بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر كارآفرینی,بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی,پایان نامه رابطه مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران,پایان نامه مدیریت دانش,پایان نامه میزان کارآفرینی,پیاده سازی مدیریت دانش در باشگاه های خصوصی,رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران,ضرورت کارآفرینی در سازمان های ورزشی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی هستید.

دانلود فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران بود. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کمی و از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه ی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران تشکیل می دادند که از بین باشگاه های موجود، 214 مدیر با روش نمونه گیری خوشه ای، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از نمونه ها از دو پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون و پرسشنامه سنجش میزان کارآفرینی اسکاربوروف و زیمور استفاده شد. به منظور تحلیل نتایج  از روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و روش های آمار استنباطی شامل آزمون های همبستگی پیرسون ، رگرسیون، آزمون t  مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک راهه با استفاده از نرم افزار spss  استفاده شد.  نتایج نشان داد بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد (79/0=r). همچنین بین مولفه های مدیریت دانش (خلق، تسهیم و کاربرد دانش) با میزان کارآفرینی رابطه وجود دارد که از بین این سه مولفه، کاربرد دانش بیشترین میزان همبستگی را داشت. کلید واژه: مدیریت دانش کارآفرینی خلق دانش تسهیم دانش کاربرد دانش مقدمه در عصر حاضر شتاب تغییرات در علوم و فناوری‌های پیشرفته به قدری فزونی یافته است که بسیاری از متفکرین بر این باورند که شتاب در نوآوری محصولات تولید شده با تکنولوژی سطح بالا و ایجاد دانش و توسعه آن از سرعت یادگیری بشر فراتر رفته است. پس، سازمان متولی حتی اگر تمام راهبردها، زمان و سرمایه انسانی را در اختیار خود را صرف یادگیری نمایند، باز هم ممکن است از عهده رویارویی برنیاید (نوو و چان  ، 2007). امروزه سازمان ها نمی توانند صرفا بر دارایی های مشهودشان مانند تکنولوژی تکیه کنند، خصوصا در بخش های تکنیکی. دارایی های مشهود به طور معمول در دسترس می باشند اما به طور بالقوه باعث مزیت رقابتی نمی شوند، به عبارتی آن ها پیش نیاز اولیه برای انجام تجارت هستند. دانش یک منبع حیاتی و عامل موفقیت در چنین محیط هایی است. دانش در طولانی مدت به عنوان منبع کلیدی برای سازمان ها در نظر گرفته شده است و مدیریت موثر آن هم امری ضروری است (ملادکووا  ، 2012). دنیای امروز، دنیای تغییر اطلاعات و دانش است. به همین سبب، ضروری است که سازمان ها قابلیت های لازم برای فعالیت در این شرایط را احراز نمایند. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان کمک می کند اطلاعات مهم و مفید را یافته، گزینش، سازماندهی و منتشر کند. همچنین مدیریت دانش برای انجام فعالیت هایی چون حل مسئله، آموختن پویا و تصمیم گیری ضروری می باشد. مدیریت دانش می تواند عملکرد سازمانی را با قادر ساختن سازمان به عملکرد هوشمندانه تر بهبود بخشد (واعظی و مسلمی، 1388). مدیریت دانش، یک دیدگاه برنامه‌ریزی شده و ساختارمند برای ایجاد به اشتراک گذاری و ذخیره‌کردن دانش به عنوان یک دارایی سازمانی است که برای ارتقاء توانمندسازی، سرعت و اثربخشی سازمان در ارائه محصولات یا خدمات برای مشتریان در راستای استراتژی کسب ‌وکار می‌باشد (پلیسیس  ، 2008). سازمان هایی که مدیریت دانش را در قابلیت اصلی خود مستقر کرده اند، تفاوت چشمگیری نسبت به سایر سازمان ها دارند از جمله این تغییرات سرعت فرایندها، شناسایی و سازگاری با تغییرات، حفظ و رشد دارایی های فکری و مزیت رقابتی پایدار از طریق خلاقیت مستمر است. بدون تردید دانش مهم ترین منبع سازمان است. بدیهی است چنین منبعی باید محافظت، بهسازی و اداره شود و از هر تکنیک و روشی که رشد بهتر آن را فراهم کند، استفاده شود (درویش، 1388).  