مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

ارائه راهکار‌های مناسب برای توسعه گردشگری در شهرستان شوش,بررسی موانع توسعه گردشگری شهرستان شوش,برنامه ریزی گردشگری شهرستان شوش,توسعه پایدار با برنامه ریزی گردشگری,شناسایی پتانسیل گردشگری شهرستان شوش,گردشگری پایدار شهرستان شوش,مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار,مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار,مبانی نظری توسعه پایدار گردشگری
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار هستید.

دانلود فایل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار (شهرستان شوش) چکیده    صنعت گردشگری از دیر باز  مورد توجه بشر قرار گرفته و امروز یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. این صنعت از طریق ترکیب همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را برای فضاهای جغرافیایی به همراه دارد. امروزه نهادهای متولی صنعت گردشگری در سراسر دنیا، به امور گردشگری در طبیعت ودر ورای آن به لزوم حفظ محیط زیست بیش از هر زمان دیگر اذعان دارند.  شهرستان شوش با دارا بودن توان های توریستی می تواندشرایط مناسب تری جذب گردشگران داخلی وخارجی داشته باشد. شناخت ومعرفی جاذبه های گردشگری شهرستان شوش وپی بردن به امکانات وتنگناها به منظورآینده نگری و برنامه ریزی مناسب از اهداف این پژوهش می باشد. روش تحقیق، تركیبی از روش های اسنادی و كتابخانه‌ای ، توصیفی، تحلیلی، علی و مطالعات میدانی است. جامعه آماری، مكان های جاذب توریستی شهرستان شوش بوده و روش نمونه برداری به شیوه تصادفی است كه برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است همچنین در این  تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به تعیین عامل های مهم در توسعه گردشگری شهرستان شوش پرداخته ایم:.و در تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و EXCEL و ARCGIS استفاده شده است. یافته‌های حاصل از این پژوهش بیانگر آن است كه تدوین راهبردهای توسعه گردشگری و برنامه‌ریزی و جاذبه های  شهرستان شوش نیازمند آگاهی، از قابلیت‌های تاریخی، طبیعی و زیست محیطی این شهر است. تا به این وسیله زمینه‌های جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی را فراهم نمود. این شهر علی‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری، به علت کمبود امکانات و خدمات زیر بنایی و رفاهی، ضعف تبلیغات،  با مشكل مواجه است با این حال وجود زمینه‌های اشتغال زایی، درآمد ارزی و سرمایه‌گذاری زیر بنایی مهم‌ترین فرصت‌ها و وجود آثار تاریخی، و برخورداری از جذابیت‌های طبیعی به عنوان نقاط قوت و جاذب در کنار امکان توسعه و اصلاح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، تعامل و هم فکری بین مسئولین، سازمان‌های مرتبط با گردشگری و مردم و توسعه توریسم از مهم‌ترین رهیافت ها به منظور توسعه گردشگری این شهرستان تلقی می‌گردند. واژگان كلیدی: توریسم اکوتوریسم جاذبه ها شهرستان شوش فهرست مطالب فصل اول : كلیات تحقیق 1-1- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن 1 1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق 3 1-3- پیشینة تحقیق 4 1-4- اهداف تحقیق 4 1-5- فرضیه‌ها وسوال 5 1- 6- واژگان كلیدی 5 1-7- روش تحقیق و مراحل آن 6 1- 7-1- روش گرد آوری اطلاعات 6 1- 7- 2- جامعه آماری 6 1- 7-3- روش نمونه برداری 6 1- 7-4- ابزار تجزیه وتحلیل 6 1- 7-5- نمونه گیری 6 1- 7-5-1- حجم نمونه 6 1- 8- كاربرد نتایج تحقیق 7 1- 9- محدودیت‌های تحقیق 7 فصل دوم : اصول و مبانی گردشگری 2-1- واژه شناسی توریسم 9 2-2- مفهوم توریسم 10 2-3-تعریف جهانگردی 10 2-4- مهم¬ترین دیدگاه‌های ارائه شده درزمینه گردشگری 11 2-4-1- جهانی شدن 11 2-4-2- فرهنگ پذیری 12 2-4-3- نوسازی 12 2-4-4- سلسله مراتب نیازها وتوریسم 12 2-4-5-  انگیزش 13 2-4-6- نظریه عطایای الهی 13 2-4-7- نظریه هزینه نسبی 13 2-4-8- نظریه مزیت مطلق و دانش فنی 13 2-4-9- نظریه شرایط تقاضا 13   2-5-  اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری 17 2-6-  انواع گردشگری 18 2-6-1-توریسم معمولی 18 2-6-2-توریسم بر مبنای طبیعت 19 2-6-3- توریسم ماجراجویانه 19 2-6-4-توریسم محصور 19 2- 6- 5- توریسم سلامتی 19 2- 6-6- توریسم مصرفی 19 2- 6-7- اكوتوریسم 20 2-6-8- جهانگردی بر مبنای هدف از مسافرت جهانگردان 20 2-6-9- جهانگردی برمبنای مبدأ جهانگردان 20 2-6-10- جهانگردی بر مبنای سطح درآمد جهانگردان 20 2-6-11- توریسم تفریحی 21 2-6-12-توریسم شهری 21 2-6-13- توریسم طبیعت گرا 22  2-7- اهداف گردشگران 23 2-8- شهر و توریسم 23 2-9-  ویژگی‌های بارز صنعت توریسم 24 2-10- برنامه 24 2-10-1- پیشینه برنامه ریزی 24 2- 10- 2- تعریف برنامه ریزی 25 2- 10-3- سطوح برنامه ریزی توریسم 26 2-11- توریسم پایدار 27 2- 11-1- پیشینه مفهوم توسعه پایدار 27 2- 11-2- تعاریف توسعه پایدار 28 2- 11-3- ابعاد توسعه پایدار 29 2- 11-4- ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار 31 2- 11-5- اصول توریسم پایدار 31 2-11-5 -1 -مشارکت 31 2-11- 5-2-حضور ذینفع‌ها 32 2-11-5-3 –  اشتغال برای افراد محلی 32 2-11-5-4- ارتباطات بازر گانی 32 2-11-5-5 – پایداری منابع 32 2-11-5-6 – هماهنگی در هدف‌ها 32 2-11-5-7 – همکاری 33 2-11-5-8 – ظرفیت پذیرش 33 2-11-5-9 – نظارت و ارزشیابی 33 2-11-5-10 -پاسخگویی 34 2-11-5-11- آموزش 34 2-11-5-12- حفظ هویت 34 2- 11- 6 – اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری 34 2-12- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال 36 2-13- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم 39 2-14- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی 41 2-15- آینده صنعت توریسم       45 2- 16- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان 48 منابع 

