مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر

ادبیات نظری استراتژیک تغییر,ادبیات و مبانی نظری استراتژیک تغییر,پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر,دانلود مبانی نظری استراتژیک تغییر,فصل دوم پایان نامه استراتژیک تغییر,مبانی نظری استراتژیک تغییر,مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر هستید.

دانلود فایل

دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته مدیریت مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر مقدمه: در حال حاضر استراتژی جامعی در سطح صنعت هوائی و خصوصاً هواپیمائی كشور وجود ندارد. این موضوع در حالیست كه صورتهای مالی شركت‌های هواپیمایی نشان دهنده مبالغ بسیار بالائی از صرف منابع بودجه‌ای كشور است كه در صورت ارائه یك مدل مناسب برای این شركت‌ها و تأثیرگذاری بر كاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای آنان، می‌توان انتظار منافع بالائی را در سطح ملی داشت. همچنین در حال حاضر شركت‌های جدیدی وارد صنعت شده‌اند كه از تجربه حرفه‌ای لازم برخوردار نبوده و در صورت عدم ارائه یك مدل جامع برای شركت‌های هواپیمائی، امكان بروز مشكلات وسیع‌تر در صورت تداوم این روند وجود دارد. با توجه به موارد فوق از یك طرف و وجود تحریم در بخش هوایی كشور و جایگاه صنعت حمل و نقل در سند چشم انداز بیست ساله، این تحقیق می‌تواند با شناسائی استراتژی‌های تغییر شركت‌های هواپیمائی برتر و استخراج مدلی مناسب از آنها، مدل به دست آمده را برای شركت‌هایی كه خواهان تغییر هستند  تسری دهد. برای به دست آوردن  مدلی مناسب، این تحقیق، شركتهای هواپیمای برتر (بین‌الملی پروازكننده به ایران و بالعكس) كه در طی یك دوره 5 ساله از عملكرد در حال رشد برخوردار بوده‌اند را انتخاب كرده و متعاقباً برای رسیدن به نتیجه تحقیق، مراحل زیر را انجام خواهد داد. 1) بررسی مدل‌های مربوط به موضوعات تغییر و گونه‌های مختلف تغییر در سطح استراتژیك (ادبیات تحقیق) به منظور حمایت ازچارچوب نظری تحقیق . یعنی پاسخ به این سوال كه موضوعات تغییر در این تحقیق كدام بوده و گونه‌های مختلف هر یك از این موضوعات چه هستند. 2) بررسی ارتباط و میزان تاثیر این موضوعات (متغیرهای مستقل تحقیق) بر عملكرد شركت‌های هواپیمایی برتر (متغیر وابسته تحقیق). یعنی پاسخ به این سئوال كه كدام یك از این موضوعات، در تاثیرگذاری برعملكرد، از اولویت بالاتری برخورداراست. 3) بررسی ارتباط و هماهنگی گونه‌های موضوعات تغییر (در سطح استراتژیك) با متغیرهای تعدیل‌كننده (میزان كنترل و نوع تأكید بر داخل و خارج) جهت استخراج یك مدل مناسب. یعنی پاسخ به این سوال كه تركیب بهینه این گونه‌ها چیست. کلمات کلیدی: موضوعات تغییر شركت‌های برتر مدیریت استراتژیك تغییر تئوری برخاسته از زمینه موضوعات تغییر در سطح استراتژیك 1) بیان مسئله در حال حاضر استراتژی جامعی در سطح صنعت هوائی و خصوصاً هواپیمائی كشور وجود ندارد. این موضوع در حالیست كه صورتهای مالی شركت‌های هواپیمایی نشان دهنده مبالغ بسیار بالائی از صرف منابع بودجه‌ای كشور است كه در صورت ارائه یك مدل مناسب برای این شركت‌ها و تأثیرگذاری بر كاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای آنان، می‌توان انتظار منافع بالائی را در سطح ملی داشت. همچنین در حال حاضر شركت‌های جدیدی وارد صنعت شده‌اند كه از تجربه حرفه‌ای لازم برخوردار نبوده و در صورت عدم ارائه یك مدل جامع برای شركت‌های هواپیمائی، امكان بروز مشكلات وسیع‌تر در صورت تداوم این روند وجود دارد.  