مبانی نظری و پیشینه تحقیق امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی

ادبیات نظری بودجه ریزی عملیاتی,ادبیات و مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی در آموزش عالی,پیشینه تحقیق بودجه ریزی عملیاتی,دانلود مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی,فصل دوم پایان نامه بودجه ریزی عملیاتی,مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق بودجه ریزی عملیاتی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی هستید.

دانلود فایل

دانلود مبانی نظری پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری مبانی نظری و پیشینه تحقیق امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی چکیده:  این تحقیق با هدف امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری  به عمل آمده است. به این منظور بر اساس مدل شه ((sheh ، طبقه بندی سه گانه ای از میزان توانایی (توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی)، میزان اختیارات (اختیار سازمانی، اختیار قانونی و اختیار رویه ای) و  میزان پذیرش (پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی و پذیرش انگیزشی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری مورد بررسی قرار گرفت.  تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی- پیماشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه معاونین دانشگاه، روسای دانشکده ها و مدیران و کارشناسان حسابداری و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری به تعداد 78 نفر بودند که با پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای كرونباخ استفاده شد که مقدار آلفای كرونباخ بدست آمده برای میزان توانایی بودجه ریزی عملیاتی 0/85، میزان اختیارات 0/77 و میزان پذیرش بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری0/81محاسبه گردید. نتایج حاصل آزمون t تک گروه نشان داد، هر سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش (در سطح معنا داری 0.01>p ) برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری وجود دارد. همچنین بر اساس یافته های آزمون فریدمن، از میان عوامل مورد مطالعه؛ پذیرش مدیریتی، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی از مهم ترین عوامل استقرار بودجه ریزی عملیاتی در این واحد، می باشند.   واژگان کلیدی: مدل شه بودجه ریزی عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری مقدمه: طی سالهای  اخیر  فشارهای  فزایند ه ای  در  زمینه  نظارت مالی  بر  سازما ن ها، تقریبا   در  تمامی كشورهای جهان  به  چشم  می خورد.  این فشارها  ناشی از  محدودیت  منابع ،  افزایش حساسیت های جامعه و گرایش سیاستمداران  در جلب رضایت  مردم   به  منظور  ارائه  عملكرد  مثبت  در  جهت  كسب  مقبولیت، مشروعیت و پاسخگویی در راستای  بهبود  مدیریت  بر  منابع  مالی  بوده  است   . بسیاری  از  كشورهای توسعه یافته  و در حال توسعه  دنیا  در تلاشند  نظام بودجه ریزی خود را  در  یك  فرآیند  بهبود  یا  تغییر  به  یك نظام  عملكرد محور  یا  عملیاتی  كه  در  آن  ارتباط  بین  اعتبارات  بودجه ای  و عملكرد  دستگاههای  اجرایی شفاف   و  قابل  درك  است،  نزدیكتر سازند  و از  این  طریق  پشتوانه  اطلاعاتی معتبر  و  قابل  اطمینانی  برای تصمیمات  بودجه ای فراهم آورند)حسن آبادی و نجارصراف، 1387).  در واقع بودجه ریزی  عملیاتی، ابزار مدیریتی سودمندی به شمار می آید که  برای تولید  و  تبادل  اطلاعات  حال  و آتی  بر اساس شاخص ها و استانداردهای  عملكردی  به  منظور تنظیم بودجه برای برآورد و سنجش عملکرد سازمانها ضروری می باشد. دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز که  مسئول  كشف  و نشر دانش  و فراهم سازی آموزش  و  یادگیری عالی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و كمك به توسعه جوامع هستند،  به عنوان یك نظام (سیستم) از چندین  زیر نظام تشكیل شده اند که  اساسی ترین نظام  مدیریتی آن  نظام  مالی است (ساكتی و سعیدی، 1386). استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در نظام مالی دانشگاه ها عوامل اثر بخشی و صرفه جویی را به  ابعاد  سنتی بودجه   ریزی  اضافه  می كند. اهمیت موضوع فوق موجبات توجه و اصلاحات اخیر در نظام بودجه ای دانشگاه های کشور و حرکت به سوی بودجه عملیاتی را نشان می دهد. به طوری که در قانون برنامه چهارم توسعه، دانشگاه ها نه تنها باید نظام بودجه ریزی خود را از بودجه ریزی برنامه ای به بودجه ریزی عملیاتی تغییر دهند بلکه (در اجرای بند الف ماده 49 این قانون)، موسسه های آموزش عالی ملزم به تهیه بودجه