است تمام بدن خویش به غیر از چهره و دو دست تا مچ را از محرم بپوشاند 169 دیدگاه دوم: پوشانیدن همه بدن غیر از مواضع زینت در برابر محارم واجب است 170 دیدگاه سوم: بر زن آشکار کردن همه بدن بجز عورتین در برابر محارم جایز است 173 دلایل 173 خلاصه و نتیجه  176 پوشش زن در مقابل همسر 177 فرع سوم: پوشش بانوان در مقابل نامزد 177 آرا فقها 179 بیان ادله  180 بررسی شروط ششگانه 187 مسائل 190 مسئله اول: جواز نظر زن به مرد در هنگام خواستگاری 190 مسئله دوم: آیا تکرار نظر جایز است؟ 192 مسئله سوم: آیا جواز نظر مشروط است؟ 192 مسئله چهارم: در جواز نگاه کردن آیا اذن و اجازه طرفین شرط است؟ 194 مسئله پنجم: در جایی که اجازه ولی شرط است آیا او می تواند نگاه کند؟ 195 فرع چهارم: پوشش بانوان در برابر مماثل 196 دلایل 197 فرع پنچم: پوشش بانوان در برابر تابعین غیر اولی الاربه  199 دلیل 199 فرع ششم: پوشش بانوان در برابر اطفال 199 دلیل 200 حق در مسئله 200 دلایل 201 فرع هفتم: پوشش بانوان سالخورده 201 دلائل 201 تحقیق در مطلب 205 انصاف در مطلب 205 نتیجه 205 میزان پوشش بانوان سالخورده 206 فصل پنجم: پوشش اعضای مصنوعی 207 حکم اعضای مصنوعی 210 دیدگاه اول: پوشانیدن اعضای مصنوعی واجب نیست 210 دلائل 210 1- اصل برائت 210 2- اصل استصحاب 211 دیگاه دوم: پوشانیدن اعضای مصنوعی غیر ظاهره واجب است 211 دلایل 211 1- تمسک به اطلاق ادله وجوب پوشش زینهای غیرظاهره 211 2- اجماع 212 آرا فقها 212 نتیجه  213 فصل ششم: پوشش های ممنوع 214 مقام اول: لباس های مشترک ممنوع 214 الف) لباس شهرت 214 پوشیدن لباس شهرت در اسلام چه حکمی دارد؟ 217 دیدگاه اول: پوشیدن لباس شهرت حرام است 217 ادله 218 دیدگاه دوم: پوشیدن لباس شهرت مکروه است 221 دلایل 221 روایات مجوزه 222 ایراد بر استدلال 223 تحقیق در مسئله (قول بالتفصیل) 224 اقسام لباس شهرت 224 نتیجه  225 ب) لباس مختص 225 پوشش مختص بانوان برای مردها و بالعکس 226 ادله 226 نتیجه 231 ج) لباس مختص به کفار(تشبه به کفار) 231 آرا فقها 232 تحقیق در مسئله 233 ادله 233 د) لباس غصبی 235 ادله 235 مقام دوم: لباسهایی که پوشیدنشان بر مرد مسلمان جایز نیست 238 الف: لباس ابریشمی خالص 238 اقوال علما 238 ادله 240 نتیجه  242 تحقیق در مسئله 247 لباس مطلا 248 ادله 248 فروع 252 ادله 253 نتیجه 254 بخش دوم: پوشش تعبدی و تأدبی 255 مقدمه بخش: 255 فصل اول: پوشش نمازگزار 257 مبحث اول: میزان پوشش لازم برای مرد نمازگزار 258 دلایل 258 نتیجه  263 آرا فقهای اسلام 263 الف) بیانات علماء خاصه درباره میزان لازم پوشش 263 ب) بیانات علماء عامه درباره اندازه پوشش  265 مبحث دوم: میزان پوشش لازم برای بانوان در نماز 267 آرا فقها 267 ادله 268 جمع بین روایات 278 بیان رأی  278 فصل دوم: پوشش محرم(لباس احرام) 279 الف) پوشش موظفی مرد محرم 280 ادله 280 نکات 287 رأی  288 ب) پوشش موظفی بانوان در حال احرام 289 ادله 289 تنبیهات 296 تعویض لباس احرام 296 ادله 296 نتیجه 298 آرا فقها 298 فصل سوم: پوشش میت  302 میزان پوشش لازم در لباس اموات 302 آرا فقها 302 ادله 304 توضیح واژه ها 305 نتیجه  312 خاتمه 313 رنگ لباس در اسلام 313 مقام اول: رنگ های مستحب در لباس 313 1- رنگ سفید 313 ادله 313 نتیجه 316 2- رنگ سبز 316 ادله  316 مقام دوم: رنگهای مکروه در لباس 318 1- رنگ سیاه 318 ادله  318 نتیجه  320 رنگ قرمز 320 ادله  321 نتیجه  322 فهرست مآخذ 323