از طرفی امروزه با توجه به تحولات روز به روز جامعه و تقاضاهای مداوم برای زندگی بهتر، کارآفرینی و نوآوری در هر زمینه ای ضروری به نظر می رسد. سازمان ها نیاز به کارآفرینی را درک کرده و تفکر و اندیشه های کارآفرینی در ساختارهای اداری نفوذ کرده است، زیرا رشد، پویایی و حتی بقای سازمان های امروزی در گرو به کارگیری کارآفرینی است. این نیاز در پاسخ به شرایط پیچیده و پویای محیطی حاکم بر سازمان های امروزی است که مهم ترین این شرایط عبارت اند از: افزایش سریع تعداد رقبا، توسعه ی فزاینده فناوری های نوین، افزایش انتظارات مشتریان و … می باشد (کوراتکو و هاجتس  ، ترجمه محرابی، 1383).  دانش، منبعی ضروری و پایدار در عرصه فناوری و کارآفرینی است (نوناکا  ، 1991). باید توجه داشت که جهان کنونی نیازمند پاسخگویی سریع است. سازگاری بی درنگ، نتیجه گیری سریع و بالاتر از همه نیاز رشد فردی، متأثر از دگرگونی هایی است که جهان کنونی نیازمند دانش و خلاقیت است. بسیاری از صاحب نظران و محققان، از دنیای امروزی به عنوان « عصر عدم تداوم » یاد می کنند. عصر عدم تداوم به این معناست که دیگر تجارب و راه حل های گذشته برای مسائل جاری و آینده سازمان کارگشا نیستند و باید به شیوه های دیگر اندیشید و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختارهای نوین بود (خانه کارآفرینان، 1385). کارآفرینی به فرایندی اطلاق می شود که در آن فرد کارآفرین با شناسایی و بهره وری از فرصت ها، منبعی در خلق و معرفی کالای جدید، شیوه های جدید در سازماندهی و اداره ساختارهای کسب و کار، شیوه های جدید در بازاریابی و شناسایی منشأیی جدید از منابع اولیه دارد (یداللهی فارسی و همکاران، 1390). فهرست مطالب فصل اول: چارچوب پژوهش 1 1-1-مقدمه 2 1-2-بیان مسأله 3 1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش 5 1-4-اهداف پژوهش 6 1-4-1-هدف کلی 6 1-4-2- اهداف اختصاصی 6 1-5-فرضیه‌های پژوهش 6 1-5-1- فرضیه اصلی 6 1-5-2- فرضیه های اختصاصی 6 1-6-تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش 7 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 8 2-1-مقدمه 9 2-2-مفاهیم پایه مدیریت دانش 9 2-3-تعاریف دانش 11 2-4-انواع دانش 11 2-5-تاریخچه مدیریت دانش 13 2-6-تعاریف مدیریت دانش 13 2-7-تعاریف ابعاد اصلی فرایند مدیریت دانش 15 2-7-1-خلق و کسب دانش 15 2-7-2-تسهیم دانش 16 2-7-3-کاربرد دانش 18 2-7-4-نگهداری و ذخیره دانش 19 2-7-5-فرایند ارزیابی و بازخورد 20 2-8-مدل‌های مدیریت دانش 20 2-8-1-مدل هیسیگ 21 2-8-2-مدل هفت‌سی 22 2-8-3-مدل مرحله‌ای مدیریت دانش لین (2007) 23 2-8-4-مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص‌های  KMC در اثر بخشی مدیریت دانش 23 2-9-اهمیت و ضرورت مدیریت دانش 24 2-10-اهداف مدیریت دانش 24 2-11-مزایای مدیریت دانش 25 2-12-موانع مدیریت دانش 26 2-13-کارآفرینی 27 2-13-1-کارآفرینی چیست؟ 27 2-13-2-کارآفرین کیست؟ 28 2-14-فرایند کارآفرینی 29 2-15-انواع کارآفرینی 31 2-16-اهمیت و نقش کارآفرینی 32 2-17-ضرورت کارآفرینی در سازمان های ورزشی 33 2-18-مزایای کارآفرینی 34 2-19-انواع مدل های کارآفرینی 34 2-19-1-مدل های محتوایی 35 2-19-2-مدل های فرآیندی 35 2-20-موانع کارآفرینی 37 2-21-پیشینه تحقیق 38 2-21-1-مطالعات داخل کشور 38 2-21-2-مطالعات خارج از کشور 41 فصل سوم: روش پژوهش 45 3-1-مقدمه 46 3-2-روش پژوهش 46 3-3-روش گردآوری داده‌ها 46 3-4-جامعه آماری 46 3-5-نمونه آماری 47 3-6-متغیرهای تحقیق 47 3-7-ابزارهای اندازه‌گیری 47 3-8-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 49 فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها 51 4-1-مقدمه 52 4-2-آمار توصیفی 52 4-3-آمار استنباطی: 55 4-4-تبیین فرضیه های پژوهش 56 4-4-1-فرضیه اصلی: 56 4-4-2-فرضیه