مبانی نظری عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه

عوامل انگیزشی کارکنان,عوامل فرایندی موثر بر انگیزش کارکنان,عوامل محتوایی موثر بر انگیزش کارکنان,عوامل موثر در انگیزش کارکنان,مبانی نظری انگیزش,مبانی نظری انگیزش کارکنان,مبانی نظری عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه,مبانی نظری عوامل موثر بر انگیزش کارکنان,نظریه های فرآیندی انگیزش,نظریه های محتوایی انگیزش
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه هستید.

دانلود فایل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه چکیده: هدف کلی از پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل محتوایی و فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز بود. جامعه تحقیق شامل کلیه‌ کارکنان حوزه ستادی دانشگاه شیراز در سال 90-1389 به تعداد 1044 نفر بود. از این تعداد، 254 نفر مقیاس پژوهش را تکمیل و عودت نمودند. که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ساده، 278 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس محقق ساخته عوامل انگیزشی بود که پس از محاسبه روایی و پایایی توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج حاصل از آزمون تی وابسته نشان داد که عوامل محتوایی و فرایندی به طور یکسان در انگیزش کارکنان مؤثرند. همچنین نتایج به دست  آمده از تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر نشان داد که عوامل محتوایی مؤثر در انگیزش کارکنان به ترتیب عبارتند از: عوامل انگیزش ـ سلامت، تئوری z، سلسله مراتب نیازها، نیازهای سه گانه و عزت نفس. عوامل فرایندی مؤثر در انگیزش کارکنان نیز به ترتیب عبارتند از: عوامل مربوط به اسناد، برابری، ارزش – انتظار، تعیین هدف، تقویت، یادگیری و ارزیابی شناختی. همین آزمون نشان داد جنسیت، سابقه کاری و تحصیلات در تأثیر عوامل محتوایی و فرایندی بر انگیزش کارکنان نقشی ندارند. کلید واژه ها: انگیزش، عوامل محتوایی، عوامل فرایندی، منابع انسانی،  دانشگاه شیراز. مهمترین عوامل محتوایی مؤثر در انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز به ترتیب عبارتند از عوامل مربوط به انگیزش – سلامت، تئوری z، سلسله مراتب نیازها، نیازهای سه گانه، و عزت نفس. اگرجه تفاوت میزان اهمیت (تأثیر) عوامل یادشده متفاوت بوده است معهذا می توان گفت همه عوامل مؤثر بوده اند. همین نکته نیز درباره عوامل فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان قلمرو تحقیق صادق است. عوامل فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز به ترتیب عبارتند از عوامل مربوط به اسناد، برابری، ارزش – انتظار، تعیین هدف، تقویت، یادگیری اجتماعی و ارزیابی شناختی.  در این حوزه نیز اگرچه میزان اهمیت (تأثیر) عوامل متفاوت بوده است ولی همه عوامل مؤثر بوده اند. جالب است که یکی دیگر از یافته های این پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری میان تأثیر مجموعه عوامل محتوایی و فرایندی بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه وجود ندارد. مجموعه این یافته ها ما را به این سوی رهنمون می سازد که انگیزش کارکنان ماهیتی برآیندی دارد که عوامل متعددی به طور همزمان می توانند آن را موجب شوند. لذا لازم است مدیران دانشگاه از ترکیب عوامل مختلف محتوایی و فرایندی – متناسب با موقعیت – برای انگیزش افراد استفاده نمایند.       از دیگر یافته های پژوهش این است که عوامل جمعیت شناختی مانند جنسیت، سابقه کاری و تحصیلات تأثیری بر انگیزش کارکنان ندارند. بنابراین مجموعه عوامل محتوایی و فرایندی انگیزش را می توان درمورد کارکنان زن ومرد، کارکنان با سابقه کاری متفاوت و کارکنان با سطوح تحصیلی مختلف به طور یکسان به کار برد.          البته از آنجا که عوامل انگیزشی کار می تواند در دوره های مختلف بنا به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (خواسته های شغلی کارکنان)، متفاوت باشند، باید برنامه ریزی ها در جهت پیشبرد اهداف سازمانی و ارتقای بهره وری با توجه به این مسأله انجام شود. این مهم خود مستلزم شناخت دقیق عوامل انگیزشی در هر برهه از زمان است. در ضمن نزدیک تر نمودن دیدگاه مدیران به نیازها و شرایط واقعی کارکنان می تواند موجب پرهیز از اصرار مدیران بر اجرای الگوهای انگیزشی ثابت و کم اثر شود. لذا لازم است وضعیت انگیزشی کارکنان و نیز اثربخشی اقدامات انگیزشی مدیران به طور مستمر ارزیابی شود.      با توجه به یافته های این پژوهش، مسؤولین امر باید به اهمیت عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش کارکنان در دانشگاه توجه بیشتری نموده و درصدد پرورش استعدادهای خلاق، از طریق فراهم نمودن محیط مناسب توأم با امنیت شغلی و آرامش خاطر و امکانات لازم باشند تا کارکنان بتوانند در محیط کاری مناسب به فعالیت بپردازند. در این راستا، توجه به رفع مشكلات اقتصادی، استخدامی و شرایط محیط كار و ایجاد تنوع در شغل و قدردانیئبه موقع از آنها در فضایی عادلانه موجبات انگیزش آنان را فراهم نمایند تا از ركود و سستی آنان پیشگیری به عمل آید. فهرست مطالب ارزیابی عوامل محتوایی و فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش مقدمه   24 2-1- مبانی نظری پژوهش  25 2-1-1-نظریه های محتوایی 27  نظریه‌های محتوایی انگیزش   – نظریه انگیزش- بهداشت       2- نظریه X و Y  – نظریه وجود- ارتباط- رشد     4- نظریه نیازهای سه گانه مک کللند    – نظریه سلسله مراتب نیازها  – نظریه Z   7- نظریه عزت نفس  شکل شماره (1): چهار خرده نظام نظریه عزت نفس 2-2- 1- نظریه های فرایندی انگیزش   1- نظریه ارزش انتظار     نظریه های فرایندی شامل نظریه هایی از قبیل زیر است: 2- نظریه برابری  3- نظریه تعیین هدف     – نظریه اسناد          – نظریه یادگیری اجتماعی  6- نظریه ارزیابی شناختی  7- نظریه تقویت            2-2-1- نظریه های فرایندی  33         2-3-1- جمع بندی39 2-2- پیشینه‌ی پژوهشی  40 2-2-1- تحقیقات خارج از کشور  40 2-2-2- تحقیقات داخل کشور 42 2-2-3- جمع بندی پژوهش‌های پیشین  44 فهرست منابع و ماخذ منابع فارسی  منابع انگلیسی 