 • بررسی نحوه مجازات ارتکاب جرم زنان در حقوق کیفری

  ارتکاب جرم زنان,بررسی نحوه مجازات ارتکاب جرم زنان در حقوق کیفری,حقوق زن,حقوق مرد,حمایتهای اسلام از زنان,دانلود پایان نامه ارشد فقه…

 • ارزیابی عملکرد سازمان و بررسی شاخص ها و معیارهای آن

  ارزیابی عملکرد سازمان و بررسی شاخص ها و معیارهای آن رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه رشته مدیریت ارزیابی عملکرد…

 • گزارش كارآموزی كارشناسی مهندسی پزشكی(بیوالكتریك) با عنوان ساكشن و الكترو كوتر – رادیولوژی

  انجام گزارش كارآموزی كارشناسی مهندسی پزشكی,انواع ساكشن ازلحاظ شكل ظاهری,انواع ساکشن از لحاظ مکانیسم ایجاد خلاء,خرید گزارش كارآموزی كارشناسی مهندسی…

 • رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران

  اثربخشی,بازار سهام تهران,دانلود رساله دكترای مدیریت,دانلود رساله دكترای مدیریت بازرگانی,رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال بازار سهام تهران,کنترل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمانهای مردم نهاد توانمندسازی کودکان خیابانی

  ادبیات نظری توانمندسازی کودکان خیابانی,ادبیات و مبانی نظری توانمندسازی کودکان خیابانی,پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی,دانلود مبانی نظری توانمندسازی کودکان خیابانی,فصل…

 • پروپوزال بررسی رابطه اخلاق ترافیک شهروندی و عدم رعایت قوانین رانندگی

  اخلاق ترافیك شهروندان,اخلاق ترافیك شهروندی در بین رانندگان شهری,اخلاق ترافیک شهروندی,اخلاق شهروندی,پروپوزال اخلاق ترافیک شهروندی,پروپوزال اخلاق شهروندی,پروپوزال بررسی رابطه اخلاق…

 • اصول انسان شناختی حج از دیدگاه قرآن و روایات

  اصول انسان شناختی حج,اصول انسان شناختی حج از دیدگاه روایات,اصول انسان شناختی حج از دیدگاه قرآن,اصول انسان شناختی حج از…

 • پاورپوینت کتاب روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی دکتر خاکی

  پاورپوینت کتاب روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی دکتر خاکی,دکتر خاکی,روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی بازدید کننده…

 • حل عددی جریان جابه جایی طبیعی گذرا اطراف کره با روش DQ-IDQ

  انتقال حرارت جابجایی آزاد,بررسی جریان های گذرا اطراف کره با روش عددی,جابجایی آزاد گذرا,جریان های گذرا اطراف کره,حل عددی جریان…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش امیدواری

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش امیدواری رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته روانشناسی چارچوب نظری و پیشینه…

 • پرسشنامه ارزیابی روش کوپن سهام در راستای خصوصی سازی

  پرسشنامه ارزیابی روش کوپن سهام در راستای خصوصی سازی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه ارزیابی روش کوپن سهام…

 • آسیب شناسی تدلیس در ازدواج

  آسیب شناسی تدلیس در ازدواج,آسیب شناسی فریب در ازدواج,تدلیس,تدلیس در ازدواج,دانلود تحقیق فریب در ازدواج,فریب در ازدواج,فریب در ازدواج از…

 • ماشین بینایی،تصویر برداری دیجیتالی و طراحی و پیاده سازی ماشین مسیر یاب

  آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی,تصویر برداری دیجیتالی,دانلود پروژه الکترونیک,دانلود پروژه رشته الکترونیک,طراحی و پیاده سازی ماشین مسیر…

 • پاورپوینت مدیریت ریسک پرتفولیو

  t,پاورپوینت مدیریت ریسک پرتفولیو,پایان نامه مدیریت ریسک پرتفولیو,تئوری سبد اوراق بهادار (پرتفوی),تحقیق مدیریت ریسک پرتفولیو,تعریف بازار های کارا,ریسک (مخاطره),ریسک پرتفولیو,مدیریت…

 • بررسی راهکارهای بهینه برای تولید مناسب سیب زمینی

  بررسی راهکارهای بهینه برای تولید مناسب سیب زمینی,پرورش سیب زمینی,دانلود پایان نامه تولید سیب زمینی,دانلود پایان نامه تولید مناسب سیب…