توسعه مشاركت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های تولید برق

پروژه IPP,پروژه های تولید برق,توسعه مشاركت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های تولید برق,تولیدكنندگان مستقل برق,سرمایه گذاری,صنعت برق,نحوه محاسبه PA
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام توسعه مشاركت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های تولید برق هستید.

دانلود فایل

توسعه مشاركت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های تولید برق چكیده  امروزه با توجه به رشد اقتصادی و تجاری در زمینه‌های مختلف صنعتی و همچنین نظر به گسترش فضاهای لازم برای اسكان جمعیت و ارائه خدمات لازم، تأمین انرژی مورد نیاز به منظور تأمین نیازهای مورد نظر برای این بخشها از مباحثی است كه حایز اهمیت است.برای ایجاد منابع تأمین انرژی مورد نیاز این واحدها علاوه بر نیاز به داشتن برنامه‌ریزی دقیق و منظم، تأمین منابع مالی و تخصصی برای اجرای آن از مهمترین موارد محسوب می شود. نظربه بار مالی و اجرایی سنگین كه این پروژه‌ها (تأمین انرژی) به همراه دارد بخش دولتی می بایست جهت انجام آنها سرمایه گذاری كلانی را صورت دهد. از طرفی اگر این بخش بخواهد مجری طرحهای خود نیز باشد نیاز به اختصاص هزینه هایی سرسام آور برای اداره آنها خواهد بود. اما به منظور كاهش تصدی‌گرایی دولت و ایجاد زمینه‌های لازم برای به كارگیری از متخصصان امر و سرمایه گذاران و بهره‌گیری از منابع مالی غیر از منابع دولتی در خصوص ایجاد نیروگاههای تولید برق پروژه‌های IPP  مطرح می گردند. بحث اجرایی این نوع پروژه ها از سال 91 در دنیا رایج گشته است و تاكنون در كشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه چندین طرح بزرگ اجرا گردیده است. در این مقاله سعی بر آن شده است كه رویه اجرایی برای چند طرح موفق در دنیا كه عموماً مربوط به كشورهای آسیای شرقی می‌باشد ارائه گردند. در این رویه مباحث و چهارچوب نحوة اجرای یك پروژه IPP آمده است.مهمترین مسئله در اجرای این گونه پروژه‌ها ایجاد زمینه های لازم برای مشاركت بخش خصوصی و استفاده از اعتبارات و وامهای طویل‌المدت با بهره كم در طی دوره انتظار بازگشت سرمایه است. از طرفی داشتن معیارهایی برای توافق بر سر مسئله قیمت خرید برق (PPA)  از مهمترین موارد اجرایی این پروژه‌هاست. در انتهای این مبحث نیز تكنیكی برای محاسبه قیمت تمام شده برق (دلار بر كیلووات ساعت) تولیدی واحد نیروگاهی به اختصار آمده است. این روش می‌تواند مبین این باشد كه با اختصاص كلیه عوارض و نرخهای تورم و همچنین نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار با توجه به نوع واحد و نوع سرمایه چگونگی می‌توان قیمت تمام شده برق یك نیروگاه IPP را تخمین زد. بخش دوم مقاله كه به این مبحث اختصاص داده شده است شامل نحوة محاسبه PA  برای یك واحد نیروگاه گازی است كه با توجه به ضریب ظرفیت تولید واحد و راندمان آن قیمت تمام شده برق COE  استخراج گردیده است. كلمات كلیدی: پروژه IPP نحوه محاسبه PA سرمایه گذاری صنعت برق تولیدكنندگان مستقل برق 1- شناخت فرآیند پروژه‌های IPP شناسایی شیوه‌هایی مرسوم پروژه IPP در دنیا 1-1-1- روشهای اجرایی نیروگاهی توسط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دنیا شیوه‌های رایجی برای اجرای طرحهای نیروگاهی IPP وجود دارند كه عمده ترین آنها به شرح ذیل می باشند: الف) BOO  : در این روش سرمایه‌گذار و مجری خارجی و یا داخلی نیروگاه را ساخته