عملیاتی به منظور دستیابی به بهای تمام شده فعالیت های آموزشی و پژوهشی و تعیین هزینه سرانه دانشجو در رشته های مختلف به منظور تامین منابع مالی هستند. از سوی دیگر به استناد این ماده، قانون برنامه چهارم توسعه کشور که اعتبارات هزینه ای دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی دولتی براساس قیمت تمام شده به آنها اختصاص خواهد یافت و با توجه به توسعه همه جانبه موسسه های آموزش عالی در کشور، نیاز به بهبود شیوه های کنترل و مدیریت منابع مالی در آن احساس بیشتری می شود. این امر می تواند موجب تمرکز بیشتر دانشگاه ها به مقوله کارآیی و اثربخشی منابع مالی شود. تنها راه تحقق این اهداف استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی عنوان شده است. ویژگی و وجه تمایز این نظام از نظام بودجه ریزی موجود، تاکید روی اهداف، نتایج و محصول هر یک از اقلام هزینه ای و افزایش قدرت پاسخگویی دانشگاهها است.  دانشگاه آزاد اسلامی نیز به عنوان یکی از موسسه های آموزش عالی از این امر مستثنی نمی باشد و تغییر در نظام بودجه ریزی این دانشگاه به مثابه سایر دانشگاه های کشور  امری  ضروری  به  نظر می آید .بر اساس این تحقیق در پی مشخص نمودن عوامل متعددی نظیر میزان شناخت و دانش مدیران و کارشناسان نسبت به این نظام و سایر عوامل انسانی و رفتاری مرتبط با استقرار بودجه عملیاتی و همچنین مشکلات و موانع و ظرفیت های  موجود برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی می باشد. با توجه به مطالعات نظری و شرایط موجود در موسسه های آموزش عالی کشور می توان امکان استواری بودجه ریزی عملیاتی را در قالب سه عامل پذیرش، توانایی و اختیار تقسیم بندی نمود. عامل پذیرش شامل پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی و پذیرش انگیزشی می باشد. عامل توانایی نیز از سه گروه توانایی فنی،توانایی ارزیابی عملکرد و توانایی انسانی تشکیل می گردد. همچنین عامل اختیار نیز شامل اختیار قانونی، اختیار رویه ای واختیار سازمانی می باشد. لذا در این تحقیق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری از بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب گردید تا امکان استقرار بودجه ریزی عملیاتی در این دانشگاه مورد مطالعه قرار گیرد.   فهرست مطالب فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق بودجه ریزی عملیاتی مبانی نظری پژوهش بودجه ریزی عملیاتی بخش اول: مبانی نظری تحقیق 2-1) تاریخچه بودجه 2-1-1) تعاریف بودجه 2-1-2) تعاریف بودجه از دیدگاه قانونی 2-1-3) مراحل بودجه ریزی در ایران 2-1-3-1) مرحله تهیه ، تنظیم و پیشنهاد بودجه 2-1-3-2) مرحله تصویب بودجه 2-1-3-3) مرحله اجرای بودجه 2-1-3-4) مرحله نظارت بر بودجه 2-1-4) بودجه ریزی برنامه ای 2-1-5) نظام بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف   2-1-5-1) نظام بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف  در امریکا 2-1-6)نظام بودجه ریزی بر مبنای صفر 2-1-7) مزایای بودجه ریزی بر مبنای صفر در مقایسه با بودجه ریزی سنتی 2-1-8) نظام بودجه ریزی بر مبنای صفر در امریکا 2-1-9) نظام بودجه ریزی افزایشی  22 2-1-10) مزایا و معایب بودجه ریزی افزایشی 38 2-2) بودجه ریزی عملیاتی 39 2-2-1) تعریف بودجه ریزی عملیاتی 39 2-2-2)تعریف بوجه عملیاتی از دیدگاه کمیسیون هوور 40 2-2-3) انواع بودجه ریزی عملیاتی 40 2-2-4) مبانی قانونی بودجه ریزی عملیاتی  41 2-2-5) اجرای بودجه عملیاتی 45 2-2-5-1) حسابداری قیمت تمام شده 46 2-2-5-2) روش اندازه گیری کار 2-2-6) تحقق بودجه ریزی عملیاتی 47 2-2-7) اهداف بودجه ریزی عملیاتی 49 2-2-8) ویژگیهای بودجه ریزی عملیاتی 50 2-2-9)  اصول و مفاهیم هزینه یابی محصول 51 2-2-10) فواید بودجه ریزی عملیاتی  54 2-2-11) الزامات بودجه ریزی عملیاتی 55 2-2-11-1) جلب موافقت و تعهد نقش آفرینان اصلی 55 2-2-11-2) تنظیم برنامه زمانی برای اجرا 55 2-2-11-3) تامین آموزشهای لازم  56 2-2-11-4) بررسی و توسعه برنامه های راهبردی 57 2-2-11-5) ایجاد سیستم اطلاعات و حسابداری قیمت تمام شده 58 2-2-11-6) ارزیابی عملکرد و گزارش نتایج 59 2-2-11-7) فراهم کردن زمینه های مدیریتی  60 2-2-11-8) اقدامات نهایی 2-2-12) موانع بودجه ریزی عملیاتی  2-2-13) بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی 2-2-14) محاسبه هزینه تمام شده فعالیتهای موسسه های آموزش عالی 2-2-15) مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در موسسه های آموزش عالی 60 بخش دوم : پیشینه تحقیق بودجه ریزی عملیاتی 2-3-1) پژوهش اول 70 2-3-2) پژوهش دوم 71 2-3-3) پژوهش سوم 72 2-3-4) پژوهش چهارم 73 فهرست منابع