های فرعی 56 4-5-یافته های جانبی: 61 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 64 5-1-مقدمه 65 5-2-توصیف دادهها 65 5-3-بحث و نتیجه گیری 65 5-4-نتایج تحلیل رگرسیون 71 5-5-محدودیت های پژوهش 71 5-6-پیشنهادها: 71 5-6-1-پیشنهادهای مبتنی بر پژوهش 71 5-6-2-پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 72 منابع 73 منابع فارسی 74 پیوست ها 86 فهرست جدول ها جدول 2-1: گاه شمار مدیریت دانش (حسن‌زاده، 1386) 13 جدول 2-2: تعاریف مختلف مدیریت دانش 15 جدول 3-1: پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون 48 جدول 3-2: طیف 5 گزینه ای لیکرت 48 جدول 3-3: تفسیر نتایج پرسشنامه میزان کارآفرینی 49 جدول 4-1: توزیع فراوانی نمونۀ تحقیق براساس متغیر جنسیت 52 جدول 4-2: توزیع فراوانی نمونۀ تحقیق براساس متغیر سطح تحصیلات 53 جدول 4-3: توزیع فراوانی نمونۀ تحقیق براساس متغیر سابقه خدمت 54 جدول4-4:  میانگین وانحراف استاندارد متغیر های پژوهش 55 جدول 4-5: آزمون کالموگروف اسمیرنف برای نرمال بودن متغیر های پژوهش 55 جدول 4-6: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران 56 جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مولفه خلق دانش و میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی 56 جدول 4-8: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مولفه تسهیم  دانش و میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران 57 جدول 4-9: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مولفه کاربرد دانش و  میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران 57 جدول 4-10: نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت بین مردان و زنان در میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران 58 جدول 4-11: نتایج آزمون F لوین برای بررسی مفروضۀ همگنی واریانس ها در متغیر میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران با  سطح تحصیلات مختلف 59 جدول 4-12: نتایچ تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی تفاوت بین مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران با سطح تحصیلات مختلف در میزان کارآفرینی 59 جدول 4-13: نتایج آزمون توکی بر ای مقایسۀ میانگینهای مدیران با سطح تحصیلات مختلف در میزان کارآفرینی 59 جدول 4-14: نتایج آزمون F لوین برای بررسی مفروضه همگنی واریانسها در متغیر میزان کارآفرینی در مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران با سوابق خدمت مختلف 60 جدول 4-15: نتایچ تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی تفاوت بین مدیران باشگاههای خصوصی شهر تهران با سوابق خدمت مختلف در میزان کارآفرینی 60 جدول 4-16: آمارههای قدرت تحمل و عامل تورم واریانس برای بررسی مفروضه هم خطی چندگانه بین متغیرهای مستقل پژوهش 61 جدول4-17: تجزیه وتحلیل واریانس برای نشان دادن معنی داری پیش بینی میزان کارآفرینی  از طریق مولفه های مدیریت دانش 62 جدول 4-18: تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان  برای پیش بینی میزان کارآفرینی مدیران از طریق مولفههای مدیریت دانش 62 جدول 4-19: ضریب همبستگی وتبیین چند متغیره برای پیش بینی متغیر میزان کارآفرینی از طریق مولفههای مدیریت دانش 63 فهرست نمودارها نمودار 4-1: توزیع فراوانی نمونۀ تحقیق براساس متغیر جنسیت 52 نمودار 4-2: توزیع فراوانی نمونۀ تحقیق براساس متغیر سطح تحصیلات 53 نمودار 4-3: توزیع فراوانی نمونۀ تحقیق براساس سابقۀ خدمت 54 فهرست شکل ها شکل 2-1: هرم سلسه مراتبی دانش (فایرستون و مک. ال روی، ترجمه جعفرنژاد و سفیری، 1387) 10 شکل 2-2: مدل هیسیگ (2000) 22 شکل 2-3: مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص‌های KMC در اثربخشی مدیریت دانش 23 شکل 2-4: انتقال دانش کسب‌ و ‌کار مزیت رقابتی 26 شکل2-5:  فرایند کارآفرینی 30 شکل 2-6: عناصر اصلی در ایجاد یک شرکت نوپا 36 شکل2-7: مدل اردیل 41

