پرسشنامه بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان

پرسشنامه بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان,پرسشنامه تعهد سازمانی ocq,پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر,پرسشنامه رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی,پرسشنامه سازمانی,پرسشنامه ویژگیهای شغلی اولدهام و هاکمن,تفسیر پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر,دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام,مدل ویژگیهای شغلی هاکمن و اولدهام
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پرسشنامه بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان هستید.

دانلود فایل

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی شهرستان اصفهان چکیده در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کنندۀ خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل می باشد. تعهد و پایبندی مانند رضایت شغلی، دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جا به جایی و غیبت اثر می گذارند.همچنین تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد. کارکنانی که دارای تعهد هستند نظم بیشتری در کار خود دارند، مدّت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. مدیران باید تعهد کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیّت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند. اندیشۀ مدیریت موضوع اصلی در نوشته های مدیریت است. این اندیشه یکی از ارزشهای اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می شوند.به دلیل اهمیّت تعهد کارکنان در سازمانها و تأثیر آن بر افزایش عملکرد، کاهش غیبت و ترک خدمت کارکنان، در این پژوهش به تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی پرداخته ایم تا از این طریق بتوان تعهد سازمانی کارکنان را افزایش داده و این منبع گرانبها را برای سازمان حفظ کنیم. چرا که ارتقا ابعاد ویژگی های شغلی، به دلیل اینکه سبب با معنی تلقی شدن کار، ایجاد احساس مسئولیت و آگاهی از نتایج  عملکرد برای فرد می گردد در  او ایجاد انگیزش کرده و این نیروی انگیزشی سبب رضایت شغلی، بهبود عملکرد، ترک خدمت و غیبت کمتر و در نهایت سبب تعهد کاری بیشتری می گردد. این تحقیق یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. و روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه و پرسشنامه است.جامعۀ آماری تحقیق شامل 440 نفر و نمونۀ آماری تحقیق شامل 112 نفر از کارکنان بانکهای ملی شهرستان اصفهان می باشد، که 36% این افراد را زن و 64% را مرد تشکیل می دهند و بر حسب تحصیلات به چهار طبقۀ دیپلم(4/31%)، فوق دیپلم(2/10%)، لیسانس(7/51%) و فوق لیسانس و بالاتر(8/6%) تقسیم شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون استفاده شده است که با تجزیه و تحلیل های انجام شده مشخص شد که ویژگی های شغلی چون تنوّع مهارت، اهمیّت وظیفه، هویت وظیفه، بازخورد و استقلال با تعهد سازمانی کارکنان با ضریب همبستگی(18/0) و با تعهد عاطفی کارکنان با ضریب همبستگی (40/0) ارتباطی معنی دار دارد. و هیچگونه رابطه ای بین ویژگی های شغلی و تعهد مستمر و تعهد هنجاری کارکنان یافت نشد.در انتها به مدیران سازمان پیشنهاداتی شده است تا از طریق ارتقا ابعاد پنج گانۀ شغلی، تعهد عاطفی کارکنان و بالطبع تعهد سازمانی کارکنان را افزایش دهند. تخصیص سوالات پرسشنامه به متغیرهای تحقیق بدین شرح است كه 15 سوال اول پرسشنامه، به ویژگیهای شغلی و 24 سوال بعدی پرسشنامه به ابعاد تعهد سازمانی اختصاص داده شده است.  تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح  تعهد سازمانی  :Organizational commitment تعهد سازمانی نوعی نگرش است. نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان. تعهد سازمانی یک حالت روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد.                 (Allen & Meyer, 1990, 1-18) الف)تعهد عاطفی : Affective commitment  تعهد عاطفی به عنوان وابستگی عاطفی و تعلق خاطر  برای انجام کار و تمایل به ماندن جهت ادامه اشتغال در یک سازمان تعریف میشود. کارکنان با تعهد عاطفی قوی در سازمان می مانند، چون به سازمان علاقه دارند. (Allen & Meyer, 1990, 1-18) ب) تعهد مستمر : Continuance commitment   مبنی بر هزینه های ناشی از ترک سازمان است که در این رابطه هر چه سرمایه گذاری کارکنان بیشتر باشد افراد به راحتی حاضر به ترک خدمت سازمان نمی شوند و ضرورتاً و بر اساس نیاز به کار خویش ادامه میدهند. کارکنان با تعهد مستمر زیاد در سازمان باقی می مانند زیرا فرصت های شغلی جایگزین دیگری که همان مزایا را داشته باشد ندارند. در واقع نیاز دارند که در سازمان بمانند. سازمان به عنوان ابزاری برای بر آورده ساختن نیازهای مادی آنان تلقی می شود. (Allen & Meyer, 1990, 1-18)  ج) تعهد هنجاری   : Normative commitment در این بعد از تعهد افراد  ادامه خدمت و انجام کار در سازمان را وظیفه، تکلیف و مسئولیت خود  می دانند تا بدینوسیله دین خود را نسبت به سازمان ادا نمایند. (Allen & Meyer, 1990, 1-18) تنوّع مهارت   skill Varity:  تنوّع در شغل عبارت است از حداکثر استفاده از فنون و روشهای گوناگون در استفاده موثر از مهارتهای کارکنان (ابطحی، 1383، 54). هویّت وظایف task Identity:  منظور از هویّت وظایف، عبارت است از تفهیم این مطلب که کارکنان کارشان با سایر فعالیتهای سازمان چه ارتباطی دارد (ابطحی، 1383، 55). اهمیّت شغلی Task signification : عبارت است از احترام و اهمیّتی که در داخل و یا خارج سازمان برای شغل قائل می شوند (ابطحی، 1383، 55). بازخورد Feedback  : منظور از بازخورد، بازتاب های مربوط به نحوه کار کردن افراد است (ابطحی، 1383، 55). استقلال Autonomy  :  درجه ای كه كارگر یا كارمند دارای استقلال یا آزادی عمل است و می تواند به هنگام انجام كار و تعیین مراحل انجام آن از اختیارات و آزادی عمل برخوردار شود (رابینز، 1383، 928).

