پروپوزال ارزیابی تطبیقی بستر زیر ساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش

پروپوزال ارزیابی تطبیقی بستر زیر ساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش,پروپوزال زیرساختهای مورد نیاز پیاده سازی مدیریت دانش,پیاده سازی مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی,پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان,زیرساخت های مدیریت دانش,مدیریت دانش,هدف از پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان,وضعیت دستگاه های اجرایی برای پیاده سازی مدیریت دانش
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروپوزال ارزیابی تطبیقی بستر زیر ساخت های دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش هستید.

دانلود فایل

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی ارزیابی تطبیقی بستر زیرساختهای دستگاه های اجرایی برای استقرار مدیریت دانش چکیده در این پژوهش به بررسی مقایسه ای آمادگی دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه ی زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش پرداخته شد. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده‌ها یک پرسش نامه ۳۶ سوالی بود که وضعیت زیرساخت‌های مدیریت دانش را در سه زیرساخت فرهنگ سازمانی، فرایندهای مدیریت دانش و فناوری اطلاعات می سنجید. این پژوهش تعداد ۲۸ دستگاه  ستادی استان  را مورد مطالعه قرار داد . طبق آمار رسمی دستگاه های فوق الذکر  تعداد جامعه آماری ۲۳۱۱ نفر بود که از این تعداد و با استفاده از روش نمونه گیری جدول مورگان نمونه آماری ۳۳۱ نفر به دست آمد که در نهایت با توزیع پرسش نامه بیشتر تعداد ۳۹۰ پرسش نامه قابل استفاده جمع آوری گردید.  نتایج آزمون آلفای کرونباخ نشان داد که پرسش نامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. به منظور روایی سنجی نیز از روایی محتوا و صوری استفاده و روایی پرسش نامه به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی مانند تی استیودنت و آزمون واریانس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که همه ۲۸ دستگاه مورد مطالعه از وضعیت مطلوبی در زمینه زیرساخت ها برخوردار هستند. نتایج حاصل از رتبه بندی دستگاه ها نیز نشان داد که به صورت کلی سازمان انتقال خون بالاترین و اداره راه و شهرسازی جنوب  پایین ترین رتبه را در زیرساخت های مدیریت دانش دارا هستند. در نهایت نیز پیشنهاداتی مانند بهبود فرهنگ تسهیم دانش، توسعه سیستم ارزیابی و سازماندهی دانش و چند پیشنهاد عملیاتی و کاربردی دیگر برای بهبود وضعیت زیرساخت های مدیریت دانش ارایه گردید.   کلمات کلیدی: مدیریت دانش فرهنگ سازمانی فناوری اطلاعات فرایندهای مدیریت دانش زیرساخت های مدیریت دانش  مقدمه عصر حاضر، عصر اقتصاد دانش محور نامیده شده است. در این دوران توجه مدیران سازمان‌ها بیشتر به مقوله‌هایی همچون دانش و خلاقیت جلب شده است و در پی آن انسان‌های دانش‌گرا نسبت به انسان های عمل‌گرا اهمیت بیشتری پیدا كرده‌اند. صاحب‌نظران معتقدند دهه 80 دهه جنبش كیفیت و دهه 90 دهه مهندسی مجدد بوده است و دهه كنونی دهه مدیریت دانش است. به گفته پیتر دراكر چالش 50 سال اول هزاره سوم بهره‌وری دانش در سازمان‌هاست كه جز با مدیریت درست و مؤثر آن امكان‌پذیر نیست (افرازه، 1386). از این‌رو جای تعجب ندارد كه دانش قواعد قدیمی مربوط به رقابت و استراتژی را دگرگون كرده است، به‌طوریكه پایه و اساس اقتصادهای صنعتی از منابع مادی به سمت دارایی‌های فكری سوق داده شده است. این امر محققان را بر آن داشته است تا درباره چگونگی مدیریت این سرمایه ارزشمند تحقیق كنند.  علی‌رغم تحقیقات قابل توجهی که تاکنون در حوزه مدیریت دانش صورت گرفته است، کمتر پژوهشی به‌طور جامع به بررسی کلیه مولفه‌های زیر ساختی مدیریت دانش پرداخته است. لذا این تحقیق سعی دارد تا مولفه‌های مربوط به زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش را به‌طور جامع و یکپارچه در بین دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی و  تجزیه و تحلیل قرار دهد. در این فصل قصد داریم تا اهمیت، سوالات پژوهشی و مسیر انجام تحقیق را به اختصار تبیین نموده تا تصویری کلّی از آن حاصل گردد. 1-2- بیان مسأله تحقیق الزامات مدیریت دانش، سازوكاری است كه سازمان از طریق آن دانش را مدیریت می كند و افراد در بخش های متفاوت آن، دانش خود را از طریق این زیرساخت تسهیم می كنند، به طوری كه اعضا بتوانند از آن دانش به طور كاملاً اثربخش استفاده كنند. این زیرساخت باعث می شود، فرآیندهای ضروری دانش با حداكثر كارآیی صورت گیرند، از فناوری ها اعم از سخت افزار و نرم افزار كارآمدتر استفاده شود و خلق، تسهیم و به  كارگیری دانش انجام پذیرد. هدف اصلی این زیرساخت، چیزی جز جریان دادن دانش در رگ-های فرآیندهای كاری سازمان نیست. الزامات مدیریت دانش شامل الزامات فرهنگی، الزامات فرایندهای دانشی و الزامات فناوری اطلاعات می باشد.  یك زیرساخت قوی دانش بر اساس مبانی قوی ایجاد می شود و این مبانی به استفاده كامل از دانش می انجامد. در این میان، مدیریت دانش بر افراد و تعاملات آنها تمركز دارد. خلق و تسهیم دانش، حاصل تعاملات انسان ها در حین كار است، لذا در مدیریت دانش ابتدا باید افراد را به اطلاعات مرتبط كرد. این ارتباط شامل فرایندها و تشویق لازم است؛ نه صرفاً برای ایجاد اعتماد و استفاده از اطلاعات موجود، بلكه به دنبال آن، برای سهیم شدن در منبع جهانی اطلاعات. سپس افراد باید با هم مرتبط شوند. آنها باید قادر به یافتن یكدیگر بوده و در مورد درخواست و دریافت كمك و انتشار تجاربشان راحت باشند. این كار به آنان این احساس را می دهد كه خود را همواره در تحقق اهداف استراتژیك سازمان سهیم ببینند.  مدیریت دانش را نباید با مدیریت داده ها اشتباه كرد. مدیریت داده ها بر فرآیند و فناوری تمركز دارد، در حالی كه اركان مدیریت دانش، افراد و توانایی جمعی آنان برای تشریك مساعی سریع و اثربخش است. بدون مدیریت داده ها، مدیریت دانش موفق نخواهد بود. پیوند دادن این دو، نیازمند تعهد به فرهنگ تسهیم دانش است. سازمان برای رسیدن به این منظور چاره ای جز سرمایه گذاری و تعهد به ایجاد فرهنگ مطلوب سازمانی ندارد. بدون آنكه افراد نسبت به دانش تعهد داشته باشند و فعالیت های فعلی دانش را بپذیرند، زیرساخت دانش موفق نخواهد بود. همچنین، بدون داشتن یك زیرساخت فناوری كه به اندازه كافی برای پشتیبانی فعالیت های دانش قوی باشد، زیرساخت  دانش عمل نمی كند و تا زمانی كه فرآیندهای مبتنی بر دانش نباشند نیز، مدیریت دانش دارای زیرساخت مناسبی برای عمل نخواهد بود(سیوان ، ۲۰۰۰). استعاره انتقال علم از بازو به مغز و تبدیل اطلاعات به دانش و نهایتاً به كار یا خروجی مشخص دارای ارزش افزوده، حاكی از آن است كه تنوع، خلاقیت، نوآوری و دانش محور شدن سازمان ها، انتخابی اجتناب ناپذیر برای سازمان های قرن بیست ویكم خواهد بود(میشل و رایس ، ۲۰۰۷).  همان گونه که بیان شد مبانی زیر ساخت مدیریت دانش شامل نظام فناوری اطلاعات، فرایندهای دانش و فرهنگ سازمانی می باشد که این مبانی منجر به استفاده کامل از دانش می گردند. این تحقیق نیز با مفروض داشتن این سه عامل در پی تبیین و سنجش وضعیت هر یک از این عوامل در سازمان های مورد مطالعه جهت استقرار مدیریت دانایی و نیز رتبه بندی آنها به منظور توجه و تقویت عوامل ضعیف تر می باشد. لذا با توجه به اهمیت بحث الزامات و زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش، سوال اساسی تحقیق حاضر این است که دستگاه های اجرایی ستادی در استان سیستان و بلوچستان از نظر زیرساخت های مدیریت دانش در چه سطحی هستند؟ رتبه بندی آنها به چه صورتی است؟ و راهکارهای بهبود وضعیت این سازمان ها در ارتباط با زیرساخت های مدیریت دانش کدامند؟ فهرست مطالب فصل اوّل: کلیّات پژوهش 1 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله تحقیق 2 1-3- اهداف پژوهش 4 1-4-ضرورت انجام تحقیق 4 1-5- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی) 6 1-5-1-سؤال اصلی 6 1-5-2- سؤالات فرعی 6 1-6- قلمرو تحقیق 6 1-6-1- قلمرو موضوعی 6 1-6-2- قلمرو مکانی 7 1-6-3- قلمرو زمانی 7 1-7- روش تحقیق 7 1-8- شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق 8 1-8-1- زیر ساخت مدیریت دانش 8 1-8-2-فرهنگ سازمانی 8 1-8-3- فرآیندهای دانش 8 3-2- روش تحقیق 111 3-3- فرآیند تحقیق 112 3-3-1-مطالعه ای جامع بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش صورت گرفته بر روی مفاهیم مدیریت دانش و زیرساخت های مدیریت دانش 112 3-3-2- شناسایی شاخص های مربوط به زیرساخت های مدیریت دانش 112 3-3-3- جمع‌آوری داده‌‌های تحقیق 112 3-3-4- تحلیل داده‌های تحقیق 112 3-4- جامعه آماری 113 3-5- نمونه آماری 114 3-6-مدل مفهومی تحقیق 114 3-7- روش گردآوری داده ها 115 3-8- روایی پرسشنامه 119 3-9- پایایی پرسشنامه 119 3-10- روش ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها 121 3-11- جمع بندی 121 منابع و ماخذ

 • قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان

  حقوق کار,حقوق کار اتباع در اسناد بین المللی,دانلود مقالات حقوقی,دانلود مقالات رشته حقوق,قانون کار در ایران,قواعد بین المللی حقوق کار…

 • پروپوزال بررسی مقایسه ای شرط ضمان در فقه و حقوق ایران

  اقسام شرط ضمانیه,اقسام شرط ضمانیه در فقه امامیه,اقسام شرط ضمانیه در فقه شافعی,بررسی حقوقی شرط ضمان,بررسی فقهی شرط ضمان,پروپوزال بررسی…

 • تحقیق آشنایی با مشاهیر وحماسه های منظوم ایران واصطلاحات شاهنامه فردوسی

  تحقیق آشنایی با مشاهیر وحماسه های منظوم ایران واصطلاحات شاهنامه فردوسی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • سلب مالکیت در قرار دادهای بین المللی نفت و گاز

  آثار سلب مالکیت در قرار دادهای نفتی,سلب مالکیت از سرمایه‌گذاران خارجی,سلب مالکیت چیست,سلب مالکیت در قرار دادهای بین المللی نفت…

 • پاورپوینت بررسی معماری کتابخانه اسکندریه مصر

  پاورپوینت بررسی معماری کتابخانه اسکندریه مصر رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت بررسی معماری کتابخانه اسکندریه مصر تعداد…

 • بررسی تطبیقی نکاح دختر باکره بدون اذن ولی

  بررسی تطبیقی نکاح دختر باکره بدون اذن ولی رفتن به سایت اصلی یکی از سوالاتی که در مورد نکاح زیاد…

 • عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان

  دانلود مقاله رضایت شغلی کارکنان دانشگاه,رضایت شغلی,رضایت شغلی در سازمان,رضایت شغلی کارکنان,رضایت شغلی کارکنان دانشگاه,عوامل موثر بر رضایت شغلی در…

 • مبانی رنگ

  fileina,اصطلاحات رنگی,پایان نامه,خرید پایان نامه دانشگاه تهران,خرید پایان نامه رشته صنایع,خرید مقاله و تحقیق رشته صنایع,دانود مقاله مبانی رنگ,رنگ,رنگسازی,سیستم همکاری…

 • مطالعه ساختار و نظام‌های مدیریت منابع انسانی شهرداری ممفیس

  ساختار مدیریت منابع انسانی شهرداری,شاخص‌های ارزیابی,شهرداری ممفیس,مدیریت عملكرد,مدیریت منابع انسانی,مطالعه ساختار و نظام‌های مدیریت منابع انسانی شهرداری توکیو,مطالعه ساختار و…

 • کاربرد کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم مدیریت استراتژیک

  ارزیابی متوازن,برنامه‌ریزی استراتژیک,روش‌های نوین سنجش عملکرد سازمان‌ها,سیستم مدیریت استراتژیک,كپلن و نورتون,کاربرد کارت امتیازی متوازن به عنوان سیستم مدیریت استراتژیک,کارت امتیازی…

 • رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

  بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان شهر ملکان,جهت گیری,جهت گیری مذهبی و سواد…

 • بررسی تاثیرات مدیریت موفق بر کارکرد کارمندان اداره کل استاندارد خراسان

  بررسی تاثیرات مدیریت موفق بر عملکرد کارکنان اداره کل استاندارد خراسان,بررسی تاثیرات مدیریت موفق بر کارکرد کارمندان اداره کل استاندارد…

 • ایمان و تولی در احادیث نبوی

  احادیث نبوی,ایمان,ایمان و تولی در احادیث نبوی,تولی,دانلود مقاله ایمان و تولی در احادیث نبوی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • پایان نامـه کارشنـاسی ارشـد رشته علوم سیاسی با عنوان بررسی رابطه میان احساس عدالت در نزد جوانان تهرانی و هویت ملی

  انجام پایان نامـ,پایان نامـه کارشنـاسی ارشـد رشته علوم سیاسی با عنوان بررسی رابطه میان احساس عدالت در نزد جوانان تهرانی…

 • پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان هوش هیجانی در افراد درونگرا در مقایسه با افراد برونگرا در دانشجویان دانشگاه های شهر تهران

  برونگرا,پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان هوش هیجانی در افراد درونگرا در مقایسه با افراد برونگرا در دانشجویان دانشگاه…