 • پرسشنامه بررسی تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت پروژه بر روی موفقیت پروژه های ساخت و تولید شرکت ها

  پرسشنامه بررسی تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت پروژه بر روی موفقیت پروژه های ساخت و تولید شرکت ها رفتن به سایت…

 • پاورپوینت بررسی سیستم مدیریت زباله

  پاورپوینت بررسی سیستم مدیریت زباله رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت بررسی سیستم مدیریت زباله تعداد اسلاید: 57…

 • توابع، عقود احسانی و عقود احتمالی در رفع ابهام در مورد معامله

  ابهام در مورد معامله,پایان نامه ابهام در مورد معامله,پروژه ابهام در مورد معامله,توابع در رفع ابهام در مورد معامله,توابع، عقود…

 • جوشكاری مقاومتی در میكرو اتصال ها

  تاریخچه جوش,تعریف جوش,جوشكاری مقاومتی,جوشكاری مقاومتی در میكرو اتصال ها,جوشکاری,دانلود پایان نامه جوشکاری,دانلود پایان نامه رشته جوشکاری و مکانیک,سیستم همکاری در…

 • جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,جرایم مشهود,جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها,جرم,حقوق کیفری ایران,خرید مقاله و تحقیق…

 • پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی تأثیرات منفی تربیتی پدر و مادر بر عزت نفس کودکان و نوجوانان در مدرسه

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی,پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی، راهنمایی و مشاوره با عنوان رابطۀ خودکارآمدی با…

 • مبانی نظری میزان تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش

  استقرار مدیریت دانش در شرکتها,استقرار مدیریت دانش در شرکتهای فعال شهید رجائی,رابطه ساختار سازمانی بر مدیریت دانش,مبانی نظری تاثیر ساختار…

 • پرسشنامه نقش فعالیت های روابط عمومی در توسعه شرکت

  پرسشنامه نقش فعالیت های روابط عمومی در توسعه شرکت رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه نقش فعالیت های روابط…

 • بررسی عملکرد سیستم کنترل اسکادا در نظارت بر شبکه های قدرت

  اصول کارکرد سیستم های SCADA,بررسی عملکرد سیستم کنترل اسکادا در نظارت بر شبکه های قدرت,دانلود پایان نامه برق,دانلود پایان نامه…

 • پرسشنامه بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی، قابلیت های بازاریابی و جهت گیری استراتژیک سازمان

  پرسشنامه بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی، قابلیت های بازاریابی و جهت گیری استراتژیک سازمان رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته…

 • بررسی فرایندهای شکل زائی و عوامل موثر در فرسایش خاک

  اشکال فرسایش خاک,اشکال فرسایش خاک در حوضه آبخیز رودخانه سقز,بررسی عوامل موثر در فرسایش خاک در حوضه آبخیز رودخانه سقز,بررسی…

 • نتایج بررسی میزان باکتری و قارچ و pm در بخش های مختلف بیمارستان

  pm 1,pm 10,pm 25,اسپروژیلوس,اسپروژیلوی فلاووس,استافیلوکوک,استاکی یوتوریوم,استرپنوکوک,اکرومونیوم,الترنالیا,باسیل گرم مثبت,باسیل گرم مثبت اسپوردار,باسیل گرم مثبت بدون اسپور,باسیل گرم منفی,باسیلوس سرئوس,باکتری های نمونه…

 • مبانی نظری ارائه روشی تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد و کارایی شرکت های گاز

  مبانی نظری ارائه روشی تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد و کارایی شرکت های گاز رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فعالیت های پیشبرد فروش

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فعالیت های پیشبرد فروش رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشته مدیریت…

 • پایان نامه رشته حقوق،جامعه شناسی و روانشناسی با عنوان بررسی عوامل روسپیگری در تهران

  fileina,انجام پایان نامه رشته حقوق،جامعه شناسی و روانشناسی,پایان نامه رشته حقوق،جامعه شناسی و روانشناسی با عنوان بررسی عوامل روسپیگری در…