با توجه به موارد فوق از یك طرف و وجود تحریم در بخش هوایی كشور و جایگاه صنعت حمل و نقل در سند چشم انداز بیست ساله، این تحقیق می‌تواند با شناسائی استراتژی‌های تغییر شركت‌های هواپیمائی برتر و استخراج مدلی مناسب از آنها، مدل به دست آمده را برای شركت‌هایی كه خواهان تغییر هستند  تسری دهد. برای به دست آوردن  مدلی مناسب، این تحقیق، شركتهای هواپیمای برتر (بین‌الملی پروازكننده به ایران و بالعكس) كه در طی یك دوره 5 ساله از عملكرد در حال رشد برخوردار بوده‌اند را انتخاب كرده و متعاقباً برای رسیدن به نتیجه تحقیق، مراحل زیر را انجام خواهد داد. 1) بررسی مدل‌های مربوط به موضوعات تغییر و گونه‌های مختلف تغییر در سطح استراتژیك (ادبیات تحقیق) به منظور حمایت ازچارچوب نظری تحقیق .یعنی پاسخ به این سوال كه موضوعات تغییر در این تحقیق كدام بوده و گونه‌های مختلف هر یك از این موضوعات چه هستند. 2) بررسی ارتباط و میزان تاثیر این موضوعات (متغیرهای مستقل تحقیق) بر عملكرد شركت‌های هواپیمایی برتر (متغیر وابسته تحقیق).یعنی پاسخ به این سئوال كه كدام یك از این موضوعات، در تاثیرگذاری برعملكرد، از اولویت بالاتری برخورداراست. 3) بررسی ارتباط و هماهنگی گونه‌های موضوعات تغییر (در سطح استراتژیك) با متغیرهای تعدیل‌كننده (میزان كنترل و نوع تأكید بر داخل و خارج) جهت استخراج یك مدل مناسب. یعنی پاسخ به این سوال كه تركیب بهینه این گونه‌ها چیست. فهرست مطالب ارائه یك الگوی مناسب استراتژیك تغییر از میان شركت‌های هواپیمائی برتر و استفاده از این الگو برای سایر شركت‌های هواپیمائی جهت افزایش عملكرد آنان 1 فصل دوم:گستره نظری و پیشینة پژوهش 19 جدول 1-2: ادبیات تغییر در مدیریت 22 1)مفاهیم عمومی تغییر 23 1-1)تغییر چیست؟ 23 1-2)تغییرات برنامه‌ریزی شده در مقابل تغییرات غیربرنامه‌ریزی 26 1-3)تغییرات دائمی در مقابل تغییرات مقطعی 26 1-4)تغییرات تكاملی، انتقالی و استحاله‌ای 28 1-4-1)تغییرات تكاملی: 28 1-4-2)تغییرات انتقالی: 29 1-4-3)تغییرات استحاله‌ای: 29 نمودار 1-2: تغییرات تكاملی، انتقالی و استحاله‌ای 29 1-5)جمع‌بندی قسمت اول (مفاهیم عمومی تغییر) 30 2)الگوهای مرتبط با موضوعات تغییر 30 2-1)مدل فرآیندها، محتوا و زمینه 30 نمودار 2-2: موضوعات تغییر از دیدگاه پتیگرو و وایپ 31 2-2)مدل متن تغییر 32 2-3)مدل یكپارچه تغییر سازمانی 33 نمودار 4-2: استراتژیهای تغییر سازمانی بر اساس مدل 33 2-4)مدل ادكار 35 2-5)مدل عوامل تغییر دفت 35 2-6)مدل لویت 37 2-9)جمع‌بندی الگوهای مرتبط با موضوعات تغییر 38 3)مدیریت استراتژیك تغییر 39 3-1)نگرش استراتژیك چیست؟ 39 3-1-2)نگرش روابط انسانی به مدیریت 40 3-1-3)نگرش علمی (كمی) به مدیریت 40 3-1-4)نگرش سیستمی به مدیریت 40 3-1-5)نگرش اقتضایی به مدیریت 40 3-2)مقایسه نگرش‌ها و ارتباط آن با دیدگاه استراتژیك 41 3-5)تفاوت مدیریت استراتژیك تغییر با نگرش عملیاتی تغییر 42 3-7)موضوعات تغییر در سطح استراتژیك 43 3-8)منابع انسانی به عنوان موضوعی در سطح استراتژیك تغییر 46 3-9)مدل استراتژیك منابع انسانی 47 جدول 2-2: تفاوت گزینه‌های استراتژیك منابع انسانی از لحاظ ویژگی‌های سیستم منابع انسانی 51 3-11)تكنولوژی به عنوان عاملی در سطح استراتژیك تغییر 52 3-12)دیدگاه‌های مربوط به تكنولوژی 52 3-13)مدل استراتژیك تكنولوژی 55 3-15)فرهنگ به عنوان عاملی در سطح استراتژیك تغییر 58 3-16)مدل‌های یكپارچه فرهنگ‌ سازمانی 60 3-17)گونه‌شناسی عامل فرهنگ سازمانی در سطح استراتژیك 62 3-18)ساختار به عنوان عاملی در سطح استراتژیك 63 3-18-2)متغیرهای مرتبط با ساختار سازمانی 63 جدول 4-2: متغیرهای مرتبط با ساختار سازمانی 65 3-18-3)تأثیر محیط بر ساختارهای سازمان 65 3-20-2)جایگاه اهداف در مجموعه عناصر (موضوعات) تغییر استراتژیك 72 3-21)مدل استراتژیك اهداف سازمانی 73 4)مدل تحقیق 81 5)پیشینه مطالعاتی 85 منابع 

 • پرسشنامه شناسایی نقاط مساله ساز سازمان و ارائه مدلی جامع برای ارزیابی پیاده سازی ERP در آن

  پرسشنامه ERP,پرسشنامه ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP,پرسشنامه ارزیابی پیاده سازی erp,پرسشنامه ارزیابی پیاده سازی erp در سازمان های…

 • مبانی نظری زمانبندی کارها در رایانش ابری و ارائه الگوریتمی بهینه برای بهبود بازدهی آن

  الگوریتمی بهینه برای زمانبندی کارها در رایانش ابری,دانلود مبانی نظری رایانش ابری,زمانبندی در رایانش ابری,زمانبندی در محاسبات ابری,مبانی نظری زمانبندی…

 • محاربه و مفهوم آن در قرآن کریم و بررسی این موضوع ازنگاه اهل سنت و اهل تشیع

  ارکان جرم محاربه,پایان نامه محاربه در قانون جدید,پایان نامه مفهوم محاربه در قرآن کریم,جرم محاربه در قانون جدید,دانلود پایان نامه…

 • پایان نامه رشته حمل و نقل با عنوان طرح اضطراری فرودگاه بندر لنگه

  AIRPORT EMERGENCY PLAN,fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته حمل و نقل,پایان نامه رشته حمل و نقل با عنوان طرح اضطراری…

 • مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل

  fileina,اکراه,انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق,خرید مقالات حقوقی,دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل,سیستم همکاری در فروش…

 • پاورپوینت نظریه بندورا مربوط به درس نظریه های یادگیری

  پاورپوینت نظریه بندورا مربوط به درس نظریه های یادگیری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نظریه بندورا مربوط به درس نظریه…

 • ارزیابی عملکرد و رتبه بندی پالایشگاه های گاز کشور

  ارزیابی عملکرد و رتبه بندی پالایشگاه های گاز کشور رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته صنایع ارزیابی عملکرد…

 • پاورپوینت شخصیت

  انواع رویکردهای شخصیت,پاورپوینت شخصیت,تحقیق شخصیت,تعریف شخصیت,شخصیت,مقاله شخصیت,ویژگی های شخصیتی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پاورپوینت شخصیت…

 • بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیون

  بررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیون,بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی,تبلیغات تلویزیونی,تحولات تبلیغات در ایران,تغییر و تحولات حوزه بازاریابی و تبلیغات تلویزیون,دانلود پایان نامه…

 • مقاله رشته روانشناسی با عنوان افسردگی و اعتیاد

  fileina,آسبب شناسی اعتیاد,اعتیاد و اختلال روانی,افسردگی,انجام پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی,پایان نامه,دانلود مقاله رشته روانشناسی با عنوان انگیزش,سیستم همکاری…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق طلاق

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق طلاق رفتن به سایت اصلی در این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق طلاق بصورت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری به برند

  ادبیات نظری وفاداری به برند,ادبیات و مبانی نظری وفاداری به برند,پیشینه تحقیق وفاداری به برند,دانلود مبانی نظری وفاداری به برند,فصل…

 • دانلود پاورپوینت نقش سیستم های اطلاعاتی و IT در مدیریت زنجیره تامین

  اهمیت اطلاعات در زنجیره تامین,تفاوت مدیریت زنجیره تامین و لجستیک,حوزه های مدیریت زنجیره تامین,دانلود پاورپوینت نقش سیستم های اطلاعاتی و…

 • پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی عمومی با عنوان رابطه بین اضطراب امتحان و شیوه های فرزندپروری والدین

  اضطراب,امتحان,انجام پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی عمومی,پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی عمومی با عنوان رابطه بین اضطراب امتحان…

 • پرسشنامه بررسی مولفه های طراحی داشبوردها برای ارائه اطلاعات مناسب و بهنگام برای مدیران سیستم

  پرسشنامه بررسی مولفه های طراحی داشبوردها برای ارائه اطلاعات مناسب و بهنگام برای مدیران سیستم رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان‌نامه…