مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی کارکنان

پیشینه پژوهش رضایت شغلی,پیشینه تحقیق رضایت شغلی,مبانی نظری رضایت شغلی,مبانی نظری رضایت شغلی کارکنان,مبانی نظری رضایت شغلی کارکنان مخابرات,مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی کارکنان,مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی کارکنان هستید.

دانلود فایل

دانلود مبانی نظری رشته مدیریت مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی کارکنان  رضایت شغلی عامل نیروی انسانی همواره به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بقای سازمان ها مطرح است .بنابراین شناخت نیازها، انگیزه ها، تمایلات، عوامل رضایت و عدم رضایت کارمندان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سیاست های صحیح، راهبردهای مناسب و برنامه های مؤثر ضروری می باشد. رضایت شغلی، یک حس مثبت و مطبوع و پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است . این حالت کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می کند. از نظر سازمانی ، سطح بالای رضایت شغلی، منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای کارکنان می شود. لوک 1 معتقد است رضایت مندی شغلی ناشی از ارزیابی شغل به عنوان امری است که رسیدن یا امکان رسیدن به ارزش های مهم شغلی را فراهم می آورد. بنابراین فرد زمانی به طور مؤثر سازمان را در جهت رسیدن به اهداف آن یاری می رساند که ابتدا از شغل و حرفه خود راضی و خشنود باشد و نیز به کاری بپردازد که به آن علاقه مند است  ) فروغی 1386 (، دیدگاه ها و مفهوم ساز یهای متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف » رضایت شغلی «شکل گرفته و توسعه یافته است.   تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی با توجه به اینكه موضوع رضایت شغلی با انسان سركار دارد، احاطه بر جمیع ابعاد آن و ارائه یك تعریف جامع بسیار دشوار خواهد بود. پژوهش گران رضایت شغلی را از دیدگاه های گوناگون تعریف و توجیه نموده اند: ازنظر رابینز  (1991) رضایت شغلی، به نگرش کلی فرد در باره شغلش  اطلاق می شود. بدیهی است که  این تعریف بسیار کلی است ولی تعریف مزبور در بطن مفهوم این واژه قرار دارد. لازم به یاد آوری است که شغل فرد چیزی بیش از کارهای مشخص شده او است. شغل فرد ایجاب می کندکه او با همکاران و سرپرستان رابطه متقابل داشته باشد، مقررات و سیاست های سازمان را رعایت و اجرا نماید. این بدان معنی است که ارزیابی فرد درباره کارش و ابراز رضایت یا نارضایتی از آن کار، یک نتیجه کلی از مجموعه ای از ارکان متفاوتی است که در مجموع  شغل وی را تشکیل می دهند (پارساییان و اعرابی، 294:1378).  توافق کلی در تعریف رضایت شغلی وجود ندارد، گفته می شود رضایت شغلی نگرش کلی فرد در مورد کارش است (رابینز،1386،6). بنا بر گفته لاک  رضایت شغلی: از دستیابی یا پذیرفتن در نیل به ارزش های مهم شغلی فرد منتج می شود. ایجاد این ارزش ها با یکدیگر متناجسند یا به تکمیل نیازهای اساسی فرد کمک می کنند”. لاک تعریف می کند رضایت شغلی “احساس مثبت و لذت بخشی است که از ارزیابی کار و تجربه کاری حاصل می شود” رضایت شغلی را می توان بعنوان نگرش کارمند در مورد چیزهایی دانست که برای انجام درست کار مهم هستند. به گفته بالزر  رضایت شغلی را بعنوان احساسات یک کارگر در مورد شغل یا تجربه شغلیش که مرتبط است با تجارب جاری ، گذشته  و جانشین های موجود، می توان تعریف کرد.  فیشر و هانا  (1939 ) رضایت شغلی را عاملی روانی، قلمداد می نمایند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می انگارند. یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تامین نماید، در این حالت فرد از شغلش راضی است. در مقابل چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را قرار ندهد، در این صورت فرد شروع به مذمت شغل می نماید و در صدد تغییر آن بر می آید (شفیع آبادی ،1385 : 98).    به نظر هاپاک  (1935) رضایت شغلی، مفهومی پیچیده و چند بعدی است و با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی شود بلکه ترتیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می گردد که فرد شاغل در لحظه ای معین از زمان از شغلش احساس رضایت نماید و به خود بگوید از شغلش راضی است و از آن لذت می برد. فرد با تاکیدی که بر عوامل مختلف از قبیل میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل ، شرایط محیط کار  و فرآورده اشتغال، به طریق گوناگون احساس رضایت از شغلش می نماید(شفیع آبادی ،1385 : 99). گینز برگ و همکارانش (1951) به دو نوع رضایت شغلی اشاره می کنند: (1)   رضایت درونی که از دو منبع حاصل می گردد : الف) احساس لذتی که انسان صرفا از اشتغال به کار و فعالیت عایدش می شود.  ب) لذتی که بر اثر مشاهده پیشرفت و یا انجام برخی مسئولیت های اجتماعی و به ظهور رساندن  توانایی ها و رغبت های فردی به انسان دست می دهد. (2) رضایت بیرونی که با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد و هر لحظه در حال تغییر و تحول است. از عوامل رضایت بیرونی: شرایط محیط کار، میزان دستمزد و پاداش، نوع کار و روابط موجود بین کارگر و کار فرما را می توان نام برد. عوامل درونی ( خصوصیات و حالات فردی ) در مقایسه با عوامل بیرونی که شرایط کار و اشتغال را در بر می گیرد و از ثبات بیشتری برخوردارند. لذا رضایت درونی پایدارتر از رضایت بیرونی است و رضایت کلی، نتیجه تعامل بین دو رضایت درونی و بیرونی است(شفیع آبادی ،1385 : 99). فردریک هرزبرگ ، رضایت شغلی را دارای دو بعد دانسته اند. یك گروه عوامل و شرایطی كه فقدان آنها موجب عدم رضایت می‌گردد ولی تأمین آنها باعث ایجاد انگیزه شدید و قوی نمی‌شود بلكه فقط از بروز عدم رضایت جلوگیری می‌كند که آنها را عوامل بهداشتی یا عوامل بقاء می‌نامند . نبود این عوامل ممكن است چنان كارمندان را دچار عدم رضایت سازد كه سازمان را ترك كرده و موجودیت آن را به مخاطره اندازند. هرزبرگ این عوامل را برای تأمین و حفظ بهداشت و سلامت سازمان لازم دانسته است. دسته دوم عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه هستند كه وجود آنها موجب انگیزش و رضایت افراد ولی فقدان آنها تنها عدم رضایت ضعیفی را تولید می‌كند(پارسائیان و اعرابی،335:1378-332). کمپ  (1994) رضایت شغلی را به عنوان مجموعه تمام احساسات کارمندان درباره کار و تجربه کاریشان در نظر می گیرد، تحقیقات فروان نشان داده است که عوامل شخصیتی نقش بسیار مهمی را در تعیین رضایت شغلی بازی می کند. بعلاوه، مشاغل دارای اجزإ متنوعی هستند. بنابراین ممکن است یک شخص از یک جز از شغلش خوشش آیید و همان زمان از دیگر اجزإ شغلش خوشش نیاد.  اسمیت کندال  (1969) مطرح کردند که رضایت شغلی احساس پاسخ عاطفی یک کارمند به شغاش است، آنها ادعا کردند که مدیران همواره برای حفظ نیرو کار آموزش دیده و با انگیزه نیازمند تمرکز بر روی رضایت شغلی به عنوان عامل کلیدی و موفقیت سازمان می باشد. به نقل از: ,43)    (smith. 2010  لیت و الیکوت  ادعا کردند که رضایت شغلی به روشهای مختلف تعریف شده است و به طور کلی به عنوان یک ساختار یا بعنوان بخشی از اجزإ چندگانه در ارتباط با کار و فرد و دیگر متغیرها ی موقعیتی مورد آزمون قرار گرفته است ، عنوان شده است که وظایفی که در امتداد توانایهای فیزیکی  و ذهنی کارکنان قرار دارند جهت تکمیل کار هستند. رضایت شغلی که توجه مطالعات سازمانی را به خود جلب کرده است اشاره به دانش افراد به تجربیات کار دارد. هانت  (1999) نشان داد که رضایت شغلی  حدی از احساسات مثبت و منفی افراد از جنبه های بیرونی و درونی کار است. بوتنداچ و دی ویتی  بیان داشتند که رضایت شغلی مرتبط است با تصورات و ارزیابی های افراد از شغلشان، که این تصورات به نوبه خود تحت تأثیر موفقیت آنها از جماه نیازها، ارزش ها و تجاربشان قرار دارد. بنابراین افراد شغلشان را بر اساس مواردی که برای آنها مهم است ارزیابی می کنند به نقل از: (Ball , 2005)    با توجه به دیدگاه های گوناگون پژوهش گران، می توان گفت: انسان نسبت به جنبه های گوناگون کار، دارای طرز تلقی های متعددی می باشد و مجموعه عوامل گوناگون سبب می گردد که فرد شاغل از شغلش احساس رضایت نماید پس رضایت شغلی دارای مفهومی پیچیده و چند بعدی است که با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد و نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال دارد.و بیانگر این است فرد تا چه اندازه کار خود را دوست دارد و آن را چگونه ارزیابی می کند.پس نتیجه می گیریم که احساسات، تمایلات روانی ، انگیزش و غیره در رضایت شغلی کارکنان بسیار موثر است. فهرست مطالب مفهوم رضایت شغلی کارکنان  رضایت شغلی  تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی  رویکردهای اساسی به رضایت شغلی   الگوی سنتی  الگوی روابط انسانی  الگوی منابع انسانی  رویکرد انگیزش در رضایت شغلی  تئوری های محتوایی انگیزش   تئوری دو عاملی هرز برگ    تئوری سلسله ‏مراتب نیازهای مازلو  تئوری نیازهای مک کللند  تئوری ای . آر. جی  تئوری مك گریگور  تئوری های فرآیندی انگیزش   تئوری انتظار ارزش  تئوری تقویت  تئوری برابری   تئوری های معاصر   تئوری هدفگذاری   تئوری اسناد    رویکرد عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی    عوامل سازمانی  حقوق و دستمزد  ترفیعات   خط مشی‏های سازمانی   عوامل محیطی   سبك سرپرستی گروه كاری  شرایط کاری   ماهیت کار  عوامل فردی   کاربرد مهارت   سابقه خدمت  سطح تحصیلات  پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی  پیامدهای رضایت شغلی  افزایش بهره وری فرد  افزایش روحیه فرد  تعهد سازمانی فرد   تضمین سلامت فیزیكی و ذهنی فرد   افزایش رضایت از زندگی   افزایش سرعت آموزش مهارت های جدید شغلی  پیامدهای عدم رضایت شغلی  تشویش   غیبت كاری   تاخیر در كار   ترك خدمت  فعالیت اتحادیه  بازنشستگی زودرس  بخش دوم   پیشینه تاریخی تحقیق  تاریخچه مطالعات و تحقیقات انجام‏گرفته پیرامون رضایت شغلی  سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در زمینه رضایت شغلی  مروری بر مطالعات مربوط در خارج از ایران   مروری بر مطالعات مربوط در داخل ایران   جمع بندی ادبیات پژوهش  آموزش و رضایت شغلی  شایستگی کارکنان و اعتماد  تبادل و تسهیم اطلاعات و رضایت شغلی  توانمند سازی و رضایت شغلی   نتیجه گیری از ادبیات تحقیق

 • تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک ها

  تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک ها بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک…

 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان

  انگیزش شغلی کارکنان,رتبه بندی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان,شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان,شناسایی و رتبه بندی عوامل…

 • فعال کردن شیمیایی سطوح فلزات در محیط اسید فسفریکی

  آماده سازی سطوح فلزی,پوشش دهی فسفاته بر روی فلزات,دانلود پایان نامه صنایع,دانلود پایان نامه مهندسی صنایع,رنگ کاری فلزات,فسفات كاری و…

 • جزوه میکروبیولوژی آب

  جزوه میکروبیولوژی آب,فیزیولوژیکی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام جزوه میکروبیولوژی آب هستید. دانلود فایل جزوه میکروبیولوژی…

 • تبعات منفی بدحجابی بر خانواده و اجتماع

  پایان نامه بدحجابی,پایان نامه پیامدهای بدحجابی,پایان نامه پیامدهای بدحجابی بر اجتماع,پایان نامه پیامدهای بدحجابی بر خانواده,پیامدهای بدحجابی,پیامدهای بدحجابی بر اجتماع,پیامدهای…

 • بررسی مباحث تئوریک در احزاب سیاسی

  احزاب سیاسی,احزاب سیاسی از نگاه های متفاوت,بررسی تئوری احزاب سیاسی,بررسی مباحث تئوریک در احزاب سیاسی,دانلود تحقیق احزاب سیاسی,رقابت سیاسی احزاب,صورتهای…

 • مبانی نظری پیاده سازی موفق ERP با ارائه چارچوبی از مدیریت دانش

  پیاده سازی موفق erp در سازمان,عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP,عوامل کلیدی موفقیت erp,عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی ERP,مبانی نظری…

 • حریم های عفاف در قرآن

  حریم های عفاف در قرآن,دانلود تحقیق حریم های عفاف در قرآن,عوامل حفظ شخصیت و محبوبیت زن,مراتب حجاب و پوشش اسلامی,مهم…

 • ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه بر اساس الگوی تعالی EFQM

  ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه بر اساس الگوی تعالی EFQM رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی…

 • ساختار پست های فشار قوی

  پست های فشار قوی,پستهای انتقال نیرو,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه برق,دانلود پایان نامه مهندسی برق,ساختار پست های فشار قوی,سیستم های…

 • بررسی امور مالی مربوط به شرکت کربن ایران

  امور مالی شرکت کربن,بررسی امور مالی شرکت کربن,بررسی امور مالی مربوط به شرکت کربن ایران,حسابداری شرکت کربن بازدید کننده عزیز…

 • پروپوزال تخصیص منابع در رایانش ابری با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی

  پروپوزال انتخاب منابع و زمانبندی در رایانش ابری,پروپوزال تخصیص منابع در رایانش ابری,پروپوزال تخصیص منابع در رایانش ابری با الگوریتم…

 • بررسی فقهی و حقوقی بغی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

  بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران,بررسی فقهی و حقوقی بغی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392,بغی,بغی در…

 • تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاهها و مخازن گاز

  بررسی ژئوشیمیایی چاهها,تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاهها و مخازن گاز,تفسیر داده های راک اول وبیو مارکر مقاطع سطحی,دانلود پایان…

 • بررسی شرایط اختصاصی انتقال سهام در شرکتهای تعاونی

  انتقال اختیاری و قهری سهام,انتقال حقوق ناشی ازسهم,انتقال سهام در شرکت‏های تعاونی,بررسی شرایط اختصاصی انتقال سهام در شرکتهای تعاونی,جنبه های…