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی شرکت

  ادبیات نظری عملکرد بازرگانی شرکت,ادبیات و مبانی نظری عملکرد بازرگانی شرکت,پیشینه تحقیق عملکرد بازرگانی شرکت,دانلود مبانی نظری عملکرد بازرگانی شرکت,فصل…

 • پاورپوینت و ارائه کامل استفاده از شبكه های عصبی در شناسایی سیستم های غیر خطی

  fileina,پاورپوینت و ارائه کامل استفاده از شبكه های عصبی در شناسایی سیستم های غیر خطی,خرید پاورپوینت رشته کامپیوتر,دانلود پاورپوینت و…

 • سیر تکامل کارآفرینی سازمانی با بیان فرآیند و مدل های آن

  سیر تکامل کارآفرینی سازمانی با بیان فرآیند و مدل های آن رفتن به سایت اصلی این پایان نامه در مورد کارآفرینی…

 • عوامل اصلی ساختار برای سازمانها و تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد کارکنان

  تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد کارکنان,دانلود مقالات ارشد مدیریت,دانلود مقالات کارشناسی ارشد مدیریت,دانلود مقالات مدیریت,ساختار سازمانی,ساختار های متداول سازمانی,عملکرد کارکنان,عوامل…

 • پردازش تصویر و ماشین بینایی

  پردازش تصویر,پردازش تصویر و ماشین بینایی,تصویر برداری دیجیتالی,دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر,دانلود پایان نامه کامپیوتر,دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر,سنسور,سیستم همکاری…

 • پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان بررسیهای تأثیر موسیقی درمانی بر روی افسردگی

  افسردگی,بررسیهای تأثیر موسیقی درمانی بر روی افسردگی,پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان هوش هیجانی در افراد درونگرا در مقایسه…

 • پرسشنامه ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP

  پرسشنامه ERP,پرسشنامه ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP,پرسشنامه ارزیابی پیاده سازی erp,پرسشنامه ارزیابی پیاده سازی erp در سازمان های…

 • پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن

  اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان,پروپوزال اهمال کاری,پروپوزال اهمال کاری تحصیلی,پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی…

 • مبانی نظری بررسی چالشها و راهکارهای امر به حجاب و نهی از بدحجابی

  ارائه راهکارهای امر به معروف و نهی از منکر در مورد حجاب,امر به معروف و نهی از منکر در مساله…

 • ارزیابی و آنالیز تغییرات کاربری در شهر تهران

  ارزیابی و آنالیز تغییرات کاربری در شهر تهران,بررسی و نحوه توزیع تغییرات کاربری اراضی منطقه 15 تهران,برنامه ریزی شهری,برنامه ریزی…

 • پرسشنامه وضعیت اخلاق ورزی و توزیع نظام ‌های اخلاقی دینی و دنیوی در میان نخبگان علمی و عوامل موثر بر آن

  پرسشنامه شاخص اخلاق عملی,پرسشنامه عوامل مؤثر بر نظام اخلاقی نخبگان علمی,پرسشنامه نظام اخلاقی نخبگان علمی,پرسشنامه نظام های اخلاقی,پرسشنامه نظام ‌های…

 • نقش بازار سرمایه در برابر با بازار پول

  بازار پول,بازار سرمایه,دانلود مقالات اقتصاد,دانلود مقالات رشته اقتصاد,معماری سیستم مالی,نقش بازار سرمایه در برابر با بازار پول,همكنشی بازارهای پول و…

 • ارزیابی حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی و اثرات آن

  ارزیابی حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی و اثرات آن,اموال غیر منقول,تنظیم سند رسمی,دانلود مقالات کارشناسی ارشد…

 • دانلود مقاله رشته آی تی با عنوان تجارت الکترونیکی

  تاریخچه تجارت الكترونیكی,تجارت الکترونیکی,جایگاه تجارت الكترونیكی در ایران,دانلود مقاله تجارت الکترونیکی,دانلود مقاله رشته آی تی,دانلود مقاله رشته آی تی با…

 • پاورپوینت سرمایه انسانی و توانمند سازی انسانی

  پاورپوینت سرمایه انسانی و توانمند سازی انسانی,توانمندسازی کارکنان,توانمندسازی منابع انسانی,دانلود پاورپوینت سرمایه انسانی و توانمند سازی انسانی,ساز و کارهای عملیاتی…