 • ازدیاد برداشت نفت با تزریق گاز و نقش گسل در آن

  ازدیاد برداشت از مخازن,ازدیاد برداشت از مخازن نفت به روش تزریق گاز,ازدیاد برداشت از مخازن نفتی,ازدیاد برداشت نفت با تزریق…

 • بررسی روشهای اصلاح و بهسازی خاک با تاکید بر جت گروتینگ

  اثر بهسازی بر بافت خاک,بررسی روشهای اصلاح و بهسازی خاک با تاکید بر جت گروتینگ,تزریق با فشار بالا,تزریق در خاک,جت…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش کارآفرینی

  پیشینه پژوهش کارآفرینی,پیشینه تحقیق کارآفرینی,پیشینه تحقیق و مبانی نظری کارآفرینی,دانلود پیشینه پژوهش کارآفرینی,دانلود مبانی نظری کارآفرینی,فصل دوم پایان نامه کارآفرینی,مبانی…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش آبشستگی موضعی در آبشکن

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش آبشستگی موضعی در آبشکن رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری رشته مهندسی آب  چارچوب نظری و پیشینه…

 • چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش

  پیاده سازی مدیریت دانش,پیاده سازی موفق مدیریت دانش,چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش,چالش پیاده سازی موفق مدیریت دانش,عوامل…

 • دانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و اثرات آنها بر سازمان

  اثرات سیستمهای اطلاعاتی بر سازمان,دانلود پاورپوینت رشته مدیریت,دانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی,دانلود پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و اثرات آنها بر سازمان,سیستمهای اطلاعاتی,فناوریهای…

 • پرسشنامه بررسی سهم مشترک بازاریابی و فروش در خلق ارزش برتر برای مشتری

  پرسشنامه بررسی سهم مشترک بازاریابی و فروش در خلق ارزش برتر برای مشتری رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه  رشته مدیریت…

 • قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

  دانلود مقالات ارشد حقوق,دانلود مقالات حقوقی,دانلود مقالات رشته حقوق,دانلود مقاله قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی,داوریهای بین‌المللی,قانون…

 • مبانی نظری شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی

  مبانی نظری شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت…

 • پروپوزال بررسی مقایسه ای الگوهای تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با روش فازی

  پروپوزال بررسی مقایسه ای الگوهای تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با روش فازی رفتن به سایت اصلی دانلود…

 • اعسار از محكوم به

  اعسار از محكوم به,اعسار در فقه و حقوق اسلام,انواع اعسار,دانلود مقاله اعسار از محكوم به,قانون اعسار,مفهوم اصطلاحی اعسار,نحوه اثبات دعوی…

 • دانلود پاورپوینت بررسی مخاطرات ایستگاه CNG با ابزار ارزیابی ریسک

  ارزیابی ریسک,ارزیابی ریسک ایستگاه CNG,ایستگاه سوخت رسانی,بررسی مخاطرات ایستگاه CNG با ابزار ارزیابی ریسک,دانلود پاورپوینت ارزیابی ریسک ایستگاه CNG,دانلود پاورپوینت…

 • نتایج نظرسنجی وضعیت اخلاق ورزی نخبگان علمی و عوامل موثر بر آن

  توزیع نظام ‌های اخلاقی دینی در میان نخبگان علمی,نتایج نظرسنجی عوامل مؤثر بر نظام اخلاقی نخبگان علمی,نتایج نظرسنجی نظام اخلاقی…

 • گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2

  fileina,خرید گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2,دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2,دانلود مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک پایه 2,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروش…

 • بررسی مقایسه ای اصول کرامت انسانی در اسلام و حقوق بشر

  بررسی مقایسه ای اصول کرامت انسانی در اسلام و حقوق بشر,دانلود مقاله رشته حقوق,کرامت انسان,کرامت انسان در اسلام,کرامت انسان در…