 • ارتقا مدولاسیون سیکل کاری برای بهبود کارکرد مدولاسیون آشوب در محیطهای فیدینگ

  ارتقا مدولاسیون سیکل کاری برای بهبود کارکرد مدولاسیون آشوب در محیطهای فیدینگ,بهبود کارکرد مدولاسیون آشوب در محیطهای فیدینگ,دانلود پایان نامه…

 • بررسی مدلها و زیرساختهای مدیریت دانش و مبانی زیرساخت آن

  بررسی مدلها و زیرساختهای مدیریت دانش و مبانی زیرساخت آن,پایان نامه با موضوع مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش doc,دانلود پایان…

 • گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت نفت

  fileina,امور برنامه ریزی و بودجه,انجام گزارش کارآموزی رشته حسابداری,حسابداری شركت نفت,خرید تحقیق,خرید گزارش کارآموزی رشته حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری…

 • نانو کامپوزیت پلیمری با تقویت کننده خاک رس

  تقویت کننده خاک رس,دانلود مقالات رشته مواد و متالوژی,دانلود مقالات مهندسی مواد و متالوژی,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش تحقیق رشته…

 • دینامیك و سینتیك عمل كننده های نانوی خطی پروتئین Viral برای سیستم های روبوتیك بیو – نانو

  fileina,خرید مقاله و تحقیق مهندسی نانو,دینامیك مولكولی,دینامیك و سینتیك عمل كننده های نانوی خطی پروتئین Viral برای سیستم های روبوتیك…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش حفظ و نگهداری نیروی انسانی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش حفظ و نگهداری نیروی انسانی رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری رشته مدیریت چارچوب نظری…

 • گزارش حوزه فناوری اطلاعات سلامت در نقشه نظام سلامت 1404 جمهوری اسلامی

  fileina,خرید مقاله و تحقیق علوم پزشکی,دانلود گزارش حوزه فناوری اطلاعات سلامت در نقشه نظام سلامت 1404 جمهوری اسلامی,سند چشم‌انداز بیست‌ساله,سیستم…

 • بررسی تاثیرات مدیریت موفق بر کارکرد کارمندان اداره کل استاندارد خراسان

  بررسی تاثیرات مدیریت موفق بر عملکرد کارکنان اداره کل استاندارد خراسان,بررسی تاثیرات مدیریت موفق بر کارکرد کارمندان اداره کل استاندارد…

 • بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی

  اقسام داوری,بررسی داوری در نظام حقوقی ایران,بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی,داوری در حقوق…

 • پروژه رشته جغرافیا با عنوان احیا و طراحی فرهنگی صخره باستانی به نام چشمه علی شهر ری

  fileina,انجام پروژه رشته جغرافیا,پروژه رشته جغرافیا با عنوان احیا و طراحی فرهنگی صخره باستانی به نام چشمه علی شهر ری,توسعه…

 • مبانی نظری بررسی ارتباط میان تولید ناب و کارکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی

  اصول تولید ناب,توسعه تفكر ناب,رابطه بین تولید ناب و عملکرد,مبانی نظری بررسی ارتباط میان تولید ناب و کارکرد بازرگانی شرکتهای…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شوراهای اسلامی روستایی

  پیشینه تحقیق شوراهای روستایی,پیشینه شوراهای روستایی,دانلود پیشینه تحقیق شوراهای روستایی,دانلود مبانی نظری شوراهای روستایی,مبانی نظری پژوهش شوراهای روستایی,مبانی نظری شوراهای…

 • ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر

  ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7,ترجمه فارسی فصل 5، 6 و 7 کتاب استنباط آماری کاسلا برگر,کاسلا برگر,کتاب استنباط…

 • مبانی نظری تاثیر اجرای روش کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد بانک

  مبانی نظری تاثیر اجرای روش کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد بانک رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه…

 • سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل

  داوری تجاری بین الملل,سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی,سلب مالکیت حقوق قراردادی,سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل,سلب مالکیت…