مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک

استقرار مدیریت دانش در بانک,بکارگیری مدیریت دانش در بانک,پیاده سازی مدیریت دانش در بانک,تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک,رابطه مدیریت دانش و اثربخشی بانک,فرایندهای مدیریت دانش,مبانی نظری اثربخشی بانک,مبانی نظری تاثیر مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه,مبانی نظری مدیریت دانش,مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک هستید.

دانلود فایل

دانلود مبانی نظری پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران چکیده: هدف از تحقیق شناسایی تأثیر  فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب شهر تهران می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. از نظر روش استنتاج از نوع  تحقیقات توصیفی است و هچنین از نظرطرح تحقیق از نوع پس رویدادی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل كلیه مدیران و كارشناسان شعب منتحب بانک رفاه کارگران جنوب شهر تهران در نظر گرفته شده است. این جامعه در مجموع 98 نفر بوده و نمونه مورد بررسی 78 پاسخگو برآورد شد. در این پژوهش از پرسشنامه جهت جمع آوری داد های تحلیل استفاده شد.به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است.  پس از پردازش داده ها توسط ابزارها و نرم افزارهای آماری، نتایج زیر حاصل شدند: این نتایج بیان می کند که مولفه های خلق دانش، اشتراک دانش، ذخیره دانش، بهره برداری از دانش، تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار است و هرچه به این شاخص ها بیشتر توجه شود اثربخشی بانک رفاه کارگران بهبود می یابد. واژگان کلیدی: مدیریت دانش اثربخشی بانک رفاه کارگران 1-2-  بیان مسأله   مدیریت دانش، یكی از عوامل حیاتی موفقیت در سازمان های امروزی محسوب می شود. امروزه دانش به عنوان منبع كلیدی هرسازمانی محسوب می شود. سازمان های امروزی دانش محور شده اند و به جای نیروهای یدی برای ذهن ها هزینه می كنند.فضای پیچیده، متغیر و رقابتیسازمانهای امروزی ایجاب میکند که تمامی نهادها و مؤسسات بتوانند خود را با شرایط موجود تطبیق داده و متناسب با فضای رقابتی فعالیت نمایند، چرا که عدم تطبیق با محیط و شرایط متغیر آن، سازمانها را به سوی آنتروپی و فرسایش هدایت می کند. در واقع سازمانها برای حیات و بقا و پیشتازی در عرصة رقابت باید از مزیتهای رقابتی مناسبی برخوردار باشند، مزیت هایی که بدون تردید در راستای مدیریت و برنامه ریزی و برخورداری از منابع به ویژه دانش، کسب خواهد شد. دانشی که تصمیمگیری و عملکرد را ممکن ساخته و به سختی تقلید یا کپی میشود و مالک آن دارای یک کالای فینفسه و منحصربهفرد است (امیرخانی، 1390). یقیناً مدیریت یک چنین منبع ارزشمندی برای تمام سازمانها به ویژه سازمانهای پولی و مالی بسیار حائز اهمیت بوده و به رشد و توسعة آنها در بازار رقابت کمک میکند. بکارگیری استراتژیهای مدیریت دانش، میتواند زمینة نوآوری در فرایندها، فعالیتها، محصولات و خدمات را فراهم نموده و موقعیت رقابتی سازمانها را بهبود بخشد. مدیریت دانش، یک متدلوژی تغییر است که از یک طرف با جذب دانشهای جدید به درون سیستم و از طرف دیگر با ادارة مؤثر آن میتواند مهم ترین عامل تغییر در یک سازمان باشد ( افرازه، 1386 ). «اثربخشی »، میزان دستیابی اهداف سازمان را میسنجد. به بیان دیگر، اثرات محصولات یا خدمات را بر جامعه كمی كرده و مشخص میكند كه خدمات یا محصولات ارائه شده تا چه میزان با استانداردها و اهدافی كه سازمان به خاطر آن به وجود آمده، مطابقت میكند. در واقع اثربخشی یك مفهوم كیفی است كه رضایت اربابرجوع از خدمات و محصولات سازمان را نشان میدهد (بدری آذرین و همکاران، 1392). بدیهی است که تمامی سازمانها و مؤسسات با هر نوع فعالیت باید بتوانند از دانش به عنوان یکی از مهمترین منابع موجود سازمانی به نحو مطلوب بهرهمند شده و اثربخشی خود را ارتقاء بخشند، چرا که عدم توجه به این منبع ارزشمند و عدم مدیریت صحیح آن میتواند عوارض متعددی بر جای گذاشته و عملکرد سازمانها به ویژه سازمانهای دانشمحور را تحت تأثیر قرار دهد. موضوعی که متأسفانه در اکثر سازمانها دیده نمیشود و پیامدهای منفی مختلفی را نیز در کاهش اثربخشی و بهره وری سازمانها در پی داشته است. طبعاً بررسی و توجه خاص به منبع دانش میتواند ضمن ایجاد مزیت رقابتی پایدار، بقاء و رشد و توسعه سازمانها را به ارمغان آورد (اخوان و همکاران، 1389).لذا با توجه به اهمیت مدیریت دانش برای سازمان ها و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی، در این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران خواهیم پرداخت. فهرست مطالب فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق 14 مقدمه 15 2-1- بخش اول: ادبیات تحقیق 15 2-1-1- مفهوم دانش 15 2-1-2- ارتباط داده‌، اطلاعات و دانش 17 2-1-3- انواع دانش 19 2-1-4- عوامل مؤثر بر بکارگیری دانش 22 2-1-5- فرایند خلق دانش 23 2-1-6- ویژگی‌های دانش 24 2-1-7- مفهوم مدیریت دانش 26 2-1-8- تاریخچة مدیریت دانش 27 2-1-9- علل پیدایش و تکامل مدیریت دانش 28 2-1-10- نیاز به مدیریت دانش 30 2-1-11- اهداف مدیریت دانش 30 2-1-12- وظایف مدیریت دانش 31 2-1-13- مزایای مدیریت دانش 32 2-1-14- عناصر اساسی مدیریت دانش 34 نقش دانش در مدیریت دانش 35 نقش مدیریت در مدیریت دانش 36 نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت دانش 37 نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش 37 2-1-15- گرایش‌های مدیریت دانش 38 2-1-16- عوامل مؤثر در طراحی استراتژی مدیریت دانش 39 2-1-17- مدیریت دانش و فناوری 40 2-1-18- جریان دانش در سازمان 42 2-1-19- مؤلفه‌های مدیریت دانش 45 2-1-20- مفاهیم كارآیی، اثربخشی و عملكرد 47 2-1-21- اثربخشی سازمانی و معیارهای آن 49 2-1-21-1- معیارهای سازمانی 49 2-1-21-2- مدلهای اثربخشی سازمانی 53 2-2- بخش دوم: مروری بر سوابق تحقیق 57 الف- سابقة تحقیقات انجام شده در داخل کشور 57 ب) سابقة تحقیقات خارجی 59 2-3- بخش سوم: آشنایی با بانک رفاه کارگران 68 منابع

 • شناسایی مولکولی تعدادی از ارقام و پایه های سیب توسط مارکر SSR

  دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته کشاورزی,شناسایی ارقام و پایه های گیاهی,شناسایی رقم و پایه سیب,شناسایی مولکولی ارقام و پایه های…

 • دانلود پاورپوینت آیین زندگی

  پاورپوینت,دانلود,دانلود پاورپوینت آیین زندگی,زندگی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام دانلود پاورپوینت آیین زندگی هستید. دانلود فایل…

 • پرسشنامه بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند

  پرسشنامه ارزش برند,پرسشنامه ارزش ویژه برند,پرسشنامه ارزش ویژه برند در شرکت کاله,پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر,پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه…

 • رابطه محافظه کاری سود و محافظه کاری ترازنامه

  ارتباط محافظه کاری سود و محافظه کاری ترازنامه,دانلود مقاله محافظه کاری ترازنامه,دانلود مقاله محافظه کاری سود,رابطه محافظه کاری سود و…

 • سیستم های كنترل و سرپرستی داده و کاربرد آنها در صنعت برق

  دانلود پایان نامه برق,دانلود پایان نامه رشته برق,سیستم اسکادا,سیستم های كنترل و سرپرستی داده و کاربرد آنها در صنعت برق,سیستمهای…

 • ارزیابی ارتباط سبکهای فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان نظام جدید متوسطه شهر اردبیل

  ارزیابی ارتباط سبکهای فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان نظام جدید متوسطه…

 • پاورپوینت اصول حاکمیت شرکتی

  اصول حاکمیت شرکتی,برترین فایل اصول حاکمیت شرکتی,پاورپوینت اصول حاکمیت شرکتی,تحقیق اصول حاکمیت شرکتی,حاکمیت شرکتی,مقاله اصول حاکمیت شرکتی بازدید کننده عزیز…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه آمیخته ترفیع و ارزش ویژه برند

  پیشینه پژوهش آمیخته ترفیع,پیشینه پژوهش ارزش ویژه برند,پیشینه تحقیق آمیخته ترفیع,پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند,دانلود مبانی نظری آمیخته ترفیع,دانلود مبانی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد و کارایی مدیریت

  ادبیات نظری عملکرد و کارایی مدیریت,ادبیات و مبانی نظری عملکرد و کارایی مدیریت,پیشینه تحقیق عملکرد و کارایی مدیریت,دانلود مبانی نظری…

 • اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

  اعتراض به رأی داور,اعتراض به رأی داور در حقوق ایران,اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی,اعتراض به رأی…

 • روش کلی برای تراریختی(انتقال) ژنتیکی پلی اتیلن گلیکول-القایی باکتری¬ها و مخمر

  روش کلی برای تراریختی(انتقال) ژنتیکی پلی اتیلن گلیکول-القایی باکتری¬ها و مخمر بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • ارزیابی پروسه نم زدایی از گاز طبیعی و اثر پارامترهای مختلف بر روی بازده برجهای آکنده

  اثر پارامترهای مختلف بر روی بازده برجهای آکنده,اثر عوامل مختلف در میزان نم زدایی,ارزیابی پروسه نم زدایی از گاز طبیعی…

 • شرکت در جرم با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر و با تاکید بر جرم قتل عمد

  دانلود پایان نامه شرکت در جرم,دانلود پایان نامه شرکت در قتل عمد,شرکت در جرم,شرکت در جرم با مطالعه تطبیقی در…

 • مقاله رشته عمران با عنوان سیمان و اهمیت برآورد مقاومت سیمان

  fileina,ترکیبات شیمیایی سیمان,خرید مقاله و تحقیق رشته عمران,دانلود مقاله رشته عمران با عنوان سیمان و اهمیت برآورد مقاومت سیمان,ساختار سیمان,سیستم…

 • وقف اوراق بهادار

  امکان سنجی وقف اوراق سهام,امکان سنجی وقف اوراق قرضه,امکان سنجی وقف سهام شرکت‌ها,پایان نامه وقف اوراق بهادار,تأمین مالی وقف با…