پروپوزال و طرح تفصیلی سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در سازمان

پروپوزال سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در سازمان,پروپوزال مدیریت دانش,پروپوزال و طرح تفصیلی سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در سازمان,پیاده سازی موفق مدیریت دانش,تبیین سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش,رابطه بین مدیریت دانش و سبک رهبری,سبک رهبری توانمندساز,سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروپوزال و طرح تفصیلی سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در سازمان هستید.

دانلود فایل

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مدل باس چکیده: در عصری که اقتصادش بر چرخ دانش می گردد، دانش به عنوان یک فاکتور حیاتی در حفظ مزیت رقابتی پایدار در سازمان ها محسوب می شود. امروزه هنر مدیریت در سازمان ها در حال تبدیل شدن به هنر «مدیریت دانش» است و رهبری یعنی فراهم کردن شرایط مناسب برای تولید دانسته های ارزشمند از طریق تفکر نیروی انسانی و به انجام رسانیدن این کار به طریقی که افراد را به مسئولیت پذیری شخصی ترغیب کند. عامل رهبری نقش کلیدی در پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان ها ایفا می کند، لذا در این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سبک رهبری و همچنین تبیین سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش پرداخته شد.  جامعه آماری این پژوهش را کارکنان صندوق ضمانت صادرات ایران تشکیل می دهند. تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است. برای بررسی رابطه بین متغییرهای مکنون از تحلیل رگرسیون مبتنی بر نرم افزار spss و تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس بر اساس نرم افزار pls استفاده شد. همسو با فرضیات پژوهش، ضرایب همبستگی نشان می دهد بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی با مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و در مورد سبک رهبری عدم مداخله گر، معنی داری رابطه میان این متغییر و متغییر مدیریت دانش تأیید نگردید. در نهایت نیز سبک رهبری تبادلی به عنوان سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش در این سازمان شناسایی شد. واژگان کلیدی: مدیریت دانش رهبری دانش رهبری تحول آفرین رهبری تبادلی رهبری عدم مداخله گر  مقدمه  در دنیای پویای امروز، سازمان ها به طور مداوم در جستجوی راهی برای سازگار ساختن خود با شرایط جدیدند که آن ها را در جهت بقا در یک محیط رقابتی آماده سازد. رشد اقتصاد دانش محور تأکید بر ارزش اطلاعاتی دارد که مزیت رقابتی ایجاد می کند، این اطلاعات به شرکت ها کمک می کند تا از سرمایه های دانش خود در گذشته استفاده نموده و در آینده به طور اثربخش تری عمل نمایند. در چنین شرایطی از دنیای امروز عجیب نیست که مفاهیمی چون مدیریت دانش به عنوان یکی از محبوب ترین دیدگاه های مدیریت تغییر استراتژیک در اوایل قرن بیست و یکم پدیدار شوند. برای سازمان های مدرن دانش یک منبع استراتژیک است که باید در جهت بقا و حفظ مزیت رقابتی ایجاد گردد (Hung et al ,2010).  دراکر (1993) دانش را در کنار سرمایه و نیروی کار به عنوان تنها منبع معنادار اقتصادی در جوامع دانشی مطرح کرد. بنابراین تمرکز بر دانش و مدیریت دانش نیاز اساسی سازمان ها می باشد. سازمان هایی که در زمینه ی مدیریت دانش موفق اند تمایل دارند، دانش را به عنوان یک دارایی مورد توجه قرار دهند و ارزش ها و هنجارهای سازمانی، که خلق و تسهیم دانش را حمایت می کند توسعه دهند (Keran et al,2013). دانش به عنوان یک منبع کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است.  در پاسخ به محیط های رقابتی شدید بسیاری از سازمان ها جهت موفقیت کسب و کارشان به استفاده و مدیریت بهتر دانش در سازمان روی آورده اند (Wu,2012). مدیریت دانش، نگهداری و توزیع دانش در یک سازمان را به منظور دستیابی به مزیت رقابتی تسهیل می کند. به عبارتی مدیریت دانش مفهوم گسترده ایست که بیانگر کلیه ی فرآیندهایی که سازمان از طریق آن دانش را گسترش می دهد می باشد که این فرآیندها شامل :کسب، نگهداری و ذخیره، توزیع، تسهیم و کاربرد دانش در یک سازمان است (Keran et al,2013). مدیریت دانش به خودی خود در سازمان پا نمی گیرد .اجرای برنامه های مدیریت دانش نیازمند رهبری و اداره مؤثر دانش در کلیه ی سطوح سازمانی است. در سازمانی که مفهوم رهبری دانش در آن تحقق یافته است، دانش به عنوان یک منبع راهبردی سازمان مطرح می باشد که برای مدیریت این منبع ارزشمند، طرح راهبردی مدونی بر اساس چشم انداز و مدیریت دانش سازمان تدوین شده است (ابطحی و صلواتی ،1385).  فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق 1-1 مقدمه 1 2-1 بیان مسئله 2  3-1 اهمیت و ضرورت موضوع 2 4-1 چارچوب نظری تحقیق   3   5-1 سؤالات تحقیق 7 1-5-1  سؤال اصلی تحقیق 7  2-5-1  سؤالات فرعی تحقیق 7 6-1 فرضیات تحقیق 7 1-6-1 فرضیه اصلی تحقیق 7 2-6-1 فرضیات فرعی تحقیق 8 7-1 اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار 8 8-1 قلمرو تحقیق    8  1-8-1 قلمرو مکانی 8  2-8-1 قلمرو زمانی 8 9-1 روش گرآوری داده ها 8  10-1 روش تحلیل داده ها 9 11-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه 9 12-1 موانع و محدودیت های تحقیق 10 13-1 نقشه راه  10 14-1 تعاریف واژگان و اصطلاحات 11 فصل سوم : روش تحقیق 1-3 مقدمه 90 2-3 هدف تحقیق 90  3-3 نوع تحقیق 91 4-3 روش تحقیق 91  5-3 جامعه و نمونه آماری 91  6-3 روش گردآوری اطلاعات 92  1-6-3 منابع اولیه 92 2-6-3 منابع ثانویه 92 7-3 ابزار گردآوری اطلاعات 92 8-3 روایی و پایایی پرسشنامه 92 1-8-3 پرسشنامه رهبری چند عاملی باس و آوولیو 92 1-1-8-3 پایایی (اعتماد) پرسنامه رهبری چند عاملی 93  2-1-8-3 روایی (اعتبار) پرسنامه رهبری چند عاملی 93 3-1-8-3 شاخص های مورد سنجش در پرسشنامه رهبری چند عاملی 94  2-8-3 پرسشنامه مربوط به متغییر مدیریت دانش 96 1-2-8-3 پایایی پرسشنامه مدیریت دانش 97 2-2-8-3 روایی (اعتبار) پرسشنامه مدیریت دانش 98 3-8-3 پایایی کلی پرسشنامه 98 4-8-3 روایی کلی پرسشنامه 99 9-3 مدل تحلیلی پژوهش 100 10-3 روش تحلیل داده ها 102 منابع فهرست جداول جدول 1-3 نتیجه آزمون آلفای کرونباخ گویه های مدیریت دانش 97 جدول 2-3 نتیجه آزمون دو نیم سازی گویه های مدیریت دانش 98  جدول 3-3 نتیجه آزمون آلفای کرونباخ گویه های پرسشنامه 98 جدول 4-3 آلفای کرونباخ مربوط به متغییرهای مکنون مدل 99  جدول 5-3 ضریب پایایی مرکب مربوط به متغییرهای مکنون مدل 99 جدول 6-3 ضریب روایی همگرا مربوط به متغییرهای مکنون مدل 100 جدول 7-3 مدل تحلیلی پژوهش 101 فهرست شکل ها شکل 1-1 مدل چند گانه رهبری 6  شکل 2-1 مدل سنگ بنای مدیریت دانش 6 شکل 3-1 نقشه راه انجام تحقیق 10

 • معماری گذشته

  fileina,خرید مقاله و تحقیق رشته معماری,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,معماری,معماری سنتی,معماری گذشته,معماری مدرن,همکاری در فروش,همکاری در…

 • یادگیری تقویتی و اجزای آن و اجرایی کردن یک مثال عامل

  اجزا یک سیستم یادگیری تقویتی,الگوریتم های یادگیری,دانلود پروژه مطالعاتی درس یادگیری ماشین,مسائل یادگیری تقویتی,یادگیری تقویتی,یادگیری تقویتی و اجزای آن و…

 • طراحی کل مجموعه شهر

  fileina,خرید مقاله و تحقیق رشته معماری,سیستم همکاری در فروش فایل,طراحی در مقیاس شهر,طراحی شهر,طراحی کل مجموعه شهر,طرح کل مجموعه شهر,طرحهای…

 • بررسی طرح و اجرا دعوی چک با تاکید بر دعوی چک سفید امضا

  بررسی طرح و اجرا دعوی چک با تاکید بر دعوی چک سفید امضا,دانلود پایان نامه دعوی چک,دعوی چک,ماهیت حقوقی دعاوی…

 • پایان نامه رشته صنایع غذایی با عنوان کارخانه قند ورامین

  پایان نامه رشته صنایع غذایی با عنوان کارخانه قند ورامین,پیشینه قند سازی در ا یران,دانلود پایان نامه رشته صنایع غذایی,دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 3

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 3 رفتن به سایت اصلی مقدمه مبانی نظری فرهنگ سازمانی مقدمه يك سازمان…

 • آزمایش رشته فیزیک با عنوان پذیرفتاری پارامغناطیس،تعیین گشتاور مغناطیسی مؤثر یون منگنز (Mn++)

  fileina,آزمایش رشته فیزیک با عنوان پذیرفتاری پارامغناطیس،تعیین گشتاور مغناطیسی مؤثر یون منگنز (Mn++),پذیرفتاری پارامغناطیس,خرید آزمایش رشته فیزیک,دانلود آزمایش رشته فیزیک…

 • مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان تدلیس در نکاح از منظر فقه و حقوق ایران

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,تدلیس,حقوق ایران,خرید مقالات کارشناسی ارشد حقوق,دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق…

 • پایان نامه مهندسی عمران با عنوان ریز شمع (Micro Pile) + پاورپوینت و ارائه کامل میکرو شمع

  اصلاح خاک,بهسازی زمین,پایان نامه مهندسی عمران با عنوان ریز شمع (Micro Pile) + پاورپوینت و ارائه کامل میکرو شمع,تثبیت و…

 • بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن

  بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن,دانلود پایان نامه بتن پلاستیک,دانلود پایان نامه مهندسی عمران,دیواره…

 • پرسشنامه رابطه معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی

  پرسشنامه رابطه معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه  رشته مدیریت پرسشنامه رابطه معنویت در محیط…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش بحران های بانکی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش بحران های بانکی رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته اقتصاد چارچوب نظری و پیشینه…

 • بهسازی زمین به روش تزریق با فشار بالا

  بهبود زمین,بهسازی زمین به روش تزریق با فشار بالا,تزریق با فشار بالا,دانلود مقاله کارشناسی ارشد مهندسی عمران,ستون خاک سیمان,سد شهریار…

 • پروپوزال ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها

  پروپوزال ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها,پروپوزال علل افزلیش مطالبات معوق بانکی,پروپوزال علل ایجاد مطالبات معوق…

 • بررسی ساختار سیستم های اسکادا

  بررسی ساختار سیستم های SCADA,بررسی ساختار سیستم های اسکادا,بررسی ساختار سیستم های سیستمهای كنترل و سرپرستی داده,دانلود پایان نامه برق,دانلود…