 • فساد اداری در سازمان و ارائه چارچوبی جهت کاهش آن

  فساد اداری در سازمان و ارائه چارچوبی جهت کاهش آن رفتن به سایت اصلی هدف از این پایان نامه فساد…

 • مقایسه عملكرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخورتك كاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیكهای آن

  سیستم پسخور,سیستم پیشخور,كنترل فعال نویز,مقایسه عملكرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخورتك كاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیكهای آن,نویز سینوسی…

 • ارائه مدل ارزیابی عملکرد با بسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی و روش حل آن

  ارائه مدل ارزیابی عملکرد با بسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها با پارامترهای فازی و روش حل آن رفتن…

 • بررسی مهارت های اساتید در چرخه یاددهی یادگیری

  الگوی تدریس,بررسی مهارت های اساتید در چرخه یاددهی یادگیری,پایان نامه یاددهی یادگیری,رویكردهای یاد دهی یادگیری,فرایند یاددهی یادگیری,مهارت اعضای هیات علمی…

 • مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی

  مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت…

 • ارائه تبلیغ اینترنتی به مشتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی بر حسب علایق و سلیقه او

  ارائه تبلیغ اینترنتی به مشتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی بر حسب علایق و سلیقه او,بکارگیری روشهای داده…

 • زندگی نامه و عملکرد سیاسی آموزگار

  زندگی نامه سیاسی آموزگار,زندگی نامه و عملکرد سیاسی آموزگار,سوابق آموزگار پیش از تصدی مقام نخست وزیری,سوابق حزبی آموزگار,عملکرد سیاسی آموزگار,مناصب…

 • ماهیت و خصوصیات دیوان کیفری بین المللی و بررسی مسئولیتهای دادستان در آن

  بررسی مسئولیتهای دادستان در دیوان کیفری بین المللی,خصوصیات دیوان کیفری بین المللی,دانلود پایان نامه حقوق بین الملل,دانلود پایان نامه کارشناسی…

 • سرقت حدی در حقوق کیفری

  پایان نامه سرقت مستوجب حد,حد سرقت و شرایط اجرای آن,دانلود پایان نامه سرقت مستوجب حد,سرقت حدی در حقوق کیفری,سرقت حدی…

 • معرفی کامل نیروگاه گازی ری

  تولید برق,دانلود پایان نامه برق,دانلود پایان نامه مهندسی برق,دانلود پروژه نیروگاه گازی,دانلود پروژه نیروگاه گازی ری,معرفی کامل نیروگاه گازی ری,نیروگاه…

 • پرسشنامه بررسی ارتباط میان تفویض اختیار و نوآوری با بهره وری شغلی کارکنان

  پرسشنامه بررسی ارتباط میان تفویض اختیار و نوآوری با بهره وری شغلی کارکنان رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه  رشته مدیریت…

 • پروپوزال ارزیابی عملکرد مالی و طبقه بندی شرکت ها

  پروپوزال ارزیابی عملکرد مالی و طبقه بندی شرکت ها رفتن به سایت اصلی دانلود پروپوزال پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت…

 • مقاله ترجمه شده رشته مهندسی کامپیوتر با عنوان داده کاوی و بصری سازی برای سیستم پشتیبانی از تصمیم و مدل سازی در منابع بهداشت عمومی

  اپلکیشن های بهداشت ‏عمومی,بصری سازی,پشتیبانی از تصمیم,داده کاوی,فروشگاه ساز فایل,کشف دانش,مدیریت دانش,مقاله ترجمه شده,مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر,مقاله ترجمه شده…

 • گزارش کارآموزی رشته مکانیک – ساخت و تولید با عنوان چرخ دنده تراشی

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته مکانیک – ساخت و تولید,چرخ دنده تراشی,چرخدنده,دانلود کارآموزی رشته مکانیک,دانلود گزارش کارآموزی رشته مکانیک…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عکس العمل بازار سهام

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عکس العمل بازار سهام رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری رشته حسابداری چارچوب نظری و…