و تحت مالكیت خود قرار می دهد و برق آنرا به وزارت نیرو و یا شركتهای توزیع می فروشد. ب) BOT  : در این روش پس از گذشت دوران بهره‌برداری، بهره‌بردار مالكیت واحد را به بخش دولتی واگذار می‌كند. ج) BLOT  : در این حالت علاوه بر اجرای روند  BOT بهره‌بردار تجهیزات را از بخش دولتی كرایه می‌كندو در واقع كرایه مربوط به تجهیزات را در دوره بهره‌برداری بر عهده دارد. د) ROT  : ترمیم و نوسازی واحد نیروگاه، بهره‌برداری از آن و سپس انتقال به مالك واحد در این روش صورت می پذیرد. هـ) ROL : ترمیم و نوسازی واحد، بهره برداری از آن و كرایه واحد(بازگشت به بخش عمومی یا دولتی از طریق كرایه) روشهای BTO، BLT، BOOT از سایرروشها نیز هستند كه با توجه به اینكه از لحاظ تعداد پروژه‌های اجرایی مانند موارد فوق نیستند و عمومیت ندارند در این مبحث اشاره‌ای به آنها نمی‌شود.  1-1-2- موافقت نامه خرید برق (PPA) هر نوع از رویه‌های بند قبل كه برای اجرای پروژه IPP در نظر گرفته شوند به منزله یك واحد تولیدی با خروجی انرژی برق محسوب می شوند.      خریدار انرژی تولیدی وزارت نیرو و یا شركتهای توزیع (برق منطقه‌ای) می باشند. این توافقنامه در واقع قیمت خرید برق را مشخص می‌كند و در ابتدای برگزاری مناقصه و به عنوان اسناد بایستی توسط شركت كننده در مناقصه به بخش دولتی ارائه شود. مناقصه توسط دولت برگزار می‌شود و پس از تعیین اسناد و تحویل آن به بخشهای مختلف و بررسی طرح PPA به عنوان نرخ تضمینی خرید برق از مشاركت‌كننده لحاظ می‌شود. فهرست مطالب توسعه مشاركت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های تولید برق 1 چكیده 3 كلمات كلیدی 5 1- شناخت فرآیند پروژه‌های IPP 5 شناسایی شیوه‌هایی مرسوم پروژه IPP در دنیا 5 1-1-1- روشهای اجرایی نیروگاهی توسط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی 5 در دنیا شیوه‌های رایجی برای اجرای طرحهای نیروگاهی IPP وجود دارند كه عمده ترین آنها به شرح ذیل می باشند: 5 الف) BOO 5 ب) BOT 5 ج) BLOT 5 د) ROT 5 هـ) ROL : 5 1-1-2- موافقت نامه خرید برق (PPA) 5 1-1-3- ریسكها و قابلیت انجام پذیری طرح 6 پروژه‌های IPP اهم آنها به شرح ذیل اند: 6 الف- منافع و درآمد ناشی از سرمایه ‌گذاری 6 ب- ریسك اجرای طرح 7 ج- خط مشی  و نوع نگرش سیاسی 7 هـ احداث 7 و- حوادث غیرقابل پیش‌بینی 7 1-1-4- منابع مالی و روشهای دستیابی به آن 8 الف) Genco (كمپانی مدیریت برای تولید برق) 8 د) MU (Municipal Utility) 8 1-1-5 – روبه اجرایی پروژه 8 2-1– احداث نیروگاههای IPP به شیوه‌هایی BOT و BOO ساختار این پروژه‌ با شرح ذیل  است : 9 1-2-1- برنامه‌ریزی مقدماتی 9 1-2-2- فروش اسناد مناقصه 9 1-2-3- ارزیابی و انتخاب پیمانكار 10 1-2-4- تصویب موافقتنامه امتیاز بهره‌برداری 10 1-2-5- ارزیابی و انتخاب پیمانكار 10 1-2-6- ارزیابی و تغییر قیمت هزینه اجرایی پروژه 11 1-2-7- Turn Key 11 1-3- فاكتورهای كلیدی در اجرای برخی پروژه ‌های BOT / BOO  در دنیا 11 1-4- تكنیك محاسبه PPA 12 1-4-1- معرفی پارامترهای محاسبات و فرمولها 12 1-4-1-1- Progress Ratio (R) 12 1-4-1-2- روش محاسبه نرخ كاهش سرمایه 12 1-4-1-3- رشد یا كاهش سرمایه 12 1-4-1-4- Present Value (ارزش روز پول) برای یك دوره كاركرد نامحدود (بسیار طولانی) 13 1-4-1-5- PV   برای یك دوره زمانی محدود 13 1-5- قیمت تمام شده برق در یك نیروگاه گازی به صورت سرمایه گذاری IPP 15 نتیجه گیری 17 منابع و مأخذ 19 نمودار 1 20 نمودار 2 20 نمودار 3 21 نمودار4 22

 • بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

  بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله,دانلود مقالات حقوق,دانلود مقالات حقوقی,دانلود مقاله رشته حقوق,سیستم همکاری در فروش فایل,عرف و قانون…

 • پرسشنامه تاثیر هوش معنوی و معنویت در محیط کار بر تعهد سازمانی

  پرسشنامه تاثیر هوش معنوی و معنویت در محیط کار بر تعهد سازمانی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه تاثیر…

 • بررسی وضعیت مدیریت دانش با توجه به استفاده از شبکه های اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد

  بررسی وضعیت مدیریت دانش با توجه به استفاده از شبکه های اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان تامین اجتماعی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان تامین اجتماعی رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری رشته علوم اجتماعی مبانی نظری…

 • پرسشنامه استاندارد سنجش اعتماد اجتماعی محقق ساخته شده

  پرسشنامه استاندارد سنجش اعتماد اجتماعی محقق ساخته شده رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه استاندارد سنجش اعتماد اجتماعی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع سبکهای فرزندپروری

  ادبیات نظری سبکهای فرزندپروری,ادبیات و مبانی نظری سبکهای فرزندپروری,پیشینه تحقیق سبکهای فرزندپروری,دانلود مبانی نظری سبکهای فرزندپروری,فصل دوم پایان نامه سبکهای…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه های فلسفی اخلاق

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه های فلسفی اخلاق رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته روانشناسی چارچوب نظری و…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عملکرد سازمانی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عملکرد سازمانی رفتن به سایت اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشته مدیریت چارچوب نظری…

 • مقایسه معماری مساجد بلوچستان ایران با مساجد دوره ی تیموریان هند

  تزئینات در معماری مساجد بلوچستان,تنوع مساجد ایران و هند از نظر پلان,شیوه ی ساخت گنبد مساجد,معماری مساجد بلوچستان ایران,معماری مساجد…

 • پایان نامه بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چین(از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها)

  fileina,انجام پایان نامه حقوق,پایان نامه بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چین(از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها),تخلفات گمرکی,خرید پایان…

 • بررسی راهکارهای متفاوت بهسازی خاک در ایران

  بررسی راهکارهای متفاوت بهسازی خاک در ایران,بهسازی خاک,خاک مساله دار,دانلود پایان نامه رشته عمران,دانلود پایان نامه عمران,روش های بهسازی خاک…

 • پاورپوینت گروه های خبری (گردشگری)

  پاورپوینت گروه های خبری (گردشگری),پروژه گروه های خبری,پژوهش گروه های خبری,تحقیق گروه های خبری,گروه های خبری,مقاله گروه های خبری بازدید…

 • بررسی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران از گذشته تاکنون

  ارکان شرکت در جرم,بررسی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران از گذشته تاکنون,تحولات مفهوم شرکت در جرم,شرکت در جرم,شرکت…

 • آشنایی با اصول اولیه یک آزمایش

  fileina,آشنایی با اصول اولیه یک آزمایش,اصول اولیه یک آزمایش,تخمین خطا,خرید مقاله و تحقیق فیزیک,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز…

 • MEMS برای كاربردهای جدید بی سیم RF یا مایكروویو (موج بسیار كوتاه)

  MEMS,MEMS برای كاربردهای جدید بی سیم RF یا مایكروویو (موج بسیار كوتاه),القا كننده ها,سیستم میكروالكترومكانیكی,طنین اندازها,ماكروویو بازدید کننده عزیز در…