پروپوزال بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش

استقرار مدیریت دانش در سازمان صنایع دریایی,پروپوزال ارزیابی مقتضیات جهت استقرار مدیریت دانش,پروپوزال بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش,پروپوزال زیرساختهای لازم جهت استقرار مدیریت دانش,پروپوزال مدیریت دانش,پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان صنایع دریایی,عوامل کلیدی موفقیت برای پیاده سازی مدیریت دانش,عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت دانش
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروپوزال بررسی و رتبه بندی نیازهای سازمان برای پیاده سازی مدیریت دانش هستید.

دانلود فایل

دانلود پروپوزال پایان نامه برای کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری ارزیابی و اولویت بندی مقتضیات وجودی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش سازمان صنایع دریایی- گروه شناورهای اثرسطحی چکیده ارزیابی مقتضیات جهت استقرار مدیریت دانش، اولین گام در استقرار مدیریت دانش است که کلیه سازمان ها ملزم به انجام آن در این مسیر هستند، زیرا اگر مقتضیات، زیرساخت ها و پیش نیازهای مناسب و لازم برای استفاده از چنین فرآیندی فراهم نباشد حاصلی به جزء اتلاف منابع انسانی، وقت و منابع مالی نخواهد داشت. در این تحقیق به بررسی مقتضیات وجودی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان صنایع دریایی- گروه شناورهای اثرسطحی پرداخته شده است.       این تحقیق از نوع توصیفی اکتشافی می باشد. در مرحله اول با توجه به مطالعات پیشین انجام شده، مقتضیات مدیریت دانش شناسایی و بومی سازی شدند. در مرحله دوم، وضعیت مقتضیات وجودی سازمان در قالب پنج معیار، 21زیر معیار و 48 گزاره  از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. داده های حاصل از پرسش نامه این مرحله، از طریق نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. د ر مرحله سوم، زیر معیارها بر اساس میزان اهمیت و کاربرد آن ها در مراحل مختلف چرخه دانش، با استفاده از روش ویکور که از روش های تصمیم گیری چند معیاره است، اولویت بندی گردیدند.       در بررسی وضعیت مقتضیات وجودی مدیریت دانش، سازمان در سه معیار ظرفیت چارچوب سازمان، ظرفیت مدیریت دانش و ظرفیت فناوری، وضعیت مناسبی داشت و در دو معیار  ظرفیت افراد و فرهنگ سازمان و ظرفیت مدیریت تغییر در وضعیت مناسبی قرار نداشت. در اولویت بندی زیرمعیارها، حمایت و تعهد مدیریت، مشارکت کارکنان و آموزش به ترتیب بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سازمان های صنعتی و نظامی، خصوصاٌ سازمان صنایع دریایی-گروه شناورهای اثر سطحی جهت پیاده سازی مدیریت دانش، قرار گیرد.  واژگان کلیدی: مدیریت دانش ارزیابی مقتضیات اولویت بندی گروه شناورهای اثرسطحی مقدمه      در عصر امروز، دانش موجود درسازمان ها ازمهمترین دارایی های آنها محسوب می شود و  توانسته است خود را به عنوان یکی از اثربخش ترین وچالش برانگیزترین موضوعات مدیریتی معرفی نماید. مدیریت دانش شیوه جدیدی برای تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و خلاقانه سازمان است و به تلاش هایی اشاره دارد که به صورت سیستماتیک برای یافتن، ساماندهی و قابل دسترس نمودن سرمایه های فکری سازمان و تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می گیرد(ال دفت، 1377).  مقتضیات مدیریت دانش می تواند به عنوان عواملی تعریف شود که اگر به طور مناسبی لحاظ گردند منجر به اطمینان یافتن سازمان به دستیابی به یک مزیت رقابتی و موفقیت اجرای یک رویکرد گردند(محمدی، 1387) (روکارت، 1979).      داونپورت و پرابست  با انجام مطالعه موردی و بررسی شرکت های بزرگی مانند آمازون دات کام، لیستی از عوامل کلیدی موفقیت را برای پیاده سازی مدیریت دانش ارائه کرده اند که عبارتند از: رهبری، اندازه گیری عملکرد، خط مشی سازمانی، کسب و اشتراک دانش، ساختار سیستم های اطلاعاتی، الگوبرداری و آموزش(داونپورت و پرابست، 2002).       انصاری و نوروز نژاد (2013) در راستای اولویت بندی شاخص های مدیریت دانش، در تحقیقی که در سازمان اوراق بهادار انجام دادند، با استفاده از روشTOPSISتاپسیس، 26زیر معیار را بر اساس شش معیار اصلی خلق دانش،اکتساب دانش، یادگیری سازمانی،به اشتراک گذاشتن دانش، بهره برداری از دانش و ذخیره سازی دانش  مورد بررسی قرار دادند. این معیارهای اصلی دربرگیرنده شاخص ها و  اهداف سازمان هستند که در راستای آن ها، مدیریت دانش پیاده سازی می شود. در این تحقیق زیر معیارهایی مانند کار تیمی، تداوم یادگیری و استفاده از افرادی که برای دانش سازمانی ارزش قائل هستند، بالاترین اولویت را به دست آوردند و  راه حل های قدیمی بازیابی اطلاعات،اجرای ایده های جدید و آشنایی کارکنان با اینترنت، کمترین اولویت را به دست آوردند(انصاری و نوروزنژاد، 2013، 433-426).       محقر و همکاران(1391) در تحقیق خود در شرکت مکو یازده عامل را به عنوان عوامل موفقیت مدیریت دانش شناسایی و سپس به رتبه بندی این عوامل بر اساس روش گسترش عملکرد کیفیت فازی پرداخته اند. مدیریت منابع انسانی،حمایت و رهبری مدیریت و زیرساخت سازمانی بالاترین اولویت ها را به دست آورده اند(محقر و همکاران، 1391).      سعیدی  و همکاران(2012) عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت دانش را در قالب 33 زیر معیار، بر اساس چهار شاخص اصلی  جنبه استراتژیک، جنبه سازمانی، جنبه زیرساخت ها، جنبه اجتماعی و فرهنگی و جنبه سرمایه اجتماعی در شرکت بهنوش، با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی رتبه بندی کرده است. در این تحقیق چشم انداز استراتژیک، تعهد مدیریت و دسترسی به دانش بالاترین رتبه ها را به دست آوردند. هدف اصلی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت بهنوش، بهبود اوضاع شرکت، در  پنج شاخص فوق بااستفاده از 33زیرمعیار  است(سعیدی و همکاران، 2012، 1341-1335).      در پژوهش حاضر در ابتدا بر اساس مطالعات پیشین، زیر معیارهایی برای سنجش مقتضیات و وضعیت زیرساخت های موجود برای پیاده سازی مدیریت دانش تعریف می گردد و این زیر معیارها در قالب پنج معیار ظرفیت افراد و فرهنگ سازمان، ظرفیت چارچوب سازمان، ظرفیت مدیریت دانش، ظرفیت مدیریت تغییر و ظرفیت فناوری قرار می گیرند و بر اساس آن ها به بررسی وضعیت مقتضیات مدیریت دانش پرداخته خواهد شد. در ادامه زیر معیارهای سنجیده شده ، بر اساس میزان اهمیت و کاربرد آن ها در چرخه دانش اولویت بندی می شوند. فهرست فهرست مطالب چکیده 1 فصل اول:کلیات تحقیق 1-1- مقدمه.3 1-2- بیان مسأله .5 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .5 1-4- اهداف تحقیق .6 1-5- سوالات تحقیق.7 1-6- فرضیه‏های تحقیق8 1-7- قلمرو تحقیق9 1-8- محدودیت های تحقیق9 1-9- اصطلاحات.10 3-2- جامعه آماری.64 3-3- حجم نمونه.65 3-4- مراحل و روش محاسبات تحقیق. 65 3-4-1-  روش بررسی وضع موجود مقتضیات مدیریت دانش 67 3-4-2- اولویت بندی  زیرمعیار ها.71 منابع و مآخذ فهرست جداول جدول3-1-  CVI برای کل و معیار های پرسشنامه69 جدول3-2- آلفای کرونباخ برای کل و معیار های پرسشنامه.70 جدول3-3- طیف قبول و رد فرضیات.71 جدول3-4-  ارزش گذاری شاخصها نسبت به هم73 جدول3-5- متوسط شاخص سازگاری تصادفی.75 جدول3-6- ارزش گذاری زیرمعیارها بر اساس شاخص ها نسبت به هم76 شکل3-1- روند عملیاتی تحقیق66

 • پاورپوینت درس ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری

  پاورپوینت درس ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پاورپوینت درس ارزیابی کارآیی…

 • بررسی رفتار و عملکرد اعضا و اتصالات تحت اثر بارهای رفت و برگشتی

  بارهای رفت و برگشتی,بررسی رفتار اتصالات تیر به ستون,بررسی رفتار و عملکرد اعضا و اتصالات تحت اثر بارهای رفت و…

 • پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته معماری و عمران با عنوان بیمارستان صد تختخوابی

  اتوکد بیمارستان,اتوکد پروژه بیمارستان صد تختخوابی,پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته معماری و عمران با عنوان بیمارستان صد تختخوابی,دانلود پروژه…

 • غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک : پذیرش مصرف کننده و ارزیابی احساسی

  غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک : پذیرش مصرف کننده و ارزیابی احساسی بازدید کننده عزیز در حال…

 • بررسی شرکت تعاونی در حقوق ایران

  بررسی شرکت تعاونی در حقوق ایران,تعریف شرکت تعاونی در حقوق ایران,دانلود پایان نامه رشته حقوق,دانلود پایان نامه سرمایه شرکت تعاونی,دانلود…

 • ارزیابی الگوریتم LEACH در مسیریابی شبکه های حسگر بیسیم و ارائه الگوریتمهای بهینه در مصرف انرژی برای بهبود آن

  ارائه الگوریتمهای بهینه در مصرف انرژی برای بهبود الگوریتم LEACH,ارزیابی الگوریتم LEACH در مسیریابی شبکه های حسگر بیسیم و ارائه…

 • ارزیابی معایب و محاسن روشهای تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی و مالی

  ارزیابی معایب و محاسن روشهای تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی و مالی,بدهی های عملیاتی,بدهی های مالی,دانلود پایان نامه…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد با عنوان استحصال مس به روش هیدرومتالورژی از کانه‌های اکسیدی

  استحصال مس,استحصال مس به روش هیدرومتالورژی از کانه های اکسیدی,پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد با عنوان استحصال مس به…

 • پاورپوینت آشنایی با مسجد شیخ لطف الله

  پاورپوینت آشنایی با مسجد شیخ لطف الله رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت آشنایی با مسجد شیخ لطف…

 • ارزیابی عملکرد بیمه ایران با تحلیل پوششی داده ها

  ارزیابی عملکرد بیمه ایران با تحلیل پوششی داده ها رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل ترمینال نیویورک

  پاورپوینت تجزیه و تحلیل ترمینال نیویورک رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت تجزیه و تحلیل ترمینال نیویورک تعداد…

 • پروپوزال تقسیم بندی مشتریان و یافتن الگویی برای آنها برای بهبود وصول مطالبات معوق بانک

  الگوی مناسب جهت وصول مطالبات بانکی,بهبود وصول مطالبات معوق بانک,پروپوزال تقسیم بندی مشتریان و یافتن الگویی برای آنها برای بهبود…

 • مدل ریسک اعتباری و رتبه بندی مشتریان حقـوقی بانک کشاورزی

  اعتبارسنجی,دانلود مقالات كارشناسی ارشد رشته مدیریت,دانلود مقالات كارشناسی ارشد مدیریت,دانلود مقالات مدیریتی,رتبه بندی مشتریان,ریسک اعتباری,ریسک های نظام بانکی,مدل ریسک اعتباری…

 • پاورپوینت ماهیت تئوری حسابداری و تحقیقات بازار سرمایه ( فصل اول و دوم کتاب تئوری حسابداری تألیف دکتر نیکومرام و دکتر بنی مهد)

  پاورپوینت ماهیت تئوری حسابداری و تحقیقات بازار سرمایه ( فصل اول و دوم کتاب تئوری حسابداری تألیف دکتر نیکومرام و…

 • تخصیص منابع در رایانش ابری با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی

  پایان‌نامه انتخاب منابع و زمانبندی در رایانش ابری,پایان‌نامه تخصیص منابع در رایانش ابری,تخصیص منابع در ابر,تخصیص منابع در